ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠข

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠข-, *ขൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠข*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠข มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 3 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
Assist on Code 3 Red Alert.ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัส 3 แดง Mad Max (1979)
That Code 3 you ran down a few days ago...รหัสที่ 3 คุณวิ่งลงไปไม่กี่วันที่ ผ่านมา Mad Max (1979)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)
However, chamber 3 was undisturbed.อย่างไรก็จาม, แชมเบอร์ที่ 3 ไม่ได้ถูกรบกวน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี First Blood (1982)
3 x 7?3 x 7? Idemo dalje (1982)
If you can take 3 strikes from me I will let these ox go, what do you think?ถ้าเจ้ารับมือข้าได้ 3 ท่า ข้าจะปล่อยพวกวัวนี่ไปซะ, คิดว่าไง? Return of the Condor Heroes (1983)
I know the FSB exam glass-backwards. I've taken it 3 times already.ฉันรู้ข้อสอบหมดแล้ว ก็ไปสอบมาแล้วตั้ง 3 ครั้ง Spies Like Us (1985)
only 3 men.- มีแค่ผู้ชาย 3 คน Spies Like Us (1985)
1 times 5 is 5... 2 times 5 is 10... 3 times 5 is 15... 4 times 5 is 20... 5 times 5?1 คูณ 5 เป็น 5... 2 คูณ 5 เป็น 10... 3 คูณ 5 เป็น 15... Cinema Paradiso (1988)
I've been waiting for 3 hours!ฉันรอมา 3 ชั่วโมงแล้วนะ ! Cinema Paradiso (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
33. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
33 multiplied by 5 is 15.
33: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
3A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
3According to John, the bank closes at 3 p.m.
3According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
3Add 5 to 3 and you have 8.
3After only 36 months, Koko could use 184 signs.
3Apparently there's a cancellation charge of 30 percent.
3A stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
3At last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
3At present there are about 31 million Americans over the age of sixty-five.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreipolig {adj}3 pin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 3 \3\ adj.
   1. one more than two; denoting a quantity consisting of three
    items or units; -- representing the number three as an
    Arabic numeral.
 
   Syn: three, iii
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 3
   adj 1: being one more than two [syn: {three}, {3}, {iii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one and one
      [syn: {three}, {3}, {III}, {trio}, {threesome}, {tierce},
      {leash}, {troika}, {triad}, {trine}, {trinity}, {ternary},
      {ternion}, {triplet}, {tercet}, {terzetto}, {trey}, {deuce-
      ace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top