ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*oxyacetylene*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oxyacetylene, -oxyacetylene-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oxyacetylene[N] สารผสมระหว่างอ็อกซิเจนและอะเซทิลีน, See also: สารให้ความร้อนสูงในการตัดหรือหลอมเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oxyacetylene    (n) ˌɒksɪəʳsˈɛtəliːn (o2 k s i@ s e1 t @ l ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氧割[yǎng gē, ㄧㄤˇ ㄍㄜ, ] to cut using oxyacetylene torch, #209,101 [Add to Longdo]
氧乙炔炬[yǎng yǐ quē jù, ㄧㄤˇ ㄧˇ ㄑㄩㄝ ㄐㄩˋ, ] an oxyacetylene torch [Add to Longdo]
氧炔吹管[yǎng quē chuī guǎn, ㄧㄤˇ ㄑㄩㄝ ㄔㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ, ] oxyacetylene torch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autogenschneiden {n}gas cutting; oxyacetylene cutting [Add to Longdo]
Autogenschweißen {n}gas welding; oxyacetylene welding [Add to Longdo]
Gasschweissbrenner {m}oxyacetylene torch [Add to Longdo]
autogen schweißento weld using an oxyacetylene flame [Add to Longdo]
autogen schneidento cut using an oxyacetylene flame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸素アセチレン炎[さんそアセチレンえん, sanso asechiren en] (n) oxyacetylene flame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  oxyacetylene \ox`y*a*cet"y*lene\, a.
     Of or pertaining to a mixture of oxygen and actylene; as, an
     oxyacetylene torch.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top