ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*plowman*

P L AW1 M AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plowman, -plowman-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plowman[N] คนที่ไถนา, Syn. ploughman

English-Thai: Nontri Dictionary
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In gratitude for this sacrifice, His Majesty declares the family Plowman to be free of obligations for a period not to exceed five years.In Dankbarkeit für dieses Opfer erklärt seine Hoheit, dass die Familie Plowman für fünf Jahre von allen Verpflichtungen befreit ist. Dragonslayer (1981)
It was registered to one Jonathan Plowman, Junior.Es war auf einen Jonathan Plowman Junior registriert. Most Likely to... (2014)
Jonathan Plowman, Junior did not drive a taxi.Korrekt, Jonathan Plowman Junior fuhr kein Taxi. Most Likely to... (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLOWMAN P L AW1 M AH0 N
PLOWMAN'S P L AW1 M AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflüger {m}ploughman; plowman [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plowman \Plow"man\, Ploughman \Plough"man\, n.; pl. {-men}.
   1. One who plows, or who holds and guides a plow; hence, a
    husbandman. --Chaucer. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A rustic; a countryman; a field laborer.
    [1913 Webster]
 
   {Plowman's spikenard} (Bot.), a European composite weed
    ({Conyza squarrosa}), having fragrant roots. --Dr. Prior.
    [1913 Webster] Plowpoint

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top