ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*whensoever*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: whensoever, -whensoever-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whensoever[CONJ] เมื่อไรก็ตาม, See also: เวลาใดก็ตาม, Syn. whenever
whensoever[ADV] เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whensoever(เวนไซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: Nontri Dictionary
whensoever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einerlei wann; jedesmal wenn; allemal wennwhensoever [Add to Longdo]
immer; wennwhensoever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Whensoever \When`so*ev"er\, adv. & conj.
     At what time soever; at whatever time; whenever. --Mark xiv.
     7.
     [1913 Webster] Wher

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top