ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*honeyed*

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: honeyed, -honeyed-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honeyed word[N] คำหวาน, Syn. flattery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Just some honeyed words.- ก็แค่ป้อนคำหวาน ๆ เข้าไปเท่านั้น Love So Divine (2004)
You, with your honeyed words.คุณกับคำหวานปานน้ำผึ้ง One Day (2011)
I over-honeyed. I suck at tea.ใส่น้ำผึ้งมากไปหน่อยน่ะ ฉันห่วยเรื่องชาน่ะ The Departed (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honeyedYou can't fool me with your honeyed words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหวาน[N] honeyed word, See also: sweet talk, sugary words, Syn. คำไพเราะ, Example: พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ
มธุรพจน์[N] honeyed words, See also: sweet language, sweet words, Syn. ถ้อยคำไพเราะ, คำหวาน, วาจาไพเราะ, Example: มธุรพจน์ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้อยคำไพเราะ[n. exp.] (thøikham phairǿ) EN: honeyed words   
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant   FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honeyed (j) hˈʌnɪd (h uh1 n i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甜言蜜语[tián yán mì yǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ ㄩˇ, / ] sweet speech and honeyed words (成语 saw); hypocritical flattery, #18,748 [Add to Longdo]
口蜜腹剑[kǒu mì fù jiàn, ㄎㄡˇ ㄇㄧˋ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. honeyed words, a sword in the belly (成语 saw); fig. hypocritical and murderous, #72,065 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
honigsüß {adj}honeyed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
社交辞令[しゃこうじれい, shakoujirei] (exp,adj-no) polite or diplomatic way of putting things; honeyed words; lip service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honey \Hon"ey\, v. i. [imp. & p. p. {Honeyed}; p. pr. & vb. n.
   {Honeying}.]
   To be gentle, agreeable, or coaxing; to talk fondly; to use
   endearments; also, to be or become obsequiously courteous or
   complimentary; to fawn. "Honeying and making love." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Rough to common men,
      But honey at the whisper of a lord.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honeyed \Hon"eyed\, a.
   1. Covered with honey.
    [1913 Webster]
 
   2. Sweet, as, honeyed words. --Milton.
    [1913 Webster] honey eater

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top