ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kick about*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kick about, -kick about-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kick about[PHRV] เตะสะเปะสะปะ, See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง, Syn. knock about
kick about[PHRV] มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชีวิตอยู่, Syn. knock about
kick about[PHRV] ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้รับความสนใจ, Syn. knock about, leave about
kick about[PHRV] ตบตี, See also: เตะ, ตี, Syn. bash about
kick about[PHRV] พยายามควบคุม, See also: พยายามบังคับ, Syn. order about, push about
kick about[PHRV] พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ), See also: พิจารณา, Syn. kick round
kick about[PHRV] ไม่ได้รับความสนใจ, Syn. knock about
kick about[PHRV] เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bang about, hang about, knock about

Japanese-English: EDICT Dictionary
蹴散らす[けちらす, kechirasu] (v5s,vt) to kick about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kick about
      v 1: be around; be alive or active; "Does the old man still kick
           around?" [syn: {kick around}, {knock about}, {kick about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top