Search result for

*fidel*

(162 entries)
(0.6906 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fidel, -fidel-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infidel[ADJ] นอกรีต, See also: ไม่ซื่อสัตย์, Syn. pagan, irreligious, heathen, unbelieving
fidelity[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness
infidelity[N] การนอกใจ, See also: ความไม่เลื่อมใสศาสนา, การนอกรีต, Syn. misbelief, irreligion, disloyalty, Ant. fidelity
high fidelity[N] การรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อยมาก, Syn. hi-fi
semper fidelis[N] ซื่อสัตย์ตลอดเวลา (คติของนาวิกโยธินอเมริกา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high fidelityการรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อย., See also: high-fidelity adj.
infidel(อิน'ฟิเดิล) n. ผู้ไม่เชื่อ,คนนอกศาสนา adj. ไม่เลื่อมใสศาสนา, Syn. nonbeliever
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต

English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidel(n) คนนอกศาสนา,คนนอกรีต,ความไม่เลื่อมใส
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity guarantee insuranceการค้ำประกันความซื่อสัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity insuranceการประกันภัยความซื่อสัตย์ มีความหมายเหมือนกับ fidelity guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wireless Fidelityระบบแลนไร้สาย มักจะเขียนทับศัพท์เป็น ไว-ไฟ หรือ ไว-ไฟ้ [คอมพิวเตอร์]
High-fidelity sound systemsระบบเสียงไฮไฟ [TU Subject Heading]
Wireless Fidelity (Wi-Fi)ไวไฟ, เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ไวไฟเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นทำงานได้ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)
Correct. It's permitted in order to deceive the infidel.ใช่เลย พวกเขาแกล้งทำเพื่อตบตาเรา Body of Lies (2008)
So why would he trade with an infidel like myself?แล้วเขาจะยอมติดต่อ กับคนนอกศาสนาอย่างผมเหรอ Body of Lies (2008)
I got a guy I use when a spouse... suspect infidelity.กูรู้จักคนที่ทำได้ Made of Honor (2008)
Hmm. Semper Fidelis.อืม "เซมเบอร์ ฟิดาลัส" Chuck Versus the Best Friend (2009)
Semper Fi? - Semper Fidelis.ซื่อสัตย์ตลอดกาล ซื่อสัตย์ตลอดไป Chuck Versus the Best Friend (2009)
And the infidelity.And the infidelity. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Forgive me Chiaki for my infidelity!ยกโทษให้ชั้นนะ จิอากิที่ชั้นจะนอกใจเธอว์ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The importance of fidelity...ความสำคัญ ของความมั่นคงซื่อสัตย์ If It's Only in Your Head (2009)
So we can look at the community as a single dysfunctional personality, dealing with sexual infidelity, indebtedness, resentment...เอาล่ะเราสามารถมองชุมชน ในฐานะหน่วยหนึ่ง ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ อย่างการเผชิญหน้ากับ การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
But what's with the "Kill the infidel" routine?แต่อะไรล่ะืคือการละเว้น สิ่งนอกรีตที่ต้องทำประจำๆ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The point of fidelity.การเก็บความลับ The International (2009)
His belief that we must capitulate to the infidels nearly condemned our people to a life of subjugation.เขาเชื่อว่าพวกเรายอมทำตาม คนที่อยู่นอกรีต และซัดทอดว่าเขาสามารถพิชิต ชีวิตของผู้คนของเราได้ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
He's an arrogant pretender who would sell our women and children to the infidels and the imperialists of the West.เค้าเป็นคนหยิ่งและแกล้งทําเพื่อนที่จะขายสตรีของเรา และเด็กไปยังพวกที่เป็นนอกรีด และพวกลัทธิจักรวรรดินิยมทางตะวันตก Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Watching the infidels screaming with pain.ในการเฝ้าชมพวกนอกรีตส่งเสียง กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด The Edge (2010)
Who endured my infidelities far longer than she should have, years of cheating, betrayals almost from the day we were married..."...ผู้ซึ่งทนทานต่อความมักมากของผมเกินกว่าที่เธอควรจะทน หลายปีเหลือเกินกับการนอกใจ ทรยศ หักหลังแทบจะทันทีที่เราแต่งงานกัน" You Gotta Get a Gimmick (2010)
Infidelity is...การนอกใจมัน.. The Chase (2010)
Fidelity is not the issue. Rex had a secret life.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขานอกใจรึป่าว แต่เร็กซ์แอบซ่อนความลับเรื่องอดีตไว้ Chromolume No. 7 (2010)
Never tried to beat the infidels before.ยังไม่เคยแข่งกับพวกที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แฮะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ" Rite of Passage (2010)
Fidelity, bravery, integrity.จงรักภักดี กล้าหาญ ซื้อสัตย์ The Apology Insufficiency (2010)
They worked through their infidelity, It was just something else that killed the marriage.พวกเขายังอยู่ด้วยกันได้ แต่แยกกันเพราะเรื่องอื่น Can You Hear Me Now? (2010)
Little did I know that all I needed was some lies and infidelity to light that fire.แต่เป็นเรื่องโกหก กับนอกใจ ที่จุดไฟให้แม่ Keep Your Friends Close (2010)
Got to be some infidelity for sure.คงต้องเปิดดูเพื่อความแน่ใจ The Divide (2011)
Come on. We got to go. Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.มาสิ เราต้องไปแล้ว ตอนนี้ยุ่งอยู่นะ ท่านสุภาพบุรุษ Let It Bleed (2011)
I go to my glory against the forces of the infidel."ต่อต้านพวกนอกศาสนา" Countdown (2011)
Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam. The Man Who Knew Too Much (2011)
Semper fidelis.ความซื่อสัตย์ Clean Skin (2011)
Okay, step right up, Cass. Ianua magna purgatorii, clausa est ob nos lumine eius ab oculis nostris retento sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse fideliter perhonorifice paramus aperire eam. I'm sorry, Dean.โอเค มายืนตรงจุด แคส ข้าขอโทษ ดีน แคส Meet the New Boss (2011)
I'm sorry, Brittany, but I've already pledged my fidelity to Kurt.แต่ฉันสวามิภักดิ์ต่อเคิร์ทไปเรียบร้อยแล้ว Asian F (2011)
And they triggered the fidelity clause in our prenup.กล่าวหาว่าฉันนอกใจคบชู้ Trust (2011)
Infidelity? Oh.ความซื่อสัตย์หรอค่ะ? Duplicity (2011)
We have an infidelity clause in our prenup.เรามีข้อตกลงเรื่องนอกใจ ในสัญญาก่อนแต่ง A Whole New Kind of Bitch (2011)
But, actually, with the, uh, with the infidelity,แต่ว่า จริงๆแล้ว เรื่องการนอกใจ Piggy Piggy (2011)
None of this is exactly evidence of infidelity.แต่เรื่องพวกนี้ไม่เห็นจะมีตรงไหนที่บอกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์นี่ Rubber Man (2011)
So the topic at hand is sexual fidelity.มากกว่าสิ่งที่ทำ The Good Guy Fluctuation (2011)
We are not infidels like the Hatfields. We embody the law.เราไม่ใช่พวกนอกรีตเหมือนแฮตฟิลด์ เราเป็นตัวแทนกฎหมาย Episode #1.2 (2012)
I mean, we're the infidel, right?พวกเขามองว่าเราเป็นพวกนอกรีตใช่มั๊ยล่ะ The Smile (2012)
Under all that piousness and fidelity... there's a real darkness.ซ่อนอยู่ภายใต้ความเคร่งศีลธรรมและความซื่อสัตย์ นั้นแหละคือด้านมืดที่แท้จริง Welcome to Briarcliff (2012)
If talks break down in mediation, our best chance at defeating Conrad will be to expose his infidelities in open court.ถ้าการเจรจาไกล่เกลี่ยล้มเหลว โอกาสที่ดีที่สุด ที่จะชนะคอนราดคือ เปิดโปงเรื่องที่เขานอกใจคุณ ในศาล Duress (2012)
Each of the relationships ended due to infidelity?แต่ละความสัมพันธ์ จบลงเพราะการนอกใจหรอ? Closing Time (2012)
Any infidelities my client may have participated in, from a legal standpoint, was voided by your client's affair with Ms. Davis.การนอกใจลูกความของฉัน อาจจะมีส่วน ต่อทัศนคติทางกฏหมาย จากการที่ลูกความคุณเป็นชู้กับคุณนายเดวิส Commitment (2012)
Give us the name of the true infidel, and Northman and Compton will be spared.จงบอกชื่อพวกต่อต้านมา และนอร์ทแมนกับคอมพ์ตัน จะได้รับการละเว้น We'll Meet Again (2012)
Roman was an infidel who defied the word of Lilith.โรมันเป็นพวกนอกรีต ผู้ที่ท้าทายต่อโลกของลิลิธ Sunset (2012)
Your brother's arrest record, your romance with a former teacher, the way your mother moved out over your father's infidelity.ทั้งเรื่องประวัติการถูกจับกุมของน้องชายเธอ เรื่องรักใคร่ของเธอกับคนที่เคยเป็นครู เรื่องที่แม่เธอย้ายออกไป เพราะจับได้ว่าพ่อเธอนอกใจ Stolen Kisses (2012)
Okay, um, integrity, fidelity, patriotism-- Not that kind of principle.อืม ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ความรักชาติ-- ไม่ใช่หลักพวกนั้น All In (2012)
The section on infidelity is highlighted.หัวข้อนี้ถูกเน้นคำเอาไว้ The Partners in the Divorce (2012)
It involves infidelity. That's all I'm gonna say.มันเกี่ยวข้องกับการนอกใจ นั่นแหล่ะทั้งหมดที่ฉันจะพูด Fifty-One (2012)
They are biofidelic surrogates.พวกมันเป็นแบบจำลองทางชีววิทยา The Gunk in the Garage (2012)
Who forgave my infidelity and cherished Charlotte as his own...ผู้ที่ให้อภัยกับการนอกใจของฉัน ซึ่งรักและเอาใจใส่ชาร์ลอตดั่งลูกของตนเอง Confidence (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
นอกใจ[V] be unfaithful, See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel, Example: สามีของวรรณานอกใจเธอ จึงทำให้เธอเป็นโรคประสาท, Thai definition: ประพฤติไม่ซื่อตรงต่อกันระหว่างคนที่เป็นคู่รักกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted   FR: fidèle en amour
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khamprakan khwām seūsat) EN: fidelity guarantee insurance   
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūoen) EN: incorrect   FR: incorrect ; infidèle
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with   FR: tromper ; être infidèle
มีชู้[adj.] (mī chū) FR: infidèle ; volage
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie   FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright   FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
สองใจ[adj.] (søngjai) EN: having two lovers at the same time   FR: infidèle

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDEL    F AH0 D EH1 L
FIDEL'S    F AH0 D EH1 L Z
FIDELCO    F AH0 D EH1 L K OW0
INFIDEL    IH1 N F AH0 D EH2 L
FIDELIA    F AH0 D IY1 L Y AH0
FIDELITY    F AY2 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELCOR    F IH1 D AH0 L K AO2 R
INFIDELS    IH1 N F AH0 D EH0 L Z
FIDELITY'S    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z
FIDELITIES    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z
INFIDELITY    IH2 N F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
INFIDELITIES    IH2 N F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fidel    (n) (f i d e1 l)
infidel    (n) (i1 n f i d @ l)
fidelity    (n) (f i1 d e1 l i t ii)
infidels    (n) (i1 n f i d @ l z)
infidelity    (n) (i2 n f i d e1 l i t ii)
infidelities    (n) (i2 n f i d e1 l i t i z)
high-fidelity    (n) - (h ai2 - f i d e1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildtreue {f}fidelity of picture [Add to Longdo]
Farbtreue {f}color fidelity; colour fidelity [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}fidelity [Add to Longdo]
Glaubwürdigkeit {f}fidelity [Add to Longdo]
Klangtreue {f}fidelity of sound [Add to Longdo]
Naturtreue {f}fidelity [Add to Longdo]
Treue {f} | eheliche Treue {f} | eheliche Treue {f} | in Treu und Glauben | jdm. die Treue brechen | jdm. die Treue halten | jdm. die Treue schwörenloyalty; faithfulness; fidelity | conjugal faith | faithfulness in marriage; being faithful to one's husband or wife; fidelity | in good faith | to break faith to sb. | to keep faith with someone | to swear fidelity to sb. [Add to Longdo]
Treuebruch {m}breach of fidelity [Add to Longdo]
Treueeid {m}oath of fidelity [Add to Longdo]
Ungläubige {m,f}; Ungläubiger | Ungläubigen {pl}; Ungläubigeinfidel | infidels [Add to Longdo]
Untreue {f}; Treulosigkeit {f} (von Ehepartnern)infidelity [Add to Longdo]
Wiedergabetreue {f}; originalgetreue Wiedergabe {f} | hohe Wiedergabetreue; Hi-Fifidelity | high fidelity; Hi-Fi [Add to Longdo]
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]
kreuzfidel {adj}happy as a king [Add to Longdo]
lustig; vergnügt; fidel {adj} | lustiger; vergnügter; fideler | am lustigsten; am vergnügtesten; am fidelstengay | gayer | gayest [Add to Longdo]
ungläubiginfidel [Add to Longdo]
untreu; treulos {adj}infidel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフィデリティ[, haifideritei] (n,adj-no) (See ハイファイ) high fidelity [Add to Longdo]
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio) [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) [Add to Longdo]
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
節義[せつぎ, setsugi] (n) fidelity to principle [Add to Longdo]
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P) [Add to Longdo]
[みさお, misao] (n) chastity; fidelity; honour; honor; faith; (P) [Add to Longdo]
操守[そうしゅ, soushu] (n) constancy; fidelity [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness [Add to Longdo]
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty [Add to Longdo]
忠実度[ちゅうじつど, chuujitsudo] (n) fidelity [Add to Longdo]
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) [Add to Longdo]
忠節[ちゅうせつ, chuusetsu] (n) loyalty; allegiance; fidelity [Add to Longdo]
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty [Add to Longdo]
貞節[ていせつ, teisetsu] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity [Add to Longdo]
貞操[ていそう, teisou] (n) chastity; virtue; fidelity [Add to Longdo]
背信[はいしん, haishin] (n,vs,adj-no) betrayal; infidelity; (P) [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不義密通[ふぎみっつう, fugimittsuu] (n) adultery; infidelity [Add to Longdo]
不信仰[ふしんこう, fushinkou] (n) lack of faith; unbelief; impiety; infidelity [Add to Longdo]
不信心[ふしんじん, fushinjin] (adj-na,n) impiety; unbelief; infidelity [Add to Longdo]
不審[ふしん, fushin] (adj-na,n) incomplete understanding; doubt; question; distrust; suspicion; strangeness; infidelity; (P) [Add to Longdo]
不忠[ふちゅう, fuchuu] (adj-na,n) disloyalty; infidelity [Add to Longdo]
不貞[ふてい, futei] (adj-na,n,adj-no) unfaithfulness; infidelity; unchastity [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]
老実[ろうじつ, roujitsu] (adj-na,n) loyalty; fidelity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, ] fidelity [Add to Longdo]
卡斯特罗[Kǎ sī tè luó, ㄎㄚˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] (Fidel) Castro [Add to Longdo]
失真[shī zhēn, ㄕ ㄓㄣ, ] to lack fidelity [Add to Longdo]
孝悌忠信[xiào tì zhōng xìn, ㄒㄧㄠˋ ㄊㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] Confucian moral injunctions of fidelity; piety to one's parents, respect to one's older brother, loyalty to one's monarch, faith to one's male friends [Add to Longdo]
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] devoted; fidelity; loyal; loyalty [Add to Longdo]
拉莫斯[Lā mò sī, ㄌㄚ ㄇㄛˋ ㄙ, ] (Philippine President Fidel) Ramos [Add to Longdo]
异心[yì xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] different feelings; disloyalty; infidelity; malice [Add to Longdo]
菲德尔[Fēi dé ěr, ㄈㄟ ㄉㄜˊ ㄦˇ, / ] Fidel (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top