Search result for

*surveillance camera*

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: surveillance camera, -surveillance camera-
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your behavior with will be monitored with surveillance camerasพฤติกรรมของคุณด้วยจะถูกตรวจสอบ ด้วยกล้องวงจรปิด GTO (1999)
With the newly installed surveillance cameras we can monitor the behavior other teachers and studentsด้วยกล้องวงจรปิดที่เพิ่งถูกติดตั้งไปใหม่ เราสามารถตรวจสอบพฤติกรรม ของครู และนักเรียน GTO (1999)
I'm gonna turn off the surveillance cameras. Ready?ฉันจะปิดกล้องตรวจการณ์ พร้อมยัง ? National Treasure (2004)
The animal shelter has a surveillance camera.กรมปศุสัตว์มีกล้องวงจรปิด Mr. Monk and the Panic Room (2004)
I forgot they installed those surveillance cameras in the station.ฉันลืมว่าในโรงพักมีกล้องวงจรปิดด้วย Four Brothers (2005)
Our surveillance cameras captured several images of the terrorist though the mask obviously makes retinal identification impossible.กล้องจับภาพ ผู้ก่อการร้ายได้หลายภาพ.. ครับ ...แต่หน้ากากที่สวมไว้ ทำให้ระบุตัว ด้วยการสแกนดวงตาไม่ได้. V for Vendetta (2005)
We're hooked into the surveillance cameras.ถ้าเขาเคลื่อนไหว เราจะรู้ทันที Big Momma's House 2 (2006)
Well, we were up all night explaining to our bosses why we raided a cargo freighter filled with nothing but air and a surveillance camera.เมื่อคืนต้องตอบคำถามเจ้านาย ที่บุกทั้งทีทำไมเจอแต่กล้องสอดแนม Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Well, isn't that what all the surveillance cameras are for?เอ่อ นั่นมันหน้าที่ของ กล้องสอดแนมไม่ใช่รึ Chuck Versus the Sensei (2008)
Surveillance cameras on the GW Bridge spotted our car going west into Fort Lee.ตำแหน่งรถของเราอยู่ทางทิศตะวันตก มุ่งไปที่ฟอร์ทลี Veritas (2008)
Joe was the only one who could put Derrick at the bank robbery, because those surveillance cameras were disabled.โจเป็นเพียงคนเดียวที่เห็นเดอริคที่ธนาคารที่มีการปล้น เพราะว่ากล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ Veritas (2008)
All of which have surveillance cameras.ทุกที่มีกล้องวงจรปิดอยู่ Veritas (2008)
We're checking every Intersection surveillance cameraเรากำลังตรวจสอบกล้องที่สี่แยกทุกตัว Go Your Own Way (2008)
No surveillance cameras at the club.ไม่มีกล้องวงจรปิดที่คลับ 52 Pickup (2008)
Surveillance cameras have captured video of 3 of the murders.กล้องวงจรปิดจับภาพการสังหารได้สามครั้ง Mayhem (2008)
From our surveillance camera.จากกล้องวงจรปิดนะ What More Do I Need? (2008)
We have a surveillance camera?เรามีกล้อง What More Do I Need? (2008)
What, no surveillance cameras on the bird-watching path?อะไรกัน ไม่มีกล้องวงจรปิด บนช่องทางเดินเลยเหรอ? Art Imitates Life (2008)
I ran his photo through every surveillance camera north of 60 degrees latitude.ฉันหาภาพของเขาผ่านกลัองค้นหา ที่เส้นรุ้ง60องศาทางตอนเหนือทุกตัว Odyssey (2008)
Thank god, you were taped by a surveillance camera.ขอบคุณพระเจ้า, คิดว่าถ่ายละครรึไง Baby and I (2008)
The images of the bombing were captured on location surveillance cameras.ภาพการระเบิดถูกบันทึกไว้ได้ ด้วยกล้องวงจรปิด Body of Lies (2008)
There're helicopters and surveillance cameras that scans for heat signature at the borderที่เขตแดนมีทั้งเฮลิคอปเตอร์และก็กล้องจับภาพความร้อนคอยเฝ้าระวังอยู่ Fast & Furious (2009)
From the surveillance cameras watching my house?จากกล้องวงจรปิดในบ้านฉัน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Funny. Surveillance camera footage says different.แปลกนะ ภาพจากกล้อง บอกเราอีกอย่าง Prison Break: The Final Break (2009)
surveillance camera.. Trust Me (2009)
I want everyone doing everything, surveillance cameras checked, local officers and agents questioned, anyone who might have seen anything.ผมต้องการให้ทุกคนทำทุกทาง ตรวจสอบกล้องสอดแนม ติดต่อตำรวจท้องที่และออกไปสอบถาม Bound (2009)
One of my analysts spotted Sylar on a surveillance camera near K Street.นักวิเคราะห์ของเราคนหนึ่งตรวจพบไซลาร์ จากกล้องตรวจตรา ใกล้ถนน K Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
- Okay, so I started cycling through a bunch of surveillance cameras for the last five hours... because I was curious to see what they recorded.ดูกล้องวงจรปิดหลายตัว ในช่วง 5 ชั่วโมง... เพราะฉันอยากเห็น ว่าบันทึกอะไรไว้บ้าง No More Good Days (2009)
Those are pictures from the surveillance camera in the parking structure adjacent to the accident site.ตรงโน้นคือพวกรูปถ่าย ได้มาจากกล้องวงจรปิด ในตัวอาคารที่จอดรถ ด้านที่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุ A New Day in the Old Town (2009)
So what did the surveillance cameras show?แล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้อะไรบ้าง? Fracture (2009)
20 years ago a person walking through Boston for two hours showed up on an average of ten different surveillance cameras.20 ปีก่อน คนที่เดินไปมาในบอสตัน โดยเฉลี่ยแล้ว ในเวลา 2 ชม. จะมีกล้องตรวจการณ์ที่จับถาพเขาได้ ราวสิบตัว White Tulip (2010)
He knows he would never get past those surveillance cameras undetected.เค้ารู้ว่าเค้าไม่มีวันผ่าน กล้องวงจรปิดไปได้ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
All right, I want you to pull the tape from every surveillance camera in the area, plus our cameras, atm cameras, everything in this area.เอาละ ผมต้องการให้คุณ ดึงภาพในเทป จากกล้องวงจรปิดทั้งหมด ในบริเวณนี้ รวมทั้งกล้องของเรา, กล้องจากตู้เอทีเอ็ม Need to Know (2010)
He avoided our cameras and the surveillance cameras on the street.รวมทั้งกล้องจราจรด้วย Need to Know (2010)
Arrange to look at the surveillance cameras, search the entire hospital, and request search checkpoints within a 5km radius, no, all of Seoul.เตรียมตรวจดูกล้องวงจรปิด ค้นดูให้ทั่วโรงพยาบาล และให้มีการตรวจค้นทุกจุดตรวจ ในรัศมีห้ากิโลเมตร ไม่สิ ทั่วกรุงโซล The Fugitive: Plan B (2010)
You were caught because the hall surveillance camera caught you taking the wallet into the bathroom.คุณถูกจับโดยกล้องวงจรปิดของห้าง ขณะที่คุณหยิบกระเป๋ามาจากในห้องน้ำ Prosecutor Princess (2010)
I would call the police, find out the identity of the guest and secure the video of the surveillance camera, and then sue the guest!ฉันจะเรียกตำรวจ แล้วก็ดูบัตรประจำตัวของแขก แล้ว ก็ตรวจดูกล้องวงจรปิด แล้วก็ฟ้องแขก Episode #1.8 (2010)
The deceased's boyfriend, find out what he was up to tonight, and check out the surveillance cameras inside.แฟนของผู้ตาย ไปสืบมาว่าเขาทำไรบ้างคืนนี้ และก็ตรวจดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาผู้ต้องสงสัยด้วยนะ Episode #1.1 (2010)
Hey, kid, there are no surveillance cameras in the stairwell.เฮ้ ไอ้หนู มันไม่มีกล้องวงจรปิดตรงช่องบันได Episode #1.1 (2010)
Where can we look at the surveillance cameras?ฉันจะดูCCTVได้ที่ไหน? Episode #1.1 (2010)
There's no surveillance cameras, average alarm system.ไม่มีทั้งกล้องวงจรปิด, ไม่มีระบบเตือนภัย. Valhalla (2011)
A standard Schlagel on the door, with surveillance cameras.มาตรฐานประตูชลาเจลกับกล้องวงจรปิด On Guard (2011)
Port all surveillance cameras to her.โยงกล้องวงจรปิดไปที่เธอ One Will Live, One Will Die (2011)
I caught an image of him on the surveillance camera at Declan's house, confirmed it was him through a scar on his neck.ฉันมีภาพเขาจากกล้องที่บ้านเดคเคลน ยืนยันว่าเป็นเขาด้วยแผลเป็นที่คอ It Takes a Village (2011)
If there's any surveillance cameras within ten blocks of that place...ไม่รู้, อยู่ๆเขาจะหายไปไม่ได้ ถ้ามีกล้องวงจรปิด Rise (2011)
Do you want to rewind the surveillance camera and look again?ต้องการตรวจสอบมันจากกล้องวงจรปิดมั้ย City Hunter (2011)
Beth was caught on a bank surveillance camera 3 hours before she disappeared.เบ็ธถูกถ่ายด้วยกล้องของ รถลาดตระเวนของธนาคาร 3 ชั่วโมงก่อนหายตัวไป Proof (2011)
But some women, they might just hire a couple of guys to come to your office, dismantle your surveillance cameras to make it look like a robbery gone wrong.แต่บางคนอาจจะ จ้างคนมา 2-3 คน ให้มาหาคุณที่ทำงาน พังกล้องวงจรปิดซะ Ghosts (2011)
That's every email, every phone call, surveillance cameras...อีเมล์ทุกฉบับ โทรศัพท์ทุกสาย กล้องวงจรปิด... Ghosts (2011)
Hotel staff said they might have seen two people coming and going, but it's nothing on the surveillance cameras.พนักงานโรงแรมบอกว่าอาจเห็น คน 2 คนเข้าและออก แต่ไม่พบอะไรในกล้องวงจรปิด Ghosts (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surveillance cameraEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.

Japanese-English: EDICT Dictionary
監視カメラ[かんしカメラ, kanshi kamera] (n) surveillance camera [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top