ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heat transfer*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heat transfer, -heat transfer-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiation heat transferการถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat transferการถ่ายโอนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat transferการถ่ายโอนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat transfer coefficientสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อน มีความหมายเหมือนกับ heat transmission coefficient [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat transfer fluidของไหลรับถ่ายโอนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
heat transferการถ่ายโอนความร้อน, การส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการนำ การพา หรือ การแผ่รังสีความร้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
radiation heat transferการถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี, การถ่ายโอนความร้อนชนิดหนึ่ง โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เช่น รังสีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the heat transfer stopped.การถ่ายเทความร้อนก็หยุดลง An Inconvenient Truth (2006)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传热[chuán rè, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] heat transfer; heat transmission, #39,943 [Add to Longdo]
热传导[rè chuán dǎo, ㄖㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] heat transfer; thermal conduction, #79,364 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wärmeleitpaste {f} [techn.]heat sink compound; thermolube; heat transfer compound; thermo-lubricant; heat conducting paste [Add to Longdo]
Wärmeübertragung {f}heat transfer; thermal transfer [Add to Longdo]
Wärmeübergangskoeffizient {m}surface coefficient of heat transfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top