ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pinged*

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pinged, -pinged-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what pinged for me was the amount.แต่มันทำให้ฉันสงสัยคือ Ninja Assassin (2009)
Lincoln Burrows' phone pinged a cell tower downtown.โทรศัพท์ของโบร์โณว์ ถูกใช้ในตึกห้องพัก กลางเมือง Killing Your Number (2009)
We pinged them, they read free and clear.เราตรวจสอบแล้ว มันอ่านค่าว่าผ่าน Repo Men (2010)
Cell phone pinged off a tower in Brooklyn at 1:07 am.มือถือดังจากตึกหนึ่งในบรู๊กลินตอนบ่ายโมงเจ็ดนาที Kill Jill (2010)
Division's linking this paper trail to the same IP address every time, pinged at a home wi-fi, belongs to Ryan Fletcher of Alexandria.ดิวิชั่นส่งเอกสารหลักฐานนี่ ไปยังไอพีแอดเดรสเดิมทุกครั้ง เป็นวายฟายของบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นของ ไรอัน เฟลทเชอร์ ออฟ อเล็กซานเดรีย Dark Matter (2010)
That call pinged off a tower off the West Side Highway, which is a couple of blocks from our murder scene.สัญญาณส่งจากเสาที่ทางหลวงเวสต์ไซด์ ห่างจากที่เกิดเหตุไม่กี่ช่วงตึก Kick the Ballistics (2011)
Please, detective. His phone pinged?ขอโทษนะคะ คุณนักสืบ สัญญาณมือถือเหรอ? Kick the Ballistics (2011)
The call would've pinged off the nearest cell tower.โทรศัพท์ต้องเชื่อมต่อกับเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุด Pandora (2012)
This call pinged off the tower and was routed to a pay phone in Brooklyn.โทรศัพท์โืทรออกไปยัง โทรศัพท์ที่อยู่ที่บรุ๊คลินครับ Pandora (2012)
I pinged your victim's cell phone.ผมส่งสัญญาณเข้ามือถือของเหยื่อ Pa Make Loa (2012)
This is the nearest cell tower her phone call to me pinged off of, which means this is the circle that Maeve was telling me about.นี่คือรัศมีเสาโทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุด ที่เธอใช้โทรหาผม นั่นแปลว่านี่คือวงกลมที่เมฟบอกผม Zugzwang (2013)
Well, nothing's pinged on my end, so no one's turned the computer on, which means the Graysons don't have it either.ผมก็ไม่เจออะไรปิ๊งเหมือนกัน ไม่มีใครเปิดเครื่อง แปลว่าเกรย์สันก็ยังไม่พบมันเช่นกัน Retribution (2013)
Which I knew because I kind of pinged your cell phone.ที่ฉันรู้ว่าเพราะ เสียงปิ๊งอะไรสักอย่างจากมือถือคุณ League of Assassins (2013)
Its signal was pinged off of thousands of servers to mask its location.มันถูกส่งมาจาก เซิร์ฟเวอร์เป็นพันๆ ตัว เพื่อพรางตำแหน่งเอาไว้ The Grey Hat (2014)
Yeah, I'm here. I pinged your phone.ฉันอยู่นี่ ถือสายรอนะ Streets of Fire (2014)
I might have pinged your phone...again.ผมอาจส่งตำแหน่งเข้าเครื่องคุณ... อีกครั้ง The Climb (2014)
Also, just as a backup measure, private security company back home gets pinged right away if anything is shut off.และมีตัวช่วยสำรอง บริษัทความปลอดภัยส่วนตัว Sisters of Dinah (2015)
- We're being pinged.- เราโดนล็อคเป้า London Has Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pingedThe sudden glare impinged painfully on his eyes.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pinged    (v) pˈɪŋd (p i1 ng d)
impinged    (v) ˈɪmpˈɪnʤd (i1 m p i1 n jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto ping | pinging | pings | pinged [Add to Longdo]
stießimpinged [Add to Longdo]
stoßen (an; gegen); zusammenstoßen (mit); auftreffen (auf) | stoßend | gestoßento impinge (on; upon) | impinging | impinged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ping \Ping\, v. i. [imp. & p. p. {Pinged}; p. pr. & vb. n.
     {Pinging}.]
     To make the sound called ping.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top