Search result for

*particulate*

(70 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: particulate, -particulate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
particulate[ADJ] ที่เป็นอนุภาค, See also: ที่แยกเป็นส่วนย่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
particulate(พาร์ทิค'คิวลิท) adj. เป็นอนุภาค,เป็นอณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particulate filtrationการกรองละอองธุลี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Particulate ฝุ่น
อนุภาคของแข็งที่สามารถฟุ้งกระจาย ปลิว หรือ ลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Particulates อนุภาค
อนุภาคที่เกิดจากการเผาขยะ เช่น เถ้าถ่าน ฝุ่นละออง เป็นต้น จำเป็นต้องมีระบบการกำจัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของคนและสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Debris, Particulateชิ้นเศษ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
particulate (n ) การยิงอนุภาค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On particulate liquids in a high humidity environmentที่เกี่ยวกับของเหลว ในสภาพแวดล้อมความชื้นสูง Road Kill (2009)
I asked Dr. Hodgins to swab for particulates that may have been transferred from the blade.ผมบอก ดร.ฮอดจิ้นส์ ให้ตรวจหาอนุภาคแล้ว คงจะตรวจพบอะไรที่ย้ายไป เกาะติดที่รอยคมมันบ้าง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Hey, so I finally got through the particulates left behind by the saw.เฮ ในที่สุดผมก็มาถึง อนุภาคที่หลงเหลือ หลังจากใช้เลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There are particulates imbedded in the compaction.ยังมีอนุภาคชิ้นย่อยๆ ถูกฝังอยู่โพรงอกอีก A Night at the Bones Museum (2009)
Three different particulates within the chest cavity.มีสสาร 3 อย่าง อยู่ภายในโพรงอก A Night at the Bones Museum (2009)
Dr. Brennan wanted me to check on those particulate swabs from the mummy's chest cavity.ดร.เบรนเนนต้องการให้ฉัน ไปเช็คสิ่งโน้น ตวัดตรวจน้ำเยื่ออนุภาค จากโพรงทรวงอกของมัมมี่ A Night at the Bones Museum (2009)
The three particulates are totally different, but they're actually the exact same thing.สสารทั้งสามตัว มีความแตกต่างกันสิ้นเชิง แต่พวกมันก็เกาะรวมกัน ในบางสิ่ง A Night at the Bones Museum (2009)
Maybe we missed particulates from the killer on the mummy's linen wrapping.บางทีเราพลาดร่องรอย ของฆาตกรไป ในผ้าลินินพันร่างมัมมี่ A Night at the Bones Museum (2009)
He was found in a Dumpster, so he'd be covered in particulates.เขาพบพวกนี้อยู่ถัง ทิ้งขยะขนาดใหญ่ งั้นฆาตกรคงทิ้ง คราบร่องรอยไว้บ้าง A Night at the Bones Museum (2009)
A probative particulate?ร่องรอยกระทำผิด? A Night at the Bones Museum (2009)
Samples, particulates- these should go to Hodgins.เข้าเป้าเลย ฮอดจินส์ The Proof in the Pudding (2010)
Look,I could find fibers,or-or spores or other particulates.ฟังนะ ผมหาเส้นใยได้ หรือ หรือสปอร์ หรืออนุภาคชนิดอื่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
What if there were particulates on the bone which Hodgins could identify?แล้วถ้ามีอนุภาคอย่างอื่น บนกระดูก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Zack told me how bad you felt about boiling all the particulates out of the skull.แซ็กบอกผมว่า คุณรู้สึกแย่ ที่ต้มเอาอนุภาคออกจาก กะโหลกไปหมดเลย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You see if there's any other bone particulates.คุณมองหาถ้ามีเศษกระดูกอีก The Predator in the Pool (2010)
So, we have got two particulates transferred during dismemberment.ดังนั้น เราพบมีสองอนุภาคที่ย้ายมา จากการหั่นเป็นชิ้นๆ The Death of the Queen Bee (2010)
Forensics analyzed these photos and the blueprints for trace chemicals, and they found particulate matter specific to soil in the Kunar province of Afghanistan.นิติวิทย์วิเคราะห์รูปถ่าย พวกนี้ และภาพพิมพ์เขียว เพื่อแกะรอยทางเคมี แล้วพวกเขาก็เจอ อนุภาคเฉพาะของดิน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I see some, uh, particulates here, Dr. Hodgins.ผมเจอ เออ... อะไรเป็นพิเศษอยู่ตรงนี้น่ะ ดร.ฮอดจิ้นส์ The Couple in the Cave (2010)
Insects, various mineral particulates, mucus.มีแมลง แร่ธาตุหลากหลายชนิด และน้ำเมือก The Body and the Bounty (2010)
Otherwise a fine mist of aerosolized urine and fecal particulates is sprayed into the air every time you flush.มิฉะนั้นจะเกิดคราบ จากละอองปัสสาวะ และอนุภาคของอุจจาระ จะพ่นกระจายไปในอากาศ ในทุกครั้งที่คุณกดน้ำ The Bones That Weren't (2010)
Hodgins found bronze particulates at the site.ฮอดจิ้นส์เจอโมเลกุลของบรอนซ์ ในไซด์ก่อสร้าง The Bones That Weren't (2010)
The bronze particulates I found didn't come from the paint on the Shakespearian loony tunes.โมเลกุลของบรอนซ์ที่ผมพบ ไม่ได้มาจากสีที่ระบาย ลงบนตัวหนุ่มเช็กสเปียร์ สติไม่ค่อยดีหรอก The Bones That Weren't (2010)
But the good news is scandium is a volatile particulate.ข่าวดีก็คือสแกนเดียมเหลวเป็นสารระเหย Loyalty (2010)
All matter is actually made of energy that has congealed into particulate form.ที่ได้แข็งขึ้นใน รูปแบบอนุภาค ดังนั้นที่ดูเหมือนจะ เป็นสิ่งที่เราจะทำ What Are We Really Made Of? (2010)
So the particulates embedded in his tooth consist of kerosene and ethylene glycol-- it's jet fuel.อนุภาคที่ฝังตัวอยู่ในฟันของเขา ประกอบด้วยเคโรซีน และเอธีลีน ไกลคอย มันเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องบิน The Patriot in Purgatory (2012)
With this many wounds, there should be particulates from the weapon on the bone.กับรอยแผลมหาศาล มันน่าจะมีอนุภาคของอาวุธ ค้างอยู่ที่กระดูกนะ The Method in the Madness (2012)
Well, the Medio-Cam would have easily unearthed particulates left behind by the murder weapon.กล้องเมดิโอจะช่วยเปิดเผยอนุภาค ที่ทิ้งไว้ของอาวุธสังหารได้อย่างง่ายดาย The Method in the Madness (2012)
Just removing the last of the particulates that I found.แค่กำลังเก็บอนุภาคชิ้นสุดท้าย ที่ผมพบ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Right, so, I found some particulates embedded in the scraping wound on the back of the ribs.ใช่ ผมพบอนุภาคบางอย่าง ที่ฝังอยู่ในแผลด้านหลังของกระดูกซี่โครง The Archaeologist in the Cocoon (2013)
And you also have particulates to analyze, don't you?และคุณยังมีอนุภาค ที่ต้องวิเคราะห์ ไม่ใช่เหรอ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
I was told that you found particulates in the scraping wound on the rib, Dr. Hodgins?คุณบอกว่าพบอนุภาค ในแผลบนซี่โครงใช่มั๊ย ดร. ฮอดจิ้นส์? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
There was no particulates found at the scene.ไม่พบหลักฐานอะไรในสถานที่เกิดเหตุ Fallout (2013)
Is there any particulate evidence associated with them?แล้วพบว่ามีอนุภาคอะไร ที่เกี่ยวข้ิองบ้างมั๊ย The Friend in Need (2013)
Could you collect the pus and particulates, Dr. Edison?คุณสามารถเก็บน้ำหนอง และอนุภาค ดร. เอดิสัน? The Shot in the Dark (2013)
So, the particulate matter you found in the guard's skull wound turned out to be a mixture of gold paint and wood flakes.งั้น อนุภาค ที่คุณพบในแผลกะโหลกศีรษะของยาม ที่เปิดออกมาเป็นส่วนผสมของสีทองและเกล็ดไม้ The Shot in the Dark (2013)
Hey, so the particulates I swabbed from the skull injuries... show traces of polyurethane and sandarac resin.เฮ้.. อนุภาคที่ เก็บมาจากกะโหลกศีรษะ พบร่องรอย The Doll in the Derby (2013)
On the particulate found in Erica's scratch.เจอเกสรดอกไม้บนรอบขีดข่วนของเอริก้า We Are Family (2013)
I thought... There might be some particulates in there.ฉันคิดว่า อาจมีอนุภาคบางส่วนเหลืออยู่ The Twist in the Plot (2013)
Scrapings contained particulates of amazonite.รอยขูดมันมีอนุภาค ของอะมาซอไนต์ The Twist in the Plot (2013)
The catch tray will collect the runoff and any particulates.ถาดรองนี่จะเก็บ/Nทุกๆอนุภาคเลยครับ The Survivor in the Soap (2013)
Have Dr. Hodgins swab the cut for particulates before we jump to any conclusions.ให้ดร.ฮอดจิ้น\ มาเก็บตัวอย่างอนุภาค ก่อนที่เราจะได้ข้อสรุปกัน The Survivor in the Soap (2013)
About to analyze insects and particulates to help solve this mysterious and puzzling crime.เกี่ยวกับการวิเคราะห์ แมลงและอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรม ที่ลึกลับและน่าพิศวงนี้ The Blood from the Stones (2013)
And now Andrew can get a good shot of Dr. Brennan's sidekick analyzing the particulates way over there.และตอนนี้แอนดรูว์จะถ่ายภาพดีๆ ของดร. เบรนแนน เพื่อนร่วมงานที่กำลังวิเคราะห์ The Blood from the Stones (2013)
Have Dr. Hodgins swab for particulates.จะไปดู ดร. ฮอดจิ้นส์ทำความสะอาด อนุภาคนะ The Blood from the Stones (2013)
But the particulates embedded in Reuben's arm place him at the bridge, so by... logical extension, I posit Reuben's involvement in this dismemberment.แต่อนุภาคที่ฝังอยู่ในแขนของรูเบน บอกตำแหน่งเขาอยู่ที่สะพาน ดังนั้น โดย... ตามตรรกะแล้ว ฉันขอวางให้รูเบนเกี่ยวข้อง The Blood from the Stones (2013)
But it also contained leather particulates and a tiny bit of aerosolized alcohol that was mixed with jasmine.แต่มันก็ยังมีอนุภาคของหนัง และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิดหน่อย ที่ผสมกับดอกมะลิ The Blood from the Stones (2013)
Somehow they are increasing earth mass, clouding the atmosphere with particulates.เป็นวิธีบางอย่างที่เพิ่มมวลสารของโลก เพิ่มเมฆในชั้นบรรยากาศให้มากขึ้น Man of Steel (2013)
But not before I hit him with an arrow laced with particulate nanotechnology.แต่หลังจากที่ผมยิงเขาด้วยลูกธนู เจือด้วยอนุภาคนาโนเทคโนโลยี The Magician (2014)
It's some kind of organic particulate residual.มันคือพวกอนุภาคอินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ Crazy for You (2015)
The particulate residue Barry gathered at Iron Heights does contain Clay Parker's DNA, but also DNA of a woman.เจ้า particulate residue ที่แบร์รี่รวบรวมมา จากคุกไอรอนไฮท์ มีดีเอ็นเอของเคลย์ ปาร์คเกอร์ แล้วก็มีดีเอ็นเอของผู้หญิง Crazy for You (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICULATE    P ER0 T IH1 K Y AH0 L AH0 T
PARTICULATES    P AA2 R T IH1 K Y AH0 L AH0 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinstaubfilter {m}fine particulate air filter [Add to Longdo]
Grobstaubfilter {m}coarse particulate air filter [Add to Longdo]
HEPA-Filter {m} [techn.]high-efficiency particulate air filter; HEPA filter [Add to Longdo]
Oberflächenreinheit {f} | partikuläre Oberflächenreinheitsurface cleanliness | particulate surface cleanliness [Add to Longdo]
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class [Add to Longdo]
Schwebstofffilter {m}high-efficiency submicron particulate air filter; HEPA filter [Add to Longdo]
teilweiseparticulate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
煤塵[ばいじん, baijin] (n) dust and soot; particulate matter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particulate \Par*tic"u*late\ (p[aum]r*t[i^]k"[-u]*l[=a]t), v. t.
   & i. [See {Particle}.]
   To particularize. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particulate \Par*tic"u*late\ (p[aum]r*t[i^]k"[-u]*l[asl]t), a.
   1. Having the form of a particle.
    [1913 Webster]
 
   2. Referring to, or produced by, particles, such as dust,
    minute germs, etc. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The smallpox is a particulate disease. --Tyndall.
    [1913 Webster]
 
   3. Composed of particles; finely divided.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 particulate \par*tic"u*late\ (p[aum]r*t[i^]k"[-u]*l[asl]t), n.
   Matter composed of particles; -- often used in the pl.; as,
   the quantity of particulates in auto exhaust is strictly
   regulated.
   [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top