ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*purloined!*

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: purloined!, -purloined!-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purloined!โดนขโมย! Hocus Pocus (1993)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purloin \Pur*loin"\, v. t. [imp. & p. p. {Purloined}; p. pr. &
   vb. n. {Purloining}.] [OF. purloignier, porloignier, to
   retard, delay; pur, por, pour, for (L. pro) + loin far, far
   off (L. longe). See {Prolong}, and cf. {Eloign}.]
   To take or carry away for one's self; hence, to steal; to
   take by theft; to filch.
   [1913 Webster]
 
      Had from his wakeful custody purloined
      The guarded gold.            --Milton.
   [1913 Webster]
 
      when did the muse from Fletcher scenes purloin ?
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*purloined ( P ER0 L OY1 N D)!*

 


  

 
purloined
 • /P ER0 L OY1 N D/ [CMU]
 • (v) /p'ɜːʳl'ɔɪnd/ [OALD]
  [purloin]
 • ขโมย[Lex2]
 • (เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก. ###SW. purloiner n. [Hope]
 • (vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก [Nontri]
 • /P ER0 L OY1 N/ [CMU]
 • (v) /p'ɜːʳl'ɔɪn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top