ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

班卓琴

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -班卓琴-, *班卓琴*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班卓琴[bān zhuó qín, ㄅㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄑㄧㄣˊ, ] banjo (loan), #210,865 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess I always figured... they got into their parents' wagon... and went cruising up and down their main drag... playing loud banjo music and acting like idiots.[CN] 我一直觉得,他们会爬上父母的马车... 在大街上来回游荡... 弹着奏班卓琴,像疯子一样做着傻事 A History of Violence (2005)
I've come to Louisiana without a banjo on my knee.[CN] 我来到路易斯安那,不带班卓琴 The Tarnished Angels (1957)
But didn't you say...[CN] 我告诉你她要什么,她要钟声和班卓琴 Love with the Proper Stranger (1963)
What's it look like I'm doing? Oh, come on, you don't know how to do that.[CN] 弹班卓琴呢 你看我想在干嘛? The Sneeze (2000)
She don't wanna.[CN] - 班卓琴? - 什么班卓琴? Love with the Proper Stranger (1963)
He strums a banjo joyfully. You're a genius on the flute[CN] 他会弹奏欢快的班卓琴 你是天才的竖笛手 Cleo from 5 to 7 (1962)
We're musicians, He picks a banjo, I got a fiddle.[CN] 我们是音乐家 他弹班卓琴 我拉小提琴 Cold Mountain (2003)
And a feller on an old banjo[CN] 还有个弹班卓琴的老人家 Walk the Line (2005)
How they brainwash you.[CN] 钟声和班卓琴的? Love with the Proper Stranger (1963)
I can just live without the bells and the banjos.[CN] 我可以不需要钟声和班卓琴 Love with the Proper Stranger (1963)
Go, banjo boy, go![CN] 去吧,班卓琴男孩,走! 2001 Maniacs (2005)
And if I don't hear the bells and the banjos ringing everytime I look at him...[CN] 如果每次我看见他时, 钟声和班卓琴没有响起的话... Love with the Proper Stranger (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top