ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- 钥匙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 钥匙, - 钥匙-, * 钥匙*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Keys?[CN] - 钥匙? Who You Really Are (2015)
Now, come on. The keys.[CN] 好啦 别废话啦 钥匙 Sunset Boulevard (1950)
But unless I hit that highway before they start back, I'm... where is it, Susan?[CN] 除非我在他们回来前开上高速公路 钥匙在哪儿 Susan? The Prowler (1951)
He still thinks it's in the handbag.[CN] 他仍然以为 钥匙在他太太皮包里 Dial M for Murder (1954)
This is a house key, but the doors are all wide open, so the key's useless.[CN] 哦,哈利路亚 这是房子的钥匙 可房子都炸成废墟了 钥匙还有什么用 Paisan (1946)
Neither have I. The studio key is here.[CN] - 我也没有 钥匙在这儿 The Two Mrs. Carrolls (1947)
Uh, the key?[CN] 嗯 钥匙? Underworld U.S.A. (1961)
The key.[CN] - 钥匙 - 哦 Magnificent Obsession (1954)
It's all right. Here it is. It was in my glove all the time.[CN] 没事了 钥匙在我手套里 Dial M for Murder (1954)
- What about the keys?[CN] - 钥匙怎么办? Raw Deal (1948)
By the way, do you still have the key and seal for the deposit box?[CN] 你现在带着保险箱的 钥匙和封铅吗? The Bad Sleep Well (1960)
And your latchkey was in your handbag when you lost it?[CN] 你皮包遗失时 钥匙在皮包里? Dial M for Murder (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top