ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แกะรอย-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกะรอย, *แกะรอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะรอย[V] trail, See also: trace, detect, Syn. ติดตาม, สืบหา, ค้นหา, สืบเสาะ, Example: นายพรานแกะรอยลูกกวาง, Thai definition: ติดตามหาร่องรอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกะรอยก. ติดตามหาร่องรอย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ Ghost in the Shell (1995)
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้ Ghost in the Shell (1995)
It's hard to trace.และมันยากที่จะแกะรอยถึง Ghost in the Shell (1995)
All points correspond to those locations where we traced back the calls.ทุกๆจุดมีลักษณะแบบเดียวกับที่ๆเราแกะรอยกลับไป Ghost in the Shell (1995)
They probably traced me when I accessed the Sanitation Department network.บางทีพวกเขาอาจจะตามแกะรอยฉัน ได้ระหว่างที่กำลังเข้าระบบของกรมอนามัยอยู่ Ghost in the Shell (1995)
Section 6 has been following the trail of the Puppet Master for some time now.แผนก 6 ได้แกะรอยเจ้านักเชิดหุ่นมาระยะนึงแล้ว Ghost in the Shell (1995)
I nailed the tracker bullet right in the plate.ผมยิงกระสุนแกะรอยไว้กับรถนั่นแล้ว. Ghost in the Shell (1995)
You don't know much about tracking, do you?นายไม่รู้วิธีแกะรอยใช่ไม๊? Ice Age (2002)
That's my tracking.นั่นแหละวิธีแกะรอยของฉัน. Ice Age (2002)
Unless you know howto track, you'll never reach them before snow closes the pass.นายไม่รู้วิธีแกะรอย, นายไม่มีทางตามพวกนั้นทันก่อนหิมะจะปิดทางผ่าน. Ice Age (2002)
Über-tracker.นักแกะรอยIce Age (2002)
Yeah, Mr Great Tracker.เย้! , คุณนักแกะรอยIce Age (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top