ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*smash up*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smash up, -smash up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smash up[PHRV] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, Syn. bang up, bash up, batter up, mash up, prang up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You didn't smash up the bathroom?คุณไม่ได้พังห้องน้ำหรอกนะ? Punch-Drunk Love (2002)
Daddy was mean to me, so I'm gonna smash up all his toys.""ป๊ะป๋าใจร้ายกับผม ผมจะพังของเล่นพ่อซะ" Hammer of the Gods (2010)
I'm sure he'd love to smash up some of your mannequins at his next photoshoot.ฉันมั่นใจว่าเขาต้องอยากทุบหุ่นจำลองของคุณให้เละ ในงานถ่ายชุดต่อไปของเขา Maniac (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] Japanese variant of 碎; to smash up, #312,466 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き潰す[たたきつぶす, tatakitsubusu] (v5s) to smash up; to defeat crushingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smash up
   v 1: damage or destroy as if by violence; "The teenager banged
      up the car of his mother" [syn: {bang up}, {smash up},
      {smash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top