ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*skilled worker*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: skilled worker, -skilled worker-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
semi-skilled workerคนทำงานกึ่งใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unskilled workerคนทำงานไม่ใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skilled Worker คนทำงานฝีมือ
การแบ่งกลุ่มผู้ทำงานที่ใช้แรงงาน โดยแบ่งตามทักษะ (skill) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skilled workerThe average skilled workers now earn over $10,000 a year.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金领[jīn lǐng, ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] gold collar; high level senior executive; highly-skilled worker, #104,823 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facharbeiter {m}; Facharbeiterin {f} | Facharbeiter; Facharbeiterinnen {pl}skilled worker | skilled workers [Add to Longdo]
Hilfsarbeiter {m} | Hilfsarbeiter {pl}unskilled worker | unskilled workers [Add to Longdo]
ungelernter Arbeiterunskilled worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半熟練工[はんじゅくれんこう, hanjukurenkou] (n) semiskilled worker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  skilled worker
      n 1: a worker who has acquired special skills [syn: {skilled
           worker}, {trained worker}, {skilled workman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top