ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ-, *ขൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 3 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ay 3(เอ) ครับ, ใช่
light 3(ไลทฺ) {lighted,lighting,lights} vi. ลง,ลงจากรถ,ลงจากม้า,ลงมาเกาะ,ลงเดิน,ปรากฎขึ้นอย่างบังเอิญ. -Phr. (light into โจมตีกล่าวโจมตี) -Phr. (light out จากไปอย่างรวดเร็ว)
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
nrtrx13ผู้เพัฒนาโปรแกรม drug data for pharmacist xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vitamin d3n. วิตามิน D ที่มีตามธรรมชาติพบในน้ำมันตับปลา มันมีโครงสร้างโมเลกุลแตกต่างจากvitamin-D2เล็กน้อย., Syn. cholecalciferol

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
33. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
33 multiplied by 5 is 15.
33: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
3A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
3According to John, the bank closes at 3 p.m.
3According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
3Add 5 to 3 and you have 8.
3After only 36 months, Koko could use 184 signs.
3Apparently there's a cancellation charge of 30 percent.
3A stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
3At last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
3At present there are about 31 million Americans over the age of sixty-five.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องสาม[n. exp.] (Chøng Sām) EN: Channel 3   FR: Chaîne 3 [f]
เอ็มพีสาม[X] (Em.Phī. sām) EN: MP3   FR: MP3
ก๊าชโอโซน[n. exp.] (kāt ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3
กลุ่มประเทศจี 3 = กลุ่มประเทศ G 3[org.] (Klum Prathēt Jī Sām) EN: G3   FR: G3 [m]
กรดคาร์บอนิก[n. exp.] (krot khābønik) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
ม.๓ = ม.3[n. exp.] (mø. sām) EN: M3   FR: M3 (troisième année d'enseignement secondaire)
หนึ่งส่วนสาม[num.] (neung suan sām) EN: a third ; one third ; ½   FR: un tiers ; 1/3
โอโซน[n.] (ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3
ป.๓ = ป.3[n. exp.] (pø. sām) EN: P3   FR: P3 (troisième année d'enseignement primaire)
สาม[num.] (sām) EN: three : 3   FR: trois ; 3

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreipolig {adj}3 pin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスエイピーアールスリー[, esueipi-a-rusuri-] (n) {comp} SAP R-3 [Add to Longdo]
エスキューブ[, esukyu-bu] (n) {comp} S3 [Add to Longdo]
エススリー[, esusuri-] (n) {comp} S3 [Add to Longdo]
スカジースリー[, sukaji-suri-] (n) {comp} SCSI-3 [Add to Longdo]
ダブリュースリー[, daburyu-suri-] (n) {comp} W3 [Add to Longdo]
ティースリー[, tei-suri-] (n) {comp} T3 [Add to Longdo]
ビタミンD3[ビタミンディーさん, bitamindei-san] (n) vitamin D3 [Add to Longdo]
ポップスリー[, poppusuri-] (n) {comp} POP3 [Add to Longdo]
ワンツースリー[, wantsu-suri-] (n) {comp} 1-2-3 [Add to Longdo]
関東大震災[かんとうだいしんさい, kantoudaishinsai] (n) Great Kanto earthquake of 1923 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スカジースリー[すかじーすりー, sukaji-suri-] SCSI-3 [Add to Longdo]
エススリー[えすすりー, esusuri-] S3 [Add to Longdo]
エスキューブ[えすきゅーぶ, esukyu-bu] S3 [Add to Longdo]
エスエイピーアールスリー[えすえいぴーあーるすりー, esueipi-a-rusuri-] SAP R-3 [Add to Longdo]
ティースリー[ていーすりー, tei-suri-] T3 [Add to Longdo]
エムピースリー[えむぴーすりー, emupi-suri-] MP3 [Add to Longdo]
ダブリュースリー[だぶりゅーすりー, daburyu-suri-] W3 [Add to Longdo]
ワンツースリー[わんつーすりー, wantsu-suri-] 1-2-3 [Add to Longdo]
ポップスリー[ぽっぷすりー, poppusuri-] POP3 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 3 \3\ adj.
   1. one more than two; denoting a quantity consisting of three
    items or units; -- representing the number three as an
    Arabic numeral.
 
   Syn: three, iii
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 3
   adj 1: being one more than two [syn: {three}, {3}, {iii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one and one
      [syn: {three}, {3}, {III}, {trio}, {threesome}, {tierce},
      {leash}, {troika}, {triad}, {trine}, {trinity}, {ternary},
      {ternion}, {triplet}, {tercet}, {terzetto}, {trey}, {deuce-
      ace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top