ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*qt*

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: qt, -qt-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qt[ABBR] คำย่อของ quart

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Long QT Syndromeกลุ่มอาการลองคิวที [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seeing as how the VP is such a VI P, shouldn't we keep the PC on the q.t., because if it leaks to the VC, he could end up an MIA, and then we'd all be put on KP.Da der V-P eine VIP ist, muss die PK völlig QT sein. Sonst ist er nachher MIA und verdonnert uns auf KP. Good Morning, Vietnam (1987)
An old student showed me his project for QT Labs.Ein alter Student hat mir sein Projekt für QT Labors gezeigt. Clockstoppers (2002)
QT.QTClockstoppers (2002)
I'm Henry Gates, I'm with QT Laboratories.Ich bin Henry Gates von QT Labors. Clockstoppers (2002)
It seemed like a joyride until the FBI linked the suspect... with top secret research by this man, Dr Earl Dopler of QT Laboratories.Weitere Nachrichten... Es sah nach einer Spritztour in einem gestohlenen Van aus, bis der Verdächtige mit Dr. Earl Dopler von QT Labors in Verbindung gebracht wurde. Clockstoppers (2002)
OK, I'll drop you off at QT.OK, dann setze ich Sie bei QT ab. Clockstoppers (2002)
IF IT'S TRUE, IT'S CRAPAROO.- Da steht: QTPie32". " G'Night Stalker (2005)
HOW DO WE KNOW THAT "CUTIEPIE" ISN'T "CUTIEGUY"?Seht euch das an. Noch 'ne Mail von QTPie32... Unfassbar... G'Night Stalker (2005)
NO STALKER.Komm schon, QTPie32. G'Night Stalker (2005)
MARG HELGENBERGER HAS POCKET ACES. I'M NOT TAKING THIS ANYMORE.Und willkommen zurück, QTPie. G'Night Stalker (2005)
What's your QTH?das,wasdeinQTH ist ? Miami Vice (2006)
Our QTH is C-33.Unser QTH ist C-33. Miami Vice (2006)
Uggianaqtuq.Uggianaqtuq. The Last Winter (2006)
Next. Found a long qt interval.Ich habe ein langes QT-Intervall gefunden. Adverse Events (2008)
KSQT Boulder.Ich bin von KSQT Boulder. Pilot (2009)
If it's Long QT Syndrome, any startling stimulus in that skate park could have triggered the arrhythmia.Wenn es das Long-QT-Syndrom ist, könnte ein überraschender Reiz im Skatepark die Arrhythmie ausgelöst haben. Selfish (2010)
Scare the patient to death to confirm Long QT. Fine.Erschreckt die Patientin zu Tode um das Long-QT bestätigen. Selfish (2010)
Patient has Long QT.Die Patientin hat Long-QTSelfish (2010)
Stress-induced arrhythmia could be caused by long QT syndrome.Stressinduzierte Arrhythmie könnte verursacht werden durch... - Long-QT-Syndrom. You Must Remember This (2011)
Run a stress test to confirm long QT.- Das ist eine Menge Spannung. - Macht einen Stresstest um Long-QT zu bestätigen. You Must Remember This (2011)
I'm thinking occult long QT syndrome?Ich denke an erworbenes Long-QT-Syndrom. Charity Case (2011)
Long QT syndrome can be medication-induced.Long-QT-Syndrom kann medikamentös induziert werden. Charity Case (2011)
Patient probably has long QT.Der Patient hat vermutlich das Long-QT-Syndrom. Charity Case (2011)
Is long QT bad?Ist das Long-QT-Syndrom schlimm? Charity Case (2011)
[R2-D2 beeps]Mach dich nicht lächerlich, QTA Sunny Day in the Void (2012)
Lovely. Me and Regan went down to QTZ today.Regan und ich haben heute bei der QTZ vorbeigeschaut. The Sweeney (2012)
What's QTZ?Was ist "QTZ"? The Sweeney (2012)
Artoo, is the encryption module safe?(QT-KT PIEPST) Gute Frage, QTMissing in Action (2013)
No, you can't have a raise, Gregor.(QT-KT PIEPST) Ich weiß es nicht, QTMissing in Action (2013)
We need some QT time together. Two guys hanging out, have some beers.เราจำเป็นต้องมีบางเวลา QT กัน สองคนห้อยออกมีเบียร์บาง Showtime (2002)
Next. Found a long qt interval.เจอช่วงQT ในคลื่นหัวใจที่ยาวเกินไปด้วย Adverse Events (2008)
Middle of the night, somebody hired this guy on the QT.มีคนจ้างนักบิน ให้เดินทางกลางดึก Spider and the Fly (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qt    (n) kwˈɔːt (k w oo1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨德尔[Sà dé r, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄖ˙, / ] Sadr (name); Moqtada Sadr (c.1973-), Iraqi Shia clergyman and militia leader, #48,262 [Add to Longdo]
迈赫迪军[Mài hè dí jūn, ㄇㄞˋ ㄏㄜˋ ㄉㄧˊ ㄐㄩㄣ, / ] Mahdi army, Iraqi Shia armed militia led by Moqtada Sadr [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
QT-Intervall {n} (im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende) [med.]QT interval [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
QT延長症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top