ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*permeable*

P ER1 M IY2 AH0 B AH0 L   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: permeable, -permeable-
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
semipermeable (adj ) (of a membrane) selectively permeable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeable[ADJ] ซึมผ่านได้, See also: แผ่ซ่านได้, ซึมแทรกได้, Syn. penetrable, pervious, Ant. impenetrable, impervious
impermeable[ADJ] ซึ่งซึมผ่านไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถผ่านได้, Syn. impenetrable, Ant. permeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impermeable(อิมเพอ' เมียเบิล) adj. ซึ่งผ่านไม่ได้, ไม่สามารถผ่านได้, ผ่านไม่ได้., See also: impermeability, impermeableness n. impermeably adv., Syn. impassable
permeable(เพอ'เมียเบิล) adj. ซึมผ่านได้,แผ่ซ่านได้,ซึมแทรกได้., See also: permeableness n. permeably adv., Syn. absorbent

English-Thai: Nontri Dictionary
permeable(adj) ซึมเข้าไปได้,แทรกเข้าไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pervious; permeable-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semipermeable-ซึมผ่านได้บ้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semipermeable membraneเยื่อให้สารบางอย่างผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membrane, semipermeableเยื่อให้สารบางอย่างผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
differrentially permeable membraneเยื่อเลือกซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
impermeable-ซึมไม่ได้, -ซึมผ่านไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impermeable rock; impervious rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impervious rock; impermeable rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ion-permeable membraneเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
differentially permeable membrane [semipermeable membrane] [selectively permeable membrane]เยื่อเลือกผ่าน, เยื่อบาง ๆ ที่มีสมบัติยอมให้โมเลกุลหรือไอออนของสารบางชนิดผ่านเข้าออกได้ เช่น เยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
semipermeable membraneเยื่อเลือกผ่าน, ดู differentially permeable membrane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
selectively permeable membraneเยื่อเลือกผ่าน, ดู differentially permeable membrane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Impermeableไม่ซึมซาบผ่าน [การแพทย์]
Membranes, Nonpermeableแผ่นกันซึม [การแพทย์]
Membranes, Semipermeableน้ำหล่อสมองและไขสันหลังซึมผ่านได้, สารบางอย่างซึมผ่านได้, เยื่อบางเซมิเพอร์เมียเบิล, เยื่อเซลล์แบบผ่านได้บางส่วน, เซมิเปอร์มีอะเบิลเมมเบรน, เยื่อที่มีคุณสมบัติยอมให้สารบางอย่างผ่านไปได้, เยื่อที่ซึมซ่านผ่านได้บ้าง [การแพทย์]
Membranes, Semipermeable, Trueเยื่อกั้นที่น้ำซึมผ่านได้อย่างเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A preliminary analysis indicates that a series of G.D.'s underground chemical pipes has ruptured, degrading the synthetic soil's atomic bonds and creating a semi-permeable colloid.Chemie-Leitungen geplatzt, was die Atomverbindungen des Bodens schwächt und ein semipermeables Kolloid erzeugt. Worst Case Scenario (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permeableThis is impermeable to water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันฝน [adj.] (kanfon) EN: rainproof   FR: imperméable
เสื้อกันฝน [n. exp.] (seūa kan fon) EN: raincoat ; waterproof   FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMEABLE    P ER1 M IY2 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeable    (j) pˈɜːʳmɪəʳbl (p @@1 m i@ b l)
impermeable    (j) ˈɪmpˈɜːʳmɪəʳbl (i1 m p @@1 m i@ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透水[tòu shuǐ, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] permeable; percolation; water leak, #26,783 [Add to Longdo]
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchlässig; durchgängig {adj}permeable [Add to Longdo]
halbdurchlässigsemipermeable [Add to Longdo]
undurchlässig; undurchdringlich {adj} | undurchlässiger | am undurchlässigstenimpermeable | more impermeable | most impermeable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半透膜[はんとうまく, hantoumaku] (n) semipermeable membrane [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
透過的[とうかてき, toukateki] transmission permeable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeable \Per"me*a*ble\, a. [L. permeabilis: cf. F.
   perm['e]able. See {Permeate}.]
   Capable of being permeated, or passed through; yielding
   passage; passable; penetrable; -- used especially of
   substances which allow the passage of fluids; as, wood is
   permeable to oil; glass is permeable to light. --I. Taylor.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top