ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*purloined*

P ER0 L OY1 N D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: purloined, -purloined-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purloined!โดนขโมย! Hocus Pocus (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
PURLOINED P ER0 L OY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purloined (v) pˈɜːʳlˈɔɪnd (p @@1 l oi1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entwenden; stehlen | entwendend; stehlend | entwendet: gestohlen | entwendet; stiehlt | entwendete; stahlto purloin | purloining | purloined | purloins | purloined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purloin \Pur*loin"\, v. t. [imp. & p. p. {Purloined}; p. pr. &
   vb. n. {Purloining}.] [OF. purloignier, porloignier, to
   retard, delay; pur, por, pour, for (L. pro) + loin far, far
   off (L. longe). See {Prolong}, and cf. {Eloign}.]
   To take or carry away for one's self; hence, to steal; to
   take by theft; to filch.
   [1913 Webster]
 
      Had from his wakeful custody purloined
      The guarded gold.            --Milton.
   [1913 Webster]
 
      when did the muse from Fletcher scenes purloin ?
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top