Search result for

*rib*

(797 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rib, -rib-
English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rib[N] ซี่โครง
rib[N] เนื้อติดซี่โครง
rib[N] โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม
rib[N] เส้นใบไม้
rib[N] โครงร่าง, See also: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม
rib[VI] เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib[VT] เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib[VT] จัดให้เป็นโครง, See also: ทำโครงเป็นซี่ๆ, ทำเป็นสัน
crib[VT] กักขัง, Syn. confine
crib[N] คอกสัตว์
crib[N] เตียงนอนเด็ก, Syn. baby's bed, trundle, cradle
crib[N] รางใส่อาหารสัตว์, Syn. manger, feed box
crib[N] ห้องหรือบ้านเล็กๆ
crib[SL] ก๊อป, See also: ลอกเลียน
drib[N] หยดเล็กๆ, See also: จำนวนหยดเล็กๆ
bribe[N] สินบน, Syn. inducement
bribe[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. corrupt
tribe[N] เผ่า, See also: เผ่าพันธุ์
tribe[N] ตระกูล, See also: ญาติพี่น้อง
tribe[N] พันธุ์
tribe[N] เชื้อชาติ, See also: ชนชาติ
midrib[N] เส้นกึ่งกลางใบไม้, See also: เส้นกึ่งกลางใบ
ribald[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, หยาบโลน, Syn. bawdy, indecent, rude, Ant. refined, decent
ribald[N] คนหยาบคาย, See also: คนลามก, คนหยาบโลน
riband[N] คำโบราณของ ribbon
ribbed[ADJ] ซึ่งทำเป็นโครง, See also: ซึ่งยึดด้วยโครง, Syn. ridged
ribbon[N] เส้นหรือแถบผ้ายาวที่ใช้ผูกเพื่อประดับตกแต่ง, See also: ริบบิ้น
ribbon[N] แถบผ้าหมึก
ribbon[N] สายสะพาย, See also: แถบเหรียญตรา, Syn. decoration
ribbon[VT] ตกแต่งด้วยริบบิ้น
ribbon[VT] ฉีกเป็นเส้นยาว, See also: ฉีกเป็นสาย
scribe[N] ผู้คัดลอก, See also: อาลักษณ์, เจ้าหน้าที่คัดลอก
tribal[ADJ] เกี่ยวกับชนเผ่า
ascribe[VT] จัดว่าเขียนโดย, See also: ถือว่าประพันธ์โดย
ascribe[VT] ลงความเห็นว่าเป็นของ
ascribe[VT] ให้เหตุผล
bribery[N] การติดสินบน, Syn. inducement
caribou[N] กวางชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาเหนือ, See also: กวางแคริบู
dribble[N] ของเหลวจำนวนเล็กน้อยที่ไหลหรือหยด, Syn. sprinkling, splash, squirt
dribble[VI] ปล่อยให้น้ำลายไหล, Syn. salivate, snivel
dribble[VT] ไหลริน, See also: ไหลซึม
dribble[VI] ไหลริน, See also: ไหลซึม
driblet[N] หยดเล็กๆ, Syn. droplet, driblet
ribbing[N] ส่วนของโครงเส้นที่ใช้ในการถักไหมพรม
ribbing[N] การหยอกล้อ, See also: การเย้าแหย่, Syn. making fun of, teasing
ribcage[N] โครงกระดูก
scribal[ADJ] ซึ่งเขียนหวัดๆ
tribune[N] คนหรือองค์กรคุ้มครองสิทธิของประชาชน
tribute[N] เครื่องบรรณาการ, Syn. memorial
tribute[N] ส่วย, See also: ค่าภาษีซึ่งจ่ายให้ผู้ชนะ, ค่าคุ้มครอง, Syn. fee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
attributive(อะทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะของ,ตกเป็นของ. -n. ศัพท์กำหนด
beriberi(เบอ'รีเบอ'รี) n. โรคเหน็บชา เนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1, See also: beriberic adj. ดูberiberi
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
bribery(ไบร'บะรี) n. การให้สินบน
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
caribbean(คาระเบียน') adj. เกี่ยวกับทะเลคาริบเบียน
caribou(คาร์'ระบู) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
conscribe(คันสไครบ') {conscribed,conscribing,conscribes} vt. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
cribbage(คริบ'บิจ) n. เกมไพ่ชนิดหนึ่ง
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
cribbing(คริบ'บิง) การล้อมคอก,
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง
distributary(ดิสทริบ'บิวทะรี) adj. สาขาแม่น้ำ,สายน้ำแยก
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distributee(ดิสทริบบิว'ที) n. ผู้ได้รับส่วนแบ่ง
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย,ผู้แจกจ่าย,ผู้แบ่งสรร,เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer
drib(ดริบ) n. ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
dribblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
fribble(ฟริบ'เบิล) {fribbled,fribbling,fribbles} vi.,vt.,n.,adj. (คนที่มีการ) ทำโง่ ๆ ,ทำเหลาะแหละ,เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: fribbler n.
gaussian distributionn. ดูnormal-distribution
horrible(ฮอร'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horribleness n. horribly adv., Syn. repulsive
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
midrib(มิด'ริบ) n. เส้นกึ่งกลางใบ
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง,กำหนด,บัญญัติ,ชี้แนะ,แนะนำ,สั่งยา,เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.
proscribe(โพรสไครบ') vt. ประณาม,ห้าม,เนรเทศ,ไล่ออกไป,เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriber n. (denounce,condemn)
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense
rib(ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
riband(ริบ'เบินดฺ) adj. สายริบบิ้น, Syn. ribband
ribbon(ริบ'เบิน) n. สายริบบิ้น,ริบบิ้น,สายสิ่งทอสาย,สิ่งที่เป็นสาย,สายริ้ว,โบ,ทางยาว,สายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์,แถบเหรียญตรา

English-Thai: Nontri Dictionary
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
attributable(adj) เนื่องมาจาก
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
attribute(vt) เชื่อว่ามี,อ้างว่า
attribution(n) ความเป็นของ
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribe(vt) ให้สินบน,ติดสินบน,กินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน
crib(n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็กๆ
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
dribble(vi) ค่อยๆ เคลื่อน,หยด,ไหลริน
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
retributive(adj) เป็นการแก้แค้น,เป็นการตอบแทน,เกี่ยวกับเวรกรรม
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
scribble(vi,vt) เขียนลวกๆ,เขียนหวัด
scribe(n) อาลักษณ์,เสมียน,คนคัดลอก
subscribe(vi) เห็นด้วย,อุดหนุน,บริจาค,ลงชื่อเป็นสมาชิก
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
transcribe(vt) คัดลอก,ถ่าย,จด,อัดเสียง,ทำสำเนา,ถอดความ
tribal(adj) เกี่ยวกับหมู่ชน,เกี่ยวกับเผ่า
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
tribunal(n) ศาล,บัลลังก์พิพากษา
tribune(n) ผู้พิทักษ์ประชากร,เวทีอภิปราย
tributary(adj) ซึ่งต้องส่งเครื่องบรรณาการ,ที่เป็นเมืองขึ้น
tributary(n) แควน้ำ,สาขา
tribute(n) เครื่องบรรณาการ,อภินันทนาการ,ของขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periophthalmic; peribulbar-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proscribed organizationองค์การที่ต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
population distributionการกระจายตัวของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population redistribution policyนโยบายการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prescribe๑. บังคับไว้, บัญญัติไว้, กำหนดไว้๒. สั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescribed diseaseโรคที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periblemเนื้อเยื่อเจริญกำเนิดคอร์เทกซ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peribulbar; periophthalmic-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, circumscribedเยื่อหุ้มปอดอักเสบเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, distribution ofการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plate, cribriform๑. แผ่นกระดูกพรุน๒. ผิวกระดูกเบ้าฟัน [มีความหมายเหมือนกับ alveolar bone proper; lamina dura] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyribosomeพอลิไรโบโซม [มีความหมายเหมือนกับ polysome] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liquid distributor; distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor tubeท่อหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lands Tribunalศาลที่ดิน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retributive justiceความยุติธรรมเพื่อสนองตอบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retributive justiceความยุติธรรมในการลงโทษ, การลงโทษเพื่อความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, false; rib, abdominal; rib, asternalซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, floating; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, slippingซี่โครงเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, sternal; rib, trueซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, true; rib, sternalซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, vertebral; rib, floatingซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ribbon-cellular radiatorหม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ribbon-cellular radiator coreไส้หม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ribosomeไรโบโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rib; costaซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ribสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rib meristem; file meristemเนื้อเยื่อเจริญแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rib, abdominal; rib, asternal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, asternal; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bicipitalซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bifidซี่โครงสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
redistribution of populationการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rat(e)able contributionการร่วมรับผิดตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rat(e)able contributionการร่วมรับผิดตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Rayleigh distributionการแจกแจงเรย์ลี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotor arm; distributor rotor; distributor rotor armหัวนกกระจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skew distributionการแจกแจงเบ้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stable age distributionการกระจายตามอายุเมื่อประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
symmetric distributionการแจกแจงสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slipping ribซี่โครงเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spatial distributionการกระจายตามพื้นที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatial distribution of the populationการกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
SIM (subscriber identity module)ซิม (มอดูลระบุผู้เช่า) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock, inscribedหุ้นลงทะเบียน (โดยไม่ออกใบหุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scribeผู้คัดลอกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agribusinessธุรกิจการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Government contributionเงินสมทบจากรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Distributionการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distribution costค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distribution networkเครือข่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Income redistributionการกระจายรายได้ใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
ribbonริบบอน
การสร้างแผ่นโพลีซิลิคอนที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซองส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pareto distributionการแจกแจงพาเรโต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lognormal distributionการแจกแจงลอกนอร์มอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weibull distributionการแจกแจงไวบูลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing -- Distributedการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย [คอมพิวเตอร์]
Tributyltin oxideไตรบิวทิลทินออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Asymmetric Digital Subscriber Lineเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์]
Share distributionการกระจายหุ้น
การกระจายหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปยังผู้ถือหุ้น โดยบริษัทที่มีการกระจายหุ้นที่ดี การขายหุ้นออกจำนวนมากของผู้ถือหุ้นบางราย มักจะไม่กระทบราคาของหุ้นมากนัก [ตลาดทุน]
Age distribution (Demography)การแจกแจงอายุ (ประชากรศาสตร์) [TU Subject Heading]
Attribution of newsแหล่งข่าว [TU Subject Heading]
Beriberiโรคเหน็บชา [TU Subject Heading]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [TU Subject Heading]
Briberyการติดสินบน [TU Subject Heading]
Caribbean Areaภูมิภาคแคริบเบียน [TU Subject Heading]
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
Confiscations ; Confiscation and contributionsการริบทรัพย์ (ภาวะสงคราม) [TU Subject Heading]
Contributions in Buddhismผลงานในด้านพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Contributions in [specific field or topic]ผลงานในด้าน... [TU Subject Heading]
Digital subscriber linesสายเช่าสัญญาณดิจิทัล [TU Subject Heading]
Distributed databasesฐานข้อมูลแบบกระจาย [TU Subject Heading]
Distributed generation of electric powerการกระจายการผลิตพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Distributed processingการประมวลผลแบบกระจาย [TU Subject Heading]
Distributed shared memoryหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันแบบกระจาย [TU Subject Heading]
Distributionการกระจาย [TU Subject Heading]
Distributionการจ่าย [TU Subject Heading]
Distribution (Economic theory)การแจกแจง (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Distribution (Probability theory)การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [TU Subject Heading]
Distributors (Commerce)ผู้จัดจำหน่าย [TU Subject Heading]
Drug distribution systemระบบการกระจายยา [TU Subject Heading]
Electric power distributionการจ่ายพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Gaussian distributionการแจกแจงแบบปกติ [TU Subject Heading]
Geographical distributionการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Income distributionการกระจายรายได้ [TU Subject Heading]
Income tax deductions for political contributionsการนำเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการเมืองมาหักลดหย่อนภาษี [TU Subject Heading]
Distributionการกระจาย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Negative binomial distributionการแจกแจงทวินามนิเสธ [TU Subject Heading]
Physical distribution of goodsการจัดจำหน่าย [TU Subject Heading]
Pinus caribaeaสนคาริเบีย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agribusiness (n) ธุรกิจการเกษตร
cetris peribus (n ) อะไรเทือกๆ นั้น, มีความหมายแบบเดียวกัน
contributeสนับสนุน
cribriform[ไค ไบ ฟอม] (n ) ร่างแห
distributorships (n ) สิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่าย
dribble (vt) เลี้ยงลูก (ในกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล เป็นต้น)
redistributed (vt ) แจกจ่ายใหม่
retributive justiceกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
retributive justice (n ) (ก่อนหน้านี้ที่เสนอไปผิดค่ะ) ขอแก้ไขเป็น "กระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน"
See also: A. restorative justice,
ribs (n name uniq ) กระดูกซี่โครง
scribble (vi vt ) 1. เขียนแบบเร็วๆ 2. เขียนเล่น
scribble (n ) ตัวหนังสือหยุกหยิก, การแต่งหนังสือเลว
tribology (n ) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักร, การศึกษาเกี่ยวกับการหล่อลื่น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันขณะเคลื่อนไหว
UK Bribery Act (n uniq ) พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร
้however describedไม่ว่าจะระบุเช่นไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dribble?ไร้สาระ Burn After Reading (2008)
Uribe?Uribe? Topaz (1969)
Dribble.Dribbeln. Finding Forrester (2000)
Vodka?- Von Ribbentrop. A Faraway Country About Which We Know Nothing (2012)
That's a terrible idea.นั่นเป็นความคิดที่แย่มาก Pret-a-Poor-J (2008)
I am saving you from making a terrible mistake.ฉันกำลังช่วยคุณจากการทำความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะ There Might be Blood (2008)
Smallville, everyone knows you're a terrible liar.สมอลวิลล์, ใครๆก็รู้ว่านายโกหกไม่เนียน Committed (2008)
Let me describe the symptoms, Problems, issues,ให้ฉันดูอาการ ปัญหา เนื้อเยื่อ Not Cancer (2008)
Start her on ribavirin and interferon.เริ่มต้นรักษาเธอด้วยribavirin.กับinterferon. Birthmarks (2008)
Distribution plant can't distribute if it's not getting deliveries.ศูนย์จัดจำหน่าย จัดจำหน่ายไม่ได้ ถ้ามันไม่จัดส่ง Lucky Thirteen (2008)
She looks terrible.เธอดูแย่ Lucky Thirteen (2008)
Do you want me to describe the clues, or do you want to stop him before he finishes off the drugs he just bought?คุณต้องการให้ฉันอธิบายเรื่องนี้ หรือต้องการให้หยุดเขา ก่อนที่เขาจะทำเสร็จ เขาเพิ่งซื้อยา Joy (2008)
If you don't want to contribu--ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะ Emancipation (2008)
You see someone who did something terrible... who deserves to suffer.คุณเห็นบางคนทำอะไรเลวร้ายมาก ซึ่งสมควรรับความทุกข์ทรมาน Emancipation (2008)
I'm sorry, this is obviously a terrible timeฉันเสียใจ Dying Changes Everything (2008)
And I did not prescribe her the flu meds that killed her.แล้วผมก็ไม่ได้สั่งยาแก้ไข้พวกนั้นให้เธอด้วย Dying Changes Everything (2008)
Better prescribe me some skin cream too?จ่ายยามาให้จะดีกว่านะ ครีมทาผิวนี่ด้วยเหรอ Dying Changes Everything (2008)
Larry, you look terribleแลร์รี่คุณดูเหลือร้าย Gas Pills (2008)
Does it look horrible?ดูน่าเกลียดไหม? Akai ito (2008)
We shouldn't be scribbling.เราจะไม่กำหนดมัน Akai ito (2008)
What a terrible shot.ยิงอะไรของแกฟ่ะ Ambush (2008)
Rumors spread of a terrible new Separatist weapon.มีข่าวลือระบาดไปทั่ว เกี่ยวกับอาวุธรุ่นใหม่ Rising Malevolence (2008)
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน The Labyrinth of Gedref (2008)
We are distributing them to the people, but there is not enough to live on.เราต้องเอาออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชน แต่มันไม่พอสำหรับประทังชีพ The Labyrinth of Gedref (2008)
Then you must stop distributing food to the people.งั้นก็อย่าแจกอาหารให้ประชาชนสิ The Labyrinth of Gedref (2008)
Give the order to stop distributing food to the people.สั่งให้หยุดแจกอาหารแก่ประชาชนเดี๋ยวนี้ The Labyrinth of Gedref (2008)
My father is going to stop distributing food to the people.พ่อของข้า จะไม่แจกอาหารให้ราษฏร The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm afraid Master Skywalker is taking a terrible risk.ข้ากลัวว่าอาจารย์สกายวอล์คเกอร์ กำลังจะพาตัวเองไปสู่อันตราย Destroy Malevolence (2008)
It was horrible.นรกแตกมากๆ Valiant (2008)
It isn't totally horrible all the time.มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะหมดหรือตลอดเวลา Valiant (2008)
Well...you've been terrible.เอาละ.. เจ้านี่มันใช้ไม่ได้เลย The Moment of Truth (2008)
If I had foreseen her death, and the terrible retribution you would seek...ถ้าข้ารู้ล่วงหน้าว่านางต้องตาย และเรื่องเลวร้ายที่ท่านต้องเจอ Excalibur (2008)
A terrible brother duo named Abo and Cado are terrorizing my planet-มีพี่น้องหมากาฬชื่อ อาโบ กับ คาโด มาทำร้ายดาวของเรา Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
What a horrible way to die, and it's all my fault.เป็นการตายที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ มันเป็นความผิดของข้าเอง Bombad Jedi (2008)
I say, I think there has been some horrible mistake.เอ่อ ข้าคิดว่าคงจะมีการ เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงแล้วล่ะ Bombad Jedi (2008)
And I will, of course, make sure your contributions are noted in my report to Count Dookuแน่นอน มั่นใจได้เลยว่า การมีส่วนร่วมของเจ้าจะถูกเขียน ในรายงานถึงเคาท์ดูกู Cloak of Darkness (2008)
Have copies made of this painting and distribute to all court officialsช่วยคัดลอกภาพวาดนี้ เพื่อให้ทุกกรมกองได้ชื่นชมด้วย Portrait of a Beauty (2008)
How can such behavior be described anything other than obscene?ภาพที่แสดงถึงกริยาลักษณะนี้ จะเป็นอะไรได้มากกว่าเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
Bribery is rife at Camelot.การติดสินบนมีอยู่ทั่วคาเมลอท To Kill the King (2008)
That was a terrible day. Your father was a great friend.นั่นเป็นวันที่เลวร้ายมาก พ่อเจ้าเป็นมิตรที่ดีต่อข้า To Kill the King (2008)
The creature you describe has all the characteristics of the Questing Beast.เจ้าตัวที่เจ้าเล่ามา มันมีลักษณะตรงกับ Le Morte d'Arthur (2008)
There is nothing to be afraid of. Please, Arthur. I have seen terrible things.ไม่มีอะไรต้องกลัว ได้โปรด อาเธอร์ ข้าเห็นสิ่งที่น่ากลัว Le Morte d'Arthur (2008)
That a mind is a terrible thing to waste.ว่าจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสีย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm losing it! You realize things can go terribly wrongไม่ไหวแล้ว รู้ใช่มั้ยมันอาจเกิดการผิดพลาดอย่างมหหันต์ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You have to live in the country! The air's terrible here. Cars race around everywhere!นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเธอควรจะอยู่บ้านนอก อากาศที่นั่นบริสุทธิ์ และรถก็วิ่งฉิว Scandal Makers (2008)
I know I'm terrible.ฉันรู้ว่าฉันเลวน่า Beethoven Virus (2008)
[The Caribbean, 1970] [The Bank Job] [Based on a true story]ทะเลแคริบเบียน ปี 1970 สร้างจากเรื่องจริง The Bank Job (2008)
Why don't we just pay their national ensurance contributions?ทำไมเราไม่บริจาค เป็นค่าประกันต่าง ๆ ให้พวกนั้นด้วยล่ะ The Bank Job (2008)
You shouldn't feel so comfortable. I'm sure you took bribes to help pass someone.ข้าไม่ควรที่จะรู้สึกสบายไปนี่ ข้าแน่ใจว่าเจ้าจะติดสินบนที่จะช่วยให้บางคนได้ผ่าน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ribMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
ribThere is little, if any, of such distribution of control.
ribIt was horrible to hear about the crime.
ribCan you describe the object?
ribHe attributed his success to hard work.
ribHearing the terrible noise, I asked him what was going on.
ribThey described the girl as being small.
ribStand aghast at the terrible sight.
ribWe had terrible times during the war.
ribThe Caribbean abounds with islands.
ribIt was very sensible of him to reject the bribe.
ribThe politician was not ashamed of having taken bribes.
ribThe merchant bribed the politician.
ribI'm terribly sorry.
ribThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
ribThey ascribed the accident to the bad weather.
ribDid you or did you not accept the bribe?
ribI subscribe to two newspapers.
ribShe put a red ribbon on her umbrella as a mark.
ribShe attributed her failure to her illness.
ribYou've got to help me! Every night I have the same horrible dream.
ribSanitary conditions in the refugee camps were terrible.
ribWe attribute Edison's success to intelligence and hard work.
ribI got a horrible shock when I saw the car accident.
ribIf he had been careful then, the terrible accident would not have happened.
ribA generous man contributed some two billion yen to charity.
ribHe was terribly poor when he was young.
ribThe official was suspected of accepting bribes from the construction companies.
ribHe isn't a man to take a bribe.
ribThe money should be distributed to those in need.
ribI am terribly hungry.
ribHe is described as a moralist.
ribIt's really horrible.
ribHe is terrible at speaking English.
ribThey bribed the witness into silence.
ribWe would like to distribute your product in Japan.
ribCan you describe to me the difference between black tea and green tea?
ribThe other day something horrible happened in a Tokyo suburb.
ribI feel terrible about my mistake.
ribThe cat had a ribbon around its neck.
ribDescribe that accident in detail.
ribLobbyists for the bill funneled bribes into a campaign fund.
ribDr. Patterson: Yes, it was horrible.
ribIt is OK to redistribute the unregistered trial version.
ribThe stone was inscribed with the date of his death.
ribPatterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.
ribThe important point concerning the complementary distribution is to specify the environment where the individual sounds occur.
ribShe bribed her child to take the bitter medicine.
ribThis novel describes the life of the Japanese as it was a hundred years ago.
ribShe described him as a detective.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม[ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ออกตัว[V] be newly sold, See also: be newly promoted, be new distributed, Syn. ขาย, จำหน่าย, Example: สินค้าที่เพิ่งออกตัวไปทำยอดขายดีมาก
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
คัดสำเนา[V] copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
ซองขาว[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
เลี้ยงลูก[V] dribble
เงินสินบน[N] bribe, See also: tea money, Example: เขาไม่สามารถหักใจปฏิเสธเงินสินบนจากผู้มีอิทธิพลรายนี้ได้, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
บอกรับเป็นสมาชิก[V] subscribe, Syn. เป็นสมาชิก, Example: สำนักหอสมุดบอกรับเป็นสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับทางการแพทย์มานานกว่า 50 ปี, Thai definition: เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กร
คลองระบายน้ำ[N] water-distribution canal, Example: การระบายน้ำบนผิวดินสามารถทำได้ โดยการระบายน้ำด้วยคลองระบายน้ำ เพื่อนำน้ำออกไปจากพื้นที่โดยตรง, Thai definition: คลองที่ถ่ายเทน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อมิให้มีปริมาณน้ำมากเกินไป
ผู้จัดจำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ตัวแทนขายสินค้า
สายส่ง[N] distributor, Example: ทุกวันสายส่งจะรับหนังสือพิมพ์จากโรงพิมพ์ไปส่งตามร้านค้าย่อยต่างๆ, Thai definition: ส่วนงานซึ่งทำหน้าที่กระจายสิ่งพิมพ์ออกสู่ตลาด
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
สู่[V] share, See also: partake, distribute, Example: พวกเขาสู่กันกินอาหารที่หามาได้จากในป่าในเขา, Thai definition: แบ่งหรือปันให้
ให้สินบน[V] bribe, Syn. grease one's palm; put off; buy off; suborn, Ant. ติดสินบน, Thai definition: เขาให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อปกปิดความผิดของเขา, Notes: ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดใน
ซี่โครงหมูทอด[N] fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)
ผู้มีส่วน[N] participant, See also: participator, contributor, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนที่ทำให้เรื่องวุ่นวายใหญ่โตอย่างนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไม่ดี[V] be bad, See also: be poor, terrible, Syn. ไม่เข้าที, แย่, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้จะลงทุนอะไรต้องคิดหนักหน่อย, Thai definition: ขาดคุณสมบัติที่ดี, ไม่เป็นไปในทางที่ต้องการหรือไม่น่าพอใจ
ไม่ดี[ADV] badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ได้ความ[ADV] terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
แย่[ADV] terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
โปรยยิ้ม[V] direct a smile to, See also: distribute smiles to, Syn. ส่งยิ้ม, Example: นางโปรยยิ้มให้กับเจ้าหนุ่มคนนั้นตั้งแต่รถยังไม่ถึงหน้ากระได
แม้ว[N] Meo, See also: hill tribe people in northern Thailand, Syn. เผ่าแม้ว, Example: ชาวเขาเผ่าแม้วเป็นชาวเขากลุ่มที่ปลูกฝิ่นมากที่สุด, Thai definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย
วาด[V] describe, Example: นางรำวาดมืออย่างสวยงาม, Thai definition: การฟ้อนรำที่อ่อนช้อย
วิบาก[N] consequence of one's action, See also: result, fruit, retribution, Syn. ความวิบาก, Thai definition: ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอันทำไว้แต่ปางก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศาล[N] court, See also: law court, court of justice, tribunal, Example: ผมทำทุกอย่างถูกต้อง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ไปพูดกันในศาล, Count unit: ศาล, Thai definition: องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี, Notes: (กฎหมาย)
สยดสยอง[V] be horrified, See also: be horrible, be dreadful, recoil, draw back interior, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขากำลังจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อ จากอุ้งมือฆาตกร, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการสยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
สยดสยอง[ADJ] terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
เล่าเรื่อง[V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า[V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
เวร[N] retribution, See also: fate, misfortune, Nemesis, Syn. เวรกรรม, Example: ถ้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของมันเถอะ, Thai definition: ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
สมบัติ[N] property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น้ำลายไหล[V] drool, See also: dribble, salivate, slobber, slaver, drivel, Syn. น้ำลายหก, Example: กลิ่นหอมจากครัวทำให้ผมน้ำลายไหล, Thai definition: อาการที่อยากมาก
แบ่งปัน[V] portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว, Thai definition: แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน
แบ่งสรร[V] portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินแบ่งสรรไปโดยยุติธรรม
กรรมตามสนอง[N] retribution, See also: nemesis, Syn. กรรมตามทัน, Example: มีสำนวนในภาษาไทยมากมายที่สะท้อนความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและบาปบุญ ได้แก่ กรรมตามสนอง กงกำกงเกวียน บุญทำกรรมแต่ง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ย่อยยับ[ADV] disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
เย้า[N] hilltribe in northern Thailand, See also: Yao, Syn. ชาวเย้า, Example: แม้วและเย้านั้น ยังไม่ทราบได้แน่ว่าอยู่ในพวกชาติใด ภาษาใด, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยตอนเหนือ
เย้า[V] tease, See also: pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib, Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก, Example: นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก, Thai definition: พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ
ผู้จำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ข่า[N] hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
คนจัญไร[N] horrid person, See also: horrible person, scoundrel, rogue, bastard, rascal, rotter, swine, villain, Syn. คนอัปรีย์, คนเลว, Ant. คนดี, Example: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย, Count unit: คน
คัด[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Example: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน, Thai definition: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlayānī) EN: the five attributes of a beautiful woman   
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life   
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow   FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon   FR: ruban rouge [m]
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
บอกรับเป็นสมาชิก[v. exp.] (bøkrap pen samāchik) EN: subscribe   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmnak ) EN: distribute the weight evenly   
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (Chāo Thaiyai) EN: ethnic tribe in northern Thailand   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
ดิสทริบิวชั่น[n. exp.] (ditsathribiūchan) EN: distribution   FR: distribution [f]
ดิสทริบิวเตอร์[n. exp.] (ditsathribiūtoē) EN: distributor   FR: distributeur [m]
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   
เอทีเอ็ม[TM] (Ē.Thī.Ēm.) EN: ATM   FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor   FR: agent [m] ; distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: bribe ; buy over ; buy off   
ให้เกิด[v. exp.] (hai koēt) EN: contribute   FR: contribuer
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
หิวจังเลย[v. exp.] (hiū jang loēi) FR: avoir terriblement faim
หิวสุด ๆ[v. exp.] (hiū sut-sut) FR: avoir terriblement faim
อีวานอันตราย[n. prop.] (Īwān Antarāi) EN: Ivan the Terrible   FR: Ivan (IV) le Terrible
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
แจกที่ดิน[v. exp.] (jaēk thīdin) EN: distribute the land   FR: répartir les terres
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir

CMU English Pronouncing Dictionary
RIB    R IH1 B
RIBI    R IY1 B IY0
RIBS    R IH1 B Z
TRIB    T R IH1 B
CRIB    K R IH1 B
RIBA    R IY1 B AH0
TRIBE    T R AY1 B
RIBAS    R AY1 B AH0 Z
RIBKA    R IH1 B K AH0
BRIBE    B R AY1 B
RIBAR    R IH2 B AA1 R
KRIBS    K R IH1 B Z
DRIBS    D R IH1 B Z
CRIBB    K R IH1 B
CRIBS    K R IH1 B Z
URIBE    Y ER0 IY1 B IY0
SCRIBE    S K R AY1 B
TRIBLE    T R IH1 B AH0 L
CRIBBS    K R IH1 B Z
KARIBU    K EH2 R IY1 B UW0
RIBALD    R AY1 B AA0 L D
RIBBLE    R IH1 B AH0 L
MIDRIB    M IH1 D R IH2 B
CORRIB    K AO1 R IH2 B
RIBBIT    R IH1 B AH0 T
PRIBYL    P R IH1 B AH0 L
HRIBAR    HH R IH2 B AA1 R
TRIBAL    T R AY1 B AH0 L
TRIBBY    T R IH1 B IY0
BRIBED    B R AY1 B D
BRIBES    B R AY1 B Z
CARIBE    K EH2 R IY1 B
RIBERA    R IY0 B EH1 R AH0
HRIBAR    R IH2 B AA1 R
RIBBON    R IH1 B AH0 N
TRIBES    T R AY1 B Z
RIBBED    R IH1 B D
ASCRIBE    AH0 S K R AY1 B
PRIBBLE    P R IH1 B AH0 L
DRIBBLE    D R IH1 B AH0 L
PRIBULA    P R IY0 B UW1 L AH0
CRIBARI    K R IY0 B AA1 R IY0
XSCRIBE    EH0 K S K R AY1 B
DRIBBED    D R IH1 B D
GARIBAY    G AE1 R AH0 B EY0
FRIBERG    F R AY1 B ER0 G
CARIBOU    K EH1 R AH0 B UW2
PARIBAS    P EH0 R IY1 B AH0 S
RIBEIRO    R IY0 B EH1 R OW0
GRIBBLE    G R IH1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rib    (v) (r i1 b)
crib    (v) (k r i1 b)
ribs    (v) (r i1 b z)
bribe    (v) (b r ai1 b)
cribs    (v) (k r i1 b z)
tribe    (n) (t r ai1 b)
bribed    (v) (b r ai1 b d)
bribes    (v) (b r ai1 b z)
ribald    (n) (r i1 b @ l d)
riband    (n) (r i1 b @ n d)
ribbed    (v) (r i1 b d)
ribbon    (n) (r i1 b @ n)
scribe    (n) (s k r ai1 b)
tribal    (j) (t r ai1 b l)
tribes    (n) (t r ai1 b z)
Paribas    (n) (p a1 r @ b a s)
ascribe    (v) (@1 s k r ai1 b)
bribery    (n) (b r ai1 b @ r ii)
bribing    (v) (b r ai1 b i ng)
caribou    (n) (k a1 r i b uu)
cribbed    (v) (k r i1 b d)
dribble    (v) (d r i1 b l)
driblet    (n) (d r i1 b l i t)
ribalds    (n) (r i1 b @ l d z)
ribands    (n) (r i1 b @ n d z)
ribbing    (v) (r i1 b i ng)
ribbons    (n) (r i1 b @ n z)
scribes    (n) (s k r ai1 b z)
tribune    (n) (t r i1 b y uu n)
tribute    (n) (t r i1 b y uu t)
ascribed    (v) (@1 s k r ai1 b d)
ascribes    (v) (@1 s k r ai1 b z)
bribable    (j) (b r ai1 b @ b l)
caribous    (n) (k a1 r i b uu z)
cribbage    (n) (k r i1 b i jh)
cribbing    (v) (k r i1 b i ng)
describe    (v) (d i1 s k r ai1 b)
diatribe    (n) (d ai1 @ t r ai b)
dribbled    (v) (d r i1 b l d)
dribbler    (n) (d r i1 b l @ r)
dribbles    (v) (d r i1 b l z)
driblets    (n) (d r i1 b l i t s)
horrible    (j) (h o1 r @ b l)
horribly    (a) (h o1 r @ b l ii)
inscribe    (v) (i1 n s k r ai1 b)
moribund    (j) (m o1 r i b uh n d)
ribaldry    (n) (r i1 b @ l d r ii)
scribble    (v) (s k r i1 b l)
terrible    (j) (t e1 r @ b l)
terribly    (a) (t e1 r @ b l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
売り場[うりば, uriba] (n) ที่ขายของ
締め切り日[しめきりび, shimekiribi] (n) วันครบกำหนดเส้นตาย, See also: S. 締め切り,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
売り場[うりば, uriba, uriba , uriba] (n ) เคาน์เตอร์ขาย, สถานที่ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปตีพิมพ์ในวารสาร English: contribution (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammes...tribal [Add to Longdo]
sterbendmoribund [Add to Longdo]
Abgabe {f} | Abgaben {pl}tribute | tributes [Add to Longdo]
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abonnent {m} | Abonnenten {pl}subscriber | subscribers [Add to Longdo]
Abschreiber {m}cribber [Add to Longdo]
Abzweigdose {f}distribution box; junction box; conduit box [Add to Longdo]
Agraindustrie {f}agribusiness [Add to Longdo]
Akribie {f}meticulousness [Add to Longdo]
Alleinverkaufsrecht {n}sole distribution rights [Add to Longdo]
Alleinvertrieb {m}sole distributors [Add to Longdo]
Altersaufbau {m}; Altersgliederung {f}age distribution [Add to Longdo]
jdm. Anerkennung zollento pay tribute to someone [Add to Longdo]
Anreißer {m}scriber [Add to Longdo]
Attribut {n} | Attribute {pl}attribute | attributes [Add to Longdo]
Attributaktualisierung {f}attribute update [Add to Longdo]
Attributbyte {n}attribute byte [Add to Longdo]
Attributenprüfung {f}attribute gage [Add to Longdo]
attributive Prüfung {f}inspection by attributes [Add to Longdo]
Attributkennzeichen {n}attribute identifier [Add to Longdo]
Attributmodifikation {f}attribute modification [Add to Longdo]
Attributverwendung {f}attribute use [Add to Longdo]
Attributzeichen {n}attribute sign [Add to Longdo]
Auslieferungsgebiet {n}area of distribution [Add to Longdo]
Auslieferungslager {n}; Auslieferungszentrum {n}distribution centre [Br.]; distribution center [Am.] [Add to Longdo]
Ausschüttung {f} von Dividendendistribution [Add to Longdo]
Band {n} | Bänder {pl}ribbon | ribbons [Add to Longdo]
Blaues Bandblue ribband; blue riband [Add to Longdo]
Beifügung {f}; Attribut {n}adjunct [Add to Longdo]
Beitrag {m} | Beiträge {pl}contribution | contributions [Add to Longdo]
Beitragende {m,f}; Beitragender; Mitarbeiter {m}contributor [Add to Longdo]
Bernoulli-Verteilung {f} [math.]Bernoulli distribution [Add to Longdo]
Bescherung {f}; Weihnachtsbescherung {f}distribution of (Christmas) presents [Add to Longdo]
Beschreiber {m}describer [Add to Longdo]
Bestecher {m} | Bestecher {pl}briber | bribers [Add to Longdo]
Bestechung {f} | Bestechungen {pl}bribery | briberies [Add to Longdo]
Bestechung {f}; Bestechungsgeld {n} | Bestechungen {pl}; Bestechungsgelder {pl}bribe | bribes [Add to Longdo]
Betonrippendecke {f}ribbed concrete floor [Add to Longdo]
Bezahlung {f}contributation [Add to Longdo]
Binomialverteilung {f} [math.]binominal distribution [Add to Longdo]
Charaktereigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charaktereigenschaften {pl}; Merkmale {pl} | maßliche Merkmalecharacteristic; character attributes; trait of character | characteristics | dimensional characteristics [Add to Longdo]
Chi-Quadrat-Verteilung {f} [math.]chi-square distribution [Add to Longdo]
Dampfverteilung {f}steam distribution [Add to Longdo]
Dampflanze {f}steam distributor [Add to Longdo]
Deckungsbeitrag {m}contribution margin; profit margin [Add to Longdo]
Derbheit {f}; Zotigkeit {f}; Anzüglichkeit {f}ribaldry [Add to Longdo]
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion [Add to Longdo]
Distribution {f}distribution [Add to Longdo]
Distributivgesetz {n} [math.]distributive law [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
くるり棒[くるりぼう, kururibou] (n) (obsc) (See 殻竿) flail (for threshing grain) [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せりばんご[, seribango] (n) ordinal number [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
とんがり帽子;尖り帽子[とんがりぼうし, tongariboushi] (n) pointy hat [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
ねじり秤;捩り秤[ねじりばかり, nejiribakari] (n) torsion balance [Add to Longdo]
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
びっくり箱[びっくりばこ, bikkuribako] (n) jack-in-the-box; jack-in-a-box [Add to Longdo]
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P) [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぼりぼり;ぽりぽり[, boribori ; poripori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) munching; crunching; (2) (on-mim) scratching [Add to Longdo]
ぼりぼり食べる[ぼりぼりたべる, boriboritaberu] (exp,v1) to eat with a munching or crunching sound [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
よだれを垂らす;涎を垂らす[よだれをたらす, yodarewotarasu] (exp,v5s) to drool; to dribble; to slobber [Add to Longdo]
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute [Add to Longdo]
アウトドアリビング[, autodoaribingu] (n) out-door living [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes [Add to Longdo]
アグラベイト;アグリベイト[, agurabeito ; aguribeito] (vs) aggravate [Add to Longdo]
アグリビジネス[, aguribijinesu] (n) agribusiness [Add to Longdo]
アグリビジネスマン[, aguribijinesuman] (n) agribusinessman [Add to Longdo]
アトリビューション[, atoribyu-shon] (n) {comp} attribution [Add to Longdo]
アトリビュート[, atoribyu-to] (n) attribute [Add to Longdo]
アドリブ[, adoribu] (n,adj-no) ad lib (lat [Add to Longdo]
アフロカリビアン[, afurokaribian] (n,adj-no) Afro-Caribbean [Add to Longdo]
アリバイ[, aribai] (n) alibi; (P) [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable; beyond description [Add to Longdo]
不周延[bù zhōu yán, ㄅㄨˋ ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] undistributed [Add to Longdo]
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit [Add to Longdo]
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, ] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds [Add to Longdo]
中饱私囊[zhōng bǎo sī náng, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ ㄙ ㄋㄤˊ, / ] to stuff one's pockets; to take bribes [Add to Longdo]
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, ] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜 [Add to Longdo]
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] human nature; humanity; human; the totality of human attributes [Add to Longdo]
人民日报[rén mín rì bào, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Renmin Ribao (People's Daily) [Add to Longdo]
人民法院[rén mín fǎ yuàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] people's court (of law); people's tribunal [Add to Longdo]
伊斯帕尼奥拉[Yī sī pà ní ào lā, ㄧ ㄙ ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄌㄚ, / ] Hispaniola (Caribbean island including Haiti and the Dominican Republic) [Add to Longdo]
并卷机[bìng juǎn jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ, / ] ribbon lap machine [Add to Longdo]
供献[gōng xiàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] a contribution [Add to Longdo]
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, / ] supply and marketing; distribution; supply and sales [Add to Longdo]
供销商[gōng xiāo shāng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄕㄤ, / ] distribution business; supplier [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] distribute [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2 [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, / ] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2 [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] Yao tribe [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer [Add to Longdo]
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤分布数据接口[guāng xiān fēn bù shù jù jiē kǒu, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] FDDI; Fiber Distributed Data Interface [Add to Longdo]
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
六韬[liù tāo, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ, / ] Six secret teachings, military classic attributed to Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙, adviser of King Wen of Zhou 周文王 [Add to Longdo]
分布[fēn bù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ, / ] distributed; to distribute [Add to Longdo]
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
分布式[fēn bù shì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] distributed [Add to Longdo]
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, / ] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack [Add to Longdo]
分布式环境[fēn bù shì huán jìng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] distributed environment (computing) [Add to Longdo]
分布式结构[fēn bù shì jié gòu, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] distributed architecture [Add to Longdo]
分布式网络[fēn bù shì wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distributed network [Add to Longdo]
分布控制[fēn bù kòng zhì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] distributed control [Add to Longdo]
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] distributed developmental model [Add to Longdo]
分布连结网络[fēn bù lián jié wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distributed connectionist network [Add to Longdo]
分忧[fēn yōu, ㄈㄣ ㄧㄡ, / ] to share tribulations; to help sb with worries and difficulties [Add to Longdo]
分房[fēn fáng, ㄈㄣ ㄈㄤˊ, ] to sleep in separate rooms; distribution of social housing [Add to Longdo]
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, ] scatter; disperse; distribute [Add to Longdo]
分散式[fēn sàn shì, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ, ] distributed [Add to Longdo]
分发[fēn fā, ㄈㄣ ㄈㄚ, / ] distribute; distribution [Add to Longdo]
分送[fēn sòng, ㄈㄣ ㄙㄨㄥˋ, ] send; distribute [Add to Longdo]
分配[fēn pèi, ㄈㄣ ㄆㄟˋ, ] to distribute; to assign; to allocate [Add to Longdo]
分配律[fēn pèi lǜ, ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄌㄩˋ, ] distributivity [Add to Longdo]
分销[fēn xiāo, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ, / ] distribution; retail store [Add to Longdo]
分销网络[fēn xiāo wǎng luò, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distribution network [Add to Longdo]
刈羽[Yì yǔ, ㄧˋ ㄩˇ, ] Kariba or Kariwa, Japanese name; Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, ] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce [Add to Longdo]
刻写[kè xiě, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] inscribe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
プリベータ[ぷりべーた, puribe-ta] pre-beta [Add to Longdo]
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
リブート[りぶーと, ribu-to] reboot (vs) [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable [Add to Longdo]
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
加入者アドレス[かにゅうしゃアドレス, kanyuusha adoresu] subscriber address [Add to Longdo]
加入者データ[かにゅうしゃデータ, kanyuusha de-ta] subscriber data [Add to Longdo]
加入者回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line [Add to Longdo]
加入者番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number [Add to Longdo]
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]
基本要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute [Add to Longdo]
記法属性[きほうぞくせい, kihouzokusei] notation attribute [Add to Longdo]
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] subscriber [Add to Longdo]
契約者回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line [Add to Longdo]
鍵の配布[かぎのはいふ, kaginohaifu] key distribution [Add to Longdo]
現属性[げんぞくせい, genzokusei] current attribute [Add to Longdo]
固定属性[こていぞくせい, koteizokusei] fixed attribute [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup) [Add to Longdo]
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution [Add to Longdo]
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] exponential distribution [Add to Longdo]
修飾キー[しゅうしょく, shuushoku] attribute key [Add to Longdo]
集合値属性[しゅうごうちぞくせい, shuugouchizokusei] set-valued attribute [Add to Longdo]
従属局[じゅうぞくきょく, juuzokukyoku] tributary station [Add to Longdo]
制御属性パッケージ[せいぎょぞくせいパッケージ, seigyozokusei pakke-ji] Control-Attribute-Package [Add to Longdo]
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] normal distribution [Add to Longdo]
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
属性[ぞくせい, zokusei] attribute, context [Add to Longdo]
属性データ[ぞくせいデータ, zokusei de-ta] attribute data [Add to Longdo]
属性型[ぞくせいがた, zokuseigata] attribute-type [Add to Longdo]
属性指定[ぞくせいしてい, zokuseishitei] attribute specification [Add to Longdo]
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
作り話[つくりばなし, tsukuribanashi] erfundene_Geschichte [Add to Longdo]
切符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
削り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
割引[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
卸し売り物価[おろしうりぶっか, oroshiuribukka] Grosshandelspreis [Add to Longdo]
吊り橋[つりばし, tsuribashi] Haengebruecke [Add to Longdo]
[だん, dan] PODIUM, ERHOEHTER PLATZ, (REDNER)TRIBUENE [Add to Longdo]
年貢[ねんぐ, nengu] jaehrlicher_Tribut [Add to Longdo]
心理描写[しんりびょうしゃ, shinribyousha] psychologische_Schilderung [Add to Longdo]
演壇[えんだん, endan] Tribuene, Rednerpult [Add to Longdo]
[そ, so] ABGABE, TRIBUT [Add to Longdo]
貢ぎ[みつぎ, mitsugi] Tribut [Add to Longdo]
貢ぎ物[みつぎもの, mitsugimono] Tribut [Add to Longdo]
貢ぐ[みつぐ, mitsugu] Tribut_zahlen, jemanden_unterstuetzen, jemanden_finanziell_unterstuetzen [Add to Longdo]
[ふ, fu] TRIBUT, ZAHLUNG, PROSA-GEDICHT [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] Tanzsaal, Treppenabsatz [Add to Longdo]
釣り堀[つりぼり, tsuribori] Angelteich, Fischteich [Add to Longdo]
釣り針[つりばり, tsuribari] Angelhaken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, n. [AS. rib, ribb; akin to D. rib, G. rippe, OHG.
   rippa, rippi, Dan. ribbe, Icel. rif, Russ. rebro.]
   1. (Anat.) One of the curved bones attached to the vertebral
    column and supporting the lateral walls of the thorax.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man there are twelve ribs on each side, of which the
      upper seven are directly connected with the sternum by
      cartilages, and are called sternal, or true, ribs. The
      remaining five pairs are called asternal, or false,
      ribs, and of these each of the three upper pairs is
      attached to the cartilage of the rib above, while the
      two lower pairs are free at the ventral ends, and are
      called floating ribs. See {Thorax}.
      [1913 Webster]
 
   2. That which resembles a rib in form or use. Specifically:
    (a) (Shipbuilding) One of the timbers, or bars of iron or
      steel, that branch outward and upward from the keel,
      to support the skin or planking, and give shape and
      strength to the vessel.
    (b) (Mach. & Structures) A ridge, fin, or wing, as on a
      plate, cylinder, beam, etc., to strengthen or stiffen
      it.
    (c) One of the rods on which the cover of an umbrella is
      extended.
    (d) A prominent line or ridge, as in cloth.
    (e) A longitudinal strip of metal uniting the barrels of a
      double-barreled gun.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The chief nerve, or one of the chief nerves, of a
    leaf.
    (b) Any longitudinal ridge in a plant.
      [1913 Webster]
 
   4. (Arch.)
    (a) In Gothic vaulting, one of the primary members of the
      vault. These are strong arches, meeting and crossing
      one another, dividing the whole space into triangles,
      which are then filled by vaulted construction of
      lighter material. Hence, an imitation of one of these
      in wood, plaster, or the like.
    (b) A projecting mold, or group of moldings, forming with
      others a pattern, as on a ceiling, ornamental door, or
      the like.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mining)
    (a) Solid coal on the side of a gallery; solid ore in a
      vein.
    (b) An elongated pillar of ore or coal left as a support.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   6. A wife; -- in allusion to Eve, as made out of Adam's rib.
    [Familiar & Sportive]
    [1913 Webster]
 
       How many have we known whose heads have been broken
       with their own rib.          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {Chuck rib}, a cut of beef immediately in front of the middle
    rib. See {Chuck}.
 
   {Fore ribs}, a cut of beef immediately in front of the
    sirloin.
 
   {Middle rib}, a cut of beef between the chuck rib and the
    fore ribs.
 
   {Rib grass}. (Bot.) Same as {Ribwort}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, v. t. [imp. & p. p. {Ribbed}; p. pr. & vb. n.
   {Ribbing}.]
   1. To furnish with ribs; to form with rising lines and
    channels; as, to rib cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose, as with ribs, and protect; to shut in.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
       It [lead] were too gross
       To rib her cerecloth in the obscure grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To rib land}, to leave strips of undisturbed ground between
    the furrows in plowing.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rib [rip]
   mountain ridge
   cutlet
   rib
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top