Search result for

*inter-govern [...] organization*

(1 entries)
(0.0536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inter-governm [...] organization, -inter-governm [...] organization-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inter-Governmental Maritime Consultative Organizationองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล หมายถึงองค์การที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างรัฐบาล องค์การนี้มีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ประเทศทั้งหมดรวม 35 ประเทศ ได้ประชุมร่วมกันจัดทำอนุสัญญาขององค์การนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการประชุมขององค์การที่ปรึกษาการเดินเรือทางทะเล ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1958 เมื่อมีประเทศต่าง ๆ รวม 21 ประเทศได้ให้สัตยาบัน ซึ่งในจำนวนนี้ 7 ประเทศเป็นอย่างน้อยจะต้องมีเรือเดินทะเลของตนไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน (Gross tons) วัตถุประสงค์ขององค์การ IMCO คือ1. จัดวางกลไกเพื่อความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก ในด้านการวางระเบียบข้อบังคับของราชการ และการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทางวิชาการหรือเทคนิค รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล2. สนับสนุนให้มีการยกเลิกการกระทำที่เลือกที่รักมักที่ชัง และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นของรัฐบาล3. รับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในทำนองตั้งข้อจำกัดอย่างไม่ยุติธรรมของบริษัท หรือองค์การเดินเรือทั้งหลาย4. รับพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ที่องค์การหนึ่งใดหรือองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติส่งมาให้พิจารณา 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อสนเทศใด ๆ ระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่องค์การ IMCO กำลังพิจารณาอยู่องค์การนี้ยังจัดให้มีการร่างอนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปให้รัฐบาล และองค์การระหว่างรัฐบาลทั้งหลาย รวมทั้งจัดการประชุมเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นองค์การนี้ประชุมกันทุกสอง ปี มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างสมัยประชุมจะมีคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การ คณะมนตรีประกอบด้วยสมาชิก 16 คน ในจำนวนนี้ 8 คน เป็นผู้แทนจากประเทศที่สนใจให้การบริการเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ และอีก 8 คนเป็นตัวแทนจากประเทศที่สนใจการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การมีสำนักเลขาธิการ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ เลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล และเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่องค์การต้องการแล้วแต่กรณี สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [การทูต]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*inter ( IH2 N T ER1)-governmental ( G AH1 V ER0 M EH2 N T AH0 L, G AH2 V ER0 N M EH1 N T AH0 L) maritime ( M EH1 R AH0 T AY2 M) consultative ( K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V) organization ( AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N)*

 


  

 
inter
 • ฝังศพ[Lex2]
 • ระหว่าง: ร่วมกัน [Lex2]
 • (อินเทอ\') vt. ฝัง ###S. entomb [Hope]
 • (vt) ฝัง,บรรจุ(อัฐิ) [Nontri]
 • /IH2 N T ER1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
governmental
 • แห่งการปกครอง: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล [Lex2]
 • (adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล [Nontri]
 • /G AH1 V ER0 M EH2 N T AH0 L/ [CMU]
 • /G AH2 V ER0 N M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
maritime
 • ทางทะเล: เกี่ยวกับทะเล [Lex2]
 • เกี่ยวกับการเดินเรือ: เกี่ยวกับการเดินเรือสมุทร [Lex2]
 • ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเล: ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทะเล [Lex2]
 • ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเล[Lex2]
 • (แม\'ริไทม์) adj. เกี่ยวกับ (การเดินเรือสมุทร,ทะเล,การอาศัยในทะเล) [Hope]
 • (adj) ชายทะเล,เกี่ยวกับการเดินเรือ,เกี่ยวกับทะเล [Nontri]
 • /M EH1 R AH0 T AY2 M/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
consultative
 • ที่เกี่ยวกับการปรึกษา[Lex2]
 • (คันซัล\'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา [Hope]
 • /K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
organization
 • องค์กร: องค์การ, คณะ, สมาคม [Lex2]
 • องค์ประกอบ[Lex2]
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ[Lex2]
 • (ออร์กะไนเซ\'เชิน) n. องค์การ,คณะ,รูป,ระบบ,องค์ประกอบ,โครงสร้างสิ่งมีชีวิต,การควบคุม,การจัดตั้ง. ###S. organisation. ###SW. organizational adj. ###S. arrangement [Hope]
 • (n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ [Nontri]
 • /AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top