ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*octane number*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: octane number, -octane number-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
octane number[N] ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวการเผาไหม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
octane numbern. ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวของการเผาไหม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RON (research octane number)อาร์โอเอ็น (เลขออกเทนวิจัย) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
research octane number (RON)เลขออกเทนวิจัย (อาร์โอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
octane numberเลขออกเทน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
octane number (ON)เลขออกเทน (โอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
MON (motor octane number)เอ็มโอเอ็น (เลขออกเทนเครื่องยนต์) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
MON (motor octane number)เอ็มโอเอ็น (เลขออกเทนเครื่องยนต์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor octane number (MON)เลขออกเทนเครื่องยนต์ส(เอ็มโอเอ็น) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
motor octane number (MON)เลขออกเทนเครื่องยนต์ (เอ็มโอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motor Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อด้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบในขณะทำงานที่รอบสูง
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 900 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Research Octane Numberค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
octane numberเลขออกเทน, จำนวนแสดงปริมาณเป็นร้อยละโดยปริมาตรของไอโซออกเทนที่ผสมรวมอยู่กับเฮปเทน ใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันเบนซินในด้านที่ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เช่น น้ำมันเบนซินซึ่งมีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยไอโซออกเทน 95% และเฮปเทน 5% เรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oktanzahl {f}octane number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  octane number
      n 1: a measure of the antiknock properties of gasoline [syn:
           {octane number}, {octane rating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top