Search result for

*tardily*

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tardily, -tardily-
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tardily(adv) ช้ากว่ากำหนด, Syn. late
tardily(adv) อย่างเชื่องช้า, See also: อย่างอืดอาด, อย่างชักช้า, Syn. slowly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gay, gay, gay, tardily gay.เกย์.. เกย์... เกย์ว่ะ โคตรเกย์.. Gamer (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะงุมมะงาหรา(adv) slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
เนิบนาบ(adv) slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai Definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
พิรี้พิไร(adv) tardily, See also: sluggishly, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: เขารู้สึกรำคาญพี่สาวที่เลือกของพิรี้พิไรอยู่นานแล้ว, Thai Definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
อืด(adv) slowly, See also: dilatorily, tardily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รถบัสเลี้ยวเข้าวัดตรงปากซอย ผ่านหล่มผ่านบ่อ แล้วคลานอืดๆ มาจอดหน้าโรงครัว
อืดอาด(adv) tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
เอื่อย(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ต้วมเตี้ยม(adv) awkwardly, See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly, Syn. เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: คนอ้วนมักจะทำอะไรต้วมเตี้ยมไม่ทันใจ, Thai Definition: อย่างช้าๆ ค่อยๆ เคลื่อนไหว
ช้าๆ(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ไม่รีบร้อน, ค่อยๆ, Ant. เร็ว, ไว, รีบร้อน, Example: เขาพยายามเดินช้าๆ เพื่อถ่วงเวลา
เชื่องช้า(adv) slowly, See also: torpidly, unhurriedly, tardily, Syn. อืดอาด, ยืดยาด, เฉื่อย, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. รวดเร็ว, Example: คนแก่มักทำอะไรเชื่องช้าเสมอ
เชือน(adv) slowly, See also: tardily, Syn. ชักช้า, Ant. เร็ว
เทิบทาบ(adv) slack, See also: ponderous, loosely, relaxedly, tardily, Syn. หย่อนยาน, ไม่รัดกุม, Example: กระโปรงของหล่อนยาวเทิบทาบไม่เหมาะกับตัว
เทิบๆ(adv) slowly, See also: with measured steps, tardily, slackly, gradually, languidly, leisurely, deliberately, slug, Syn. เทิบ, Example: เขาชอบเดินเทิบๆ เมื่อเข้าหาผู้ใหญ่
เรื่อยๆ(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อย, Ant. รีบร้อน, Example: การค้นคว้าวิจัยของค่ายญี่ปุ่นเริ่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่ากลัว, Thai Definition: ไม่รีบร้อน
ไม่รีบร้อน(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: เธอเดินเลือกซื้อของอย่างไม่รีบร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
เนิบนาบ[noēpnāp] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tardily (a) tˈaːdɪliː (t aa1 d i l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langsam { adv }tardily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじぐじ[gujiguji] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
愚図愚図[ぐずぐず, guzuguzu] (adj-na, adv, vs) (uk) (on-mim) slowly; tardily; hesitatingly; lingering; complaining; (P) [Add to Longdo]
遅ればせながら;後ればせながら;遅れ馳せながら;後れ馳せながら;遅ばせながら(io)[おくればせながら;おそればせながら(ik), okurebasenagara ; osorebasenagara (ik)] (exp) (See 遅まきながら) belatedly; tardily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tardily \Tar"di*ly\, adv.
   In a tardy manner; slowly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tardily
   adv 1: without speed (`slow' is sometimes used informally for
       `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is
       slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I
       can see the sights" [syn: {slowly}, {slow}, {easy},
       {tardily}] [ant: {apace}, {chop-chop}, {quickly},
       {rapidly}, {speedily}]
   2: later than usual or than expected; "the train arrived late";
     "we awoke late"; "the children came late to school"; "notice
     came so tardily that we almost missed the deadline"; "I
     belatedly wished her a happy birthday" [syn: {late},
     {belatedly}, {tardily}] [ant: {ahead of time}, {early}, {too
     soon}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top