Search result for

*mardi gras*

(54 entries)
(0.0562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mardi gras, -mardi gras-
English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mardi Gras[N] วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday), Syn. fat Tuesday, last day of Folly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, a violent one. Sounds like Mardi Gras.ใช่ มันค่อนข้างรุนแรง ฟังเหมือนมาร์ดี การส์ Devil's Night (2010)
- Let's go to Mardi Gras.- ไปดูเกย์พาเหรดกัน! 50/50 (2011)
Why would I go to Mardi Gras?จะให้ไปงานแบบนั้นทำไม? 50/50 (2011)
Why would you go to Mardi Gras when you're busy here not getting blow jobs and hand jobs?นายจะไปพาเหรดเกย์ทำไมในเมื่อ.. นายง่วนอยู่ที่นี่... ไม่โดนทั้งดูดทั้งรูด 50/50 (2011)
Must be the Mardi Gras.ต้องเป็น มาร์ดี้ การ์ส The Landlord (2012)
I had about Mardi Gras in 1987.เหมือนที่ผมรู้สึกกับงานมาร์ดิกราส์ ปี 1987 Gravity (2013)
Surprisingly, Control hasn't heard the Mardi Gras story. Please proceed.แปลกใจจัง ที่เรายังไม่เคยฟัง เรื่องงานมาร์ดิกราส์นี่ ช่วยเล่าต่อหน่อย Gravity (2013)
Hey, tell me about, uh, Mardi Gras.เฮ้ เล่าเรื่อง.. Gravity (2013)
No, it's Mardi Gras, Dylan.ไม่ก็มาร์ดิกราส์ดีแลน. Now You See Me (2013)
For soon, our mardi gras will commence.เร็วๆนี้ มาร์ดิกราส์ของเราจะเริ่ม The Waking Dead (2013)
I had it one time in New Orleans over Mardi Gras.ฉันเคยลองมันที่งานมาร์ดิการ์สที่นิวออร์ลีน. Truth or Bear (2013)
Mardi Gras, you name it.มาร์ดิ กาส์ บอกมาเลย.. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A jealous husband shot his wife off a mardi gras float right under the clock, at the corner of basin street.ฉันจะเล่าที่เหลือให้ฟังทีหลัง กฏข้อที่สาม อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอก จงตรวจซ้ำ Yankee White (2003)
- New orleans. Mardi gras.- นิวออร์ลีนส์ พาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Mardi gras's not for another nine months!พาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน อีกตั้ง 9 เดือนเชียวนะ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
wherever the monk is, it's mardi gras.ที่ไหนที่เดอะมังก์อยู่ ที่นั่นมีพาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Hey, hey, I'm heading down to New orleans for mardi gras. Ever been?เฮ้ๆ ฉันเดินทางมานิวออร์ลีนส์ เพื่อเทศกาลขบวนพาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน เคยไปไหม Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
MAN ON RADIO: It's 10:48 on Fat Tuesday, Mardi Gras.ขนะนี้เวลา 10.48 ในวันอังคารที่แสนเรียบง่าย, ผม มาดี้ กลาส. Deja Vu (2006)
MAN ON RADIO: It's 1 0:48 on Fat Tuesday, Mardi Gras.-คุณสบายดีน่ะ? Deja Vu (2006)
Little early for mardi gras, isn't it?เร็วไปหน่อยสำหรับมาร์ดีกราสมั้ง? The Magnificent Seven (2007)
Makes Mardi Gras look like a sweet 16 party.ทำแบบวันฉลองก่อนวันถือบวช ดูเหมือนสุดยอดงานเลี้ยงอายุ16 Patch Over (2008)
Oh, New Orleans. The Mardi Gras.Oh, New Orleans, Mardi GrasThe Travelling Man (1980)
Now, are we ready to go to the Mardi Gras?Also, sind wir bereit für Mardi GrasAvenging Force (1986)
Sensing Dad's delicate condition, she took back the painting kept the money and went to the Mardi Gras.Wegen Dads schlechtem Zustand brachte sie das Gemälde zurück... behielt das Geld und fuhr zum Mardi GrasGod's Shoes (1991)
For Mardi Gras. I already told you.- Zum Mardi Gras, das sagte ich schon. The Lover (1992)
# I thought my life would be a Mardi Gras #Dachte, mein Leben sei ein Mardi Gras A Streetcar Named Marge (1992)
I'm gonna take Elvira south, then to Bayou La Fouche March Gras graveyard.Ich bringe Elvira nach Süden, dann zum Bayou La Fouche, zu den Mardi Gras Lagerhallen. Hard Target (1993)
They're for New orleans for the Mardi Gras.Für den Karneval in New Orleans, Mardi GrasPoint of No Return (1993)
Well, she's got my vote.- Wo bist du? - Oh, in New Orleans beim Mardi GrasSpring Break: Part 1 (1996)
Yes, I'd like to report a robbery in progress at Mardi Gras Costumes. 6510 Charter Street.Ich möchte einen Überfall melden beim Mardi Gras Kostümverleih. Runaway Jury (2003)
A jealous husband shot his wife off a mardi gras float right under the clock, at the corner of basin street.Ein eifersüchtiger Mann erschoss seine Frau beim Mardi Gras, direkt unterhalb der Uhr Ecke Basin Street... Yankee White (2003)
Like a 6-month Mardi Gras.Ist wie 6 Monate Mardi GrasJunkyard Dawgs (2003)
'99 Mardi Gras.'99, Mardi GrasStrange Bedfellows (2004)
- New orleans.- New Orleans, Mardi GrasMr. Monk Takes His Medicine (2004)
Mardi gras. Mardi gras's not for another nine months! Hey, you know what they say.Mardi Gras ist erst in neun Monaten! Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
wherever the monk is, it's mardi gras.- Da wo der Monk ist, ist Mardi GrasMr. Monk Takes His Medicine (2004)
Hey, hey, I'm heading down to New orleans for mardi gras.- Ich fahre nach New Orleans zum Mardi GrasMr. Monk Takes His Medicine (2004)
This is Mardi Gras.Heute ist Mardi Gras. Wir haben Spaß. Hatchet (2006)
Are you enjoying Mardi Gras?Wie finden Sie Mardi GrasHatchet (2006)
- Little early for Mardi Gras, isn't it?- Ein bisschen früh für Mardi Gras, oder? - Ja. The Magnificent Seven (2007)
H2A's got a blade server that gives more entry points than a college girl at Mardi Gras.H2A hat einen Blade-Server... der zugänglicher ist als eine Studentin beim Mardi GrasPerfect Stranger (2007)
Maybe she only observes the high holidays, like Mardi Gras and Spring Break.Vielleicht befolgt sie nur die heiligen Feier- tage, wie Mardi Gras und Spring Break. Woooo! (2008)
- It's Mardi Gras.- Es ist Mardi GrasThe Princess and the Frog (2009)
We'll have all the paperwork ready to sign, first thing after Mardi Gras.Wir erledigen den Papierkram direkt nach Mardi GrasThe Princess and the Frog (2009)
Big Daddy's King of the Mardi Gras parade.Big Daddy ist der König der Mardi Gras Parade. The Princess and the Frog (2009)
- Yes, it does, but only till midnight when Mardi Gras is over.- Ja, das zählt. Aber nur bis Mitternacht, wenn Mardi Gras vorbei ist. The Princess and the Frog (2009)
We're playing Mardi Gras.Wir spielen Mardi GrasThe Princess and the Frog (2009)
Mardi Gras!Mardi GrasThe Princess and the Frog (2009)
Mardi Gras!Mardi GrasThe Princess and the Frog (2009)
You ever been to Mardi Gras down in New Orleans?Warst du schon mal beim Mardi Gras in New Orleans? The Last Rites of Ransom Pride (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mardi Gras    (n) - (m aa2 d i - g r aa1)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mardi gras \Mar"di` gras"\, n. [F., literally, fat Tuesday.]
   1. The last day of Carnival; the Tuesday before Ash Wednesday
    (the beginning of Lent and fasting); Shrove Tuesday; -- in
    some cities a great day of carnival and merrymaking; in
    the United States it is especially associated with New
    Orleans.
 
   Syn: pancake day.
     [1913 Webster]
 
   2. The series of festival events celebrated on {Mardi
    Gras}[1].
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top