ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*garcon*

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: garcon, -garcon-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garcon(การ์ซอน) n. ชาย,ลูกจ้างผู้ชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stone cold. Waiter! Garcon!เย็นชืดเชียว บ๋อย! Rebecca (1940)
Garcon. Coffee, please.- บริกร ขอกาเเฟหน่อยครับ Rebecca (1940)
Garcon! Champagne!การ์คอน ขอแชมเปญหน่อย Leap Year (2010)
Garcon, your finest table, please.Garcon ตารางที่ดีที่สุดของคุณโปรด Tangled (2010)
- Excuse me. Garcon?- ขอโทษนะ หนุ่มน้อย? The New Rachel (2012)
Garcon?The Three Bears (2012)
- Waiter!- GarconMontparnasse 19 (1958)
What do you advise with a radish?Garcon, welchen Wein könnte ich dazu trinken? The Restaurant (1966)
There, that's all.Keinen halben Zentner, GarconThe Restaurant (1966)
- Where is the garçon de piss?- Wo ist der Garcon de piss? History of the World: Part I (1981)
Garçon, I must have a word with you.Garcon, auf ein Wort. History of the World: Part I (1981)
"Garconi.""Garconi." National Lampoon's European Vacation (1985)
Excusez-moi, garcon!Excusez-moi, garconQue Será Será (2006)
'But my mother, who was gorgeous used to say I was a pretty little boy.'Et ma mere, qui etait magnifique, disait que j'etais un tres joli petit garconTokyo! (2008)
Garcon!GarconEpisode #3.1 (2011)
Garcon, assume that these are gone.Garcon, betrachten Sie die hier als bezahlt. A Little Kiss, Part 1 (2012)
Garcon!"GarconSteaks on a Plane (2014)
Imagine how he's treated us for two weeks now.Nicht nötig, ist nur n GarconThe Earrings of Madame De... (1953)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur   FR: serveur [m] ; garçon [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow   FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กชาย [n.] (dekchāi) EN: boy   FR: garçon [m]
เด็กดี[n. exp.] (dek dī) EN: good boy   FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]
เด็กผู้ชาย[n.] (dek phūchāi) EN: boy : lad   FR: garçon [m]
เด็กวัค[n. exp.] (dek wat) EN: temple boy   FR: garçon de temple [m]
ผู้ชาย[n.] (phūchāi) EN: man ; male   FR: homme [m] ; monsieur [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ทอม[n.] (thøm) EN: tomboy ; butch   FR: garçon manqué [m] ; gouine [f] (péj.)
ทอมบอย[n. exp.] (thømbøi) EN: tomboy ; butch   FR: garçon manqué [m] ; gouine [f] (péj.)
ด.ช. (เด็กชาย)[] (dø.chø. (dekchāi)) EN: boy   FR: garçon [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ober {m}garcon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garcon \Gar`[,c]on"\, n. [F.]
   1. A boy; a young unmarried man.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A serving boy or man; a waiter; -- used in direct address;
    as, garcon, please bring a glass of water -- in Eng.
    chiefly applied to French waiters.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top