Search result for

*erst*

(652 entries)
(0.1763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: erst,-erst-, *erst*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
conerstone (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หิน

English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterstate (n ) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government.
See also: S. shadow government,
overstuff (vt) ยัดเยียดเกินไป อันแน่น ใส่จนล้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erst    [ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, เมื่อนานมาแล้ว, Syn. formerly
verst    [N] หน่วยวัดระยะทางของรัสเซียสมัยก่อน, See also: มีค่าเท่ากับ .663 ไมล์หรือ 1.067 กิโลเมตร
herstory    [N] ประวัติศาสตร์ในมุมมองและทัศนคติของสตรี
overstay    [VI] อยู่นานเกินไป, See also: พักอยู่เกินเวลา, Syn. outstay
overstay    [VT] อยู่นานเกินไป, See also: พักอยู่เกินเวลา, Syn. outstay
overstep    [VT] เกินขอบเขต, See also: ล้ำเส้น, ก้าวก่าย, Syn. go beyond, exceed
erstwhile    [ADJ] ในสมัยก่อน, See also: ในอดีต, แต่ก่อน, Syn. former, past
erstwhile    [ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, Syn. formerly
overstate    [VT] กล่าวเกินจริง, Syn. overreact, exaggerate, Ant. understate
oversteer    [VI] ถือพวงมาลัยนานเกินไป
overstock    [VI] ซื้อเก็บไว้มากเกินไป, Syn. oversupply, overfill, overload
overstock    [VT] ซื้อเก็บไว้มากเกินไป
superstar    [N] นักแสดงหรือนักกีฬายอดนิยม, See also: นักแสดงหรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง, Syn. celebrity
interstate    [N] โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา, Syn. interstate highway
interstate    [ADJ] ระหว่างรัฐ
interstice    [N] ช่องเล็กๆ ระหว่างสิ่งของ, See also: ช่อง, ร่อง, Syn. crack, space
overstrain    [VI] เคร่งเครียดเกินไป
overstrain    [VT] ทำให้เคร่งเครียดเกินไป
overstrung    [ADJ] ซึ่งตื่นเต้นเกินไป, Syn. highstrung, tense
superstore    [N] ร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่, See also: ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่, Syn. supermarket
understaff    [VT] ี่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
understand    [VT] เข้าใจ, See also: รู้เรื่อง, Syn. comprehend, know, conceive, believe, Ant. misunderstand
understand    [VI] เข้าใจ, See also: รู้เรื่อง, Syn. know, Ant. misunderstand
understate    [VT] กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่, See also: กล่าวถึงน้อยกว่าความเป็นจริง, Syn. low-key, classical, subtle, throwaway, Ant. overstate, exaggerate
understate    [VI] บรรยายไม่เต็มที่, See also: กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่, Syn. low-key, classical, subtle, throwaway, Ant. overstate, exaggerate
understood    [VT] กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand, Syn. know, Ant. misunderstand
understood    [VI] กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand, Syn. know, Ant. misunderstand
understood    [ADJ] ซึ่งเป็นที่เข้าใจ, See also: ซึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจ
understood    [ADJ] ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ, See also: ซึ่งบอกเป็นนัย, Syn. tacit, implicit, implied, inferred, undeclared
understudy    [VT] ศึกษาบทแทน, See also: ศึกษาการแสดงแทน, ฝึกทำหน้าที่แทน, Syn. deputize
understudy    [N] ตัวละครสำรอง, See also: ผู้แสดงแทน, ผู้รับบทแทนในกรณีที่ตัวจริงไม่อยู่
understudy    [VI] ศึกษาบทแทน, See also: ศึกษาการแสดงแทน, ฝึกทำหน้าที่แทน, Syn. deputize
cornerstone    [N] บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน, Syn. foundation
cornerstone    [N] หินที่มุม
deerstalker    [N] หมวกที่มีขอบปีกด้านหน้าและหลัง และมีปกหูสองข้าง, See also: หมวกนักล่าสัตว์, Syn. glengarry
fingerstall    [N] ปลอกนิ้วมือ
overstaffed    [ADJ] ซึ่งมีคนทำงานมากไป, Syn. overmanned
overstretch    [VT] ทำเกินความสามารถ
interstellar    [ADJ] ระหว่างดวงดาว
interstitial    [ADJ] เกี่ยวกับช่องเล็กๆ ระหว่างสิ่งของ
quarterstaff    [N] กระบองอาวุธทำด้วยไม้ยาวประมาณ 6 ถึง 8 ฟุต (ใช้ในอังกฤษสมัยก่อน), Syn. club
superstition    [N] ความเชื่อในผีสางเทวดา, See also: ความเชื่อในทางไสยศาสตร์, ความเชื่องมงาย, ความเชื่อถือในทางผิดๆ, Syn. irrationality, idolatry, misbelief
thunderstorm    [N] พายุเมฆ
featherstitch    [N] การเย็บแบบซิกแซ็ก
misunderstand    [VT] เข้าใจผิด, See also: สำคัญผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, Syn. mistake, misinterpret, misapprehend, misconstrue, Ant. understand, comprehend, perceive
misunderstood    [VT] กริยาช่องที่ 2 ของ misunderstand, Syn. misinterpreted, misconceived, mistaken
overstatement    [N] การกล่าวเกินจริง
overstretched    [ADJ] ซึ่งทำเกินความสามารถ
superstitious    [ADJ] ซึ่งเชื่อโชคลาง, See also: ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้, Syn. untrue, unproven, erroneous
thunderstruck    [ADJ] งงงวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parietal pregnancy; pregnancy, interstitial; pregnancy, muralการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, interstitial; pregnancy, mural; pregnancy, parietalการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, mural; pregnancy, interstitial; pregnancy, parietalการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, parietal; pregnancy, interstitial; pregnancy, muralการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superstructureโครงสร้างส่วนบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, ground; substance, interstitialเนื้อพื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, interstitial; substance, groundเนื้อพื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overstrainความล้าเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overstressภาวะวุ่นเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oversteerไวโค้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mural pregnancy; pregnancy, interstitial; pregnancy, parietalการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capillary intersticeซอกเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
commerce, interstateการค้าระหว่างมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ground substance; substance, interstitialเนื้อพื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluid, interstitialสารน้ำแทรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interstate commerceการค้าระหว่างมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intersticeช่องว่าง, ซอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interstitial-อยู่ระหว่าง, -แทรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interstitial fluidสารน้ำแทรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interstitial pregnancy; pregnancy, mural; pregnancy, parietalการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interstitial substance; substance, groundเนื้อพื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interstitial tissueเนื้อเยื่อแทรก, เนื้อเยื่อโครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
implant superstructureรากเทียมส่วนทับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue, interstitialเนื้อเยื่อแทรก, เนื้อเยื่อโครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperstheniaพลังเกิน, ความตึงเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
understainติดสีน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
understeerดื้อโค้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interstate commerceการพาณิชย์ระหว่างรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Cyberstalkingการเฝ้าติดตามทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Superstitionความเชื่อถือโชคลาง [TU Subject Heading]
Superstring theoriesทฤษฎีซูเปอร์สตริง [TU Subject Heading]
Thunderstorm Turbulence การปั่นป่วนในบริเวณพายุฟ้าคะนอง
การปั่นป่วนของกระแสอากาศอย่างรุนแรงซึ่งมัก เกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง หรือในบริเวณที่มีเมฆพายุฟ้าคะนอง [สิ่งแวดล้อม]
Memorandum of Understandingบันทึกความเข้าใจ ในทางปฏิบัติระหว่างประเทศถือเป็นสนธิสัญญาชนิดหนึ่ง [การทูต]
Memorandum of Understandingบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [การค้าระหว่างประเทศ]
Cerebral Edema, Interstitialสมองบวมที่เนื้อรอบเวนตริเคิลของสมอง [การแพทย์]
Counterstainสีย้อมทับ,การย้อมสีทับ [การแพทย์]
Cystitis, Chronic Interstitialการอักเสบชนิดเรื้อรังของกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Edema, Interstitialการบวมของเนื้อเยื่อทั่วไป [การแพทย์]
Emphysema, Interstitialอินเตอร์สติเชียลเอมฟัยซีมา [การแพทย์]
Fibrosis, Diffuse Interstitialดิฟฟิวส์อินเตอร์สติเชียลไฟโบรซิส [การแพทย์]
Fibrosis, Interstitialอินเทอร์สทิเซียลไฟโบรซิส,เนื้อเยื่อพังผืดระหว่างเซลล์กล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fluids, Interstitialไอออนชนิดต่างๆภายนอกเซลล์,ของเหลวระหว่างเซล,น้ำระหว่างเซลล์,ของเหลวระหว่างเซลล์,น้ำในหลอดเลือดออกไปอยู่ในเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Thunderstorm turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณ พายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstormพายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Frontal thunderstormsพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Cold front thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศเย็น [อุตุนิยมวิทยา]
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Convective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศลอยขึ้น [อุตุนิยมวิทยา]
Advective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศไหลในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
waterstopwaterstop, วัสดุกันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
interstitial cellเซลล์อินเตอร์สติเชียล, กลุ่มเซลล์ที่อยู่ระหว่างหลอดสร้างตัวอสุจิ ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thunderstormพายุฝนฟ้าคะนอง, สภาวะของบรรยากาศที่เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infiltration, Interstitialเงาผิดปกติตามแนวของเส้นเลือดเนื้อเยื่อระหว่าง [การแพทย์]
Interstitialกลางผนังกล้ามเนื้อมดลูก, อินเตอร์สติเชียล, แทรกตัวเข้าไป, ระหว่างเซลล์, แทรกอยู่ภายใน [การแพทย์]
Interstitial Cell Stimulating Hormoneฮอร์โมนชื่อย่อว่า ICSH [การแพทย์]
Interstitial Cellsอินเตอร์สติเชียลเซลล์, เซลล์สร้างฮอร์โมน, ช่องระหว่างเซลล์, อินเทอร์สติเชียลเซลล์ [การแพทย์]
Interstitial Partส่วนของท่อนำไข่ที่อยู่ในผนังมดลูก [การแพทย์]
Interstitial Portionบริเวณอินเตอร์สติเชียล [การแพทย์]
Interstitial Spaceช่องระหว่างเซลล์, ส่วนระหว่างเซลล์ [การแพทย์]
Interstitial, Diffuseเนื้อเยื่อรองรับ [การแพทย์]
Interstitiumที่ว่างระหว่างเนื้อเยื่อ ชั้นกลาง ช่องว่างระหว่างเซลล์ อินเตอร์สติเชียม [การแพทย์]
Keratitis, Interstitialแก้วตาดำอักเสบ [การแพทย์]
Myocarditis, Diffuse Interstitialการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดกระจาย, การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดไม่จำเพาะ [การแพทย์]
Myocarditis, Interstitialการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดอินเตอร์สติเชียล [การแพทย์]
Myocarditis, Localized Interstitialการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดจำเพาะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erst"I understand how you feel, Hiroshi," says Mike.
erstCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
erstThe two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.
erstWe understand that the Woody Panel retails for $80.
erstYou understand best how to use the machine.
erstLet me put it in plain language you can understand.
erstI understand you are going to spend your vacation in New Zealand.
erstYou and I must understand one another, and that without delay.
erstCan you make yourself understood in English?
erstI understand what you mean.
erstI don't understand what you are talking about.
erstI can understand your position perfectly.
erstCan you make yourself understood in French?
erstCan you make yourself understood in French?
erstCan you make yourself understood in English?
erstCan you make yourself understood in English?
erstCan you make yourself understood in English?
erstCan you make yourself understood in English?
erstDo you understand the difficulty of my job?
erstI'm afraid you misunderstood me.
erstYou can understand me.
erstI understand you're looking for a record album of nursery rhymes.
erstI'm sorry I misunderstood you.
erstAt the time I managed to make myself understood in English.
erstThose officials don't understand finance at all.
erstI understand you're visiting from America.
erstIn a sense, I can understand his confusion.
erstAnyone who is unwilling to read does not understand the joy of reading.
erstI really understand what you mean.
erstTo understand each other is important.
erstLet's try to understand one another.
erstYou talk so fast I can't understand a word you say.
erstGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
erstThese quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.
erstI understand I can get a bus to Disneyland from here.
erstWe hope you will understand the difficult circumstances we're working under.
erstBecause of this, Koko can understand hundreds of spoken words.
erstThe purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.
erstIf you watch this TV drama, you will understand the lives of ordinary people in the Edo Age very well.
erstI can't understand this sign's meaning.
erstThe examples in this dictionary are easy to understand.
erstI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
erstThis kind of music is something that older people have difficulty understanding.
erstThis novel is difficult to understand.
erstIt is difficult to understand this novel.
erstThe other day I ran out of gas in the middle of a busy Interstate.
erstI don't understand this word.
erstI don't understand this word.
erstYou can't understand this sentence, can you?
erstThis book is too difficult for me to understand.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
erst(เอิร์สทฺ) adv. เมื่อก่อน,แต่ก่อน,เมื่ออดีตกาล
erstwhile(เอิร์ส'ไวลฺ) adj.,adv. เมื่อก่อน,เกี่ยวกับอดีตกาล.
interstate(อิน'เทอสเทท) adj. ระหว่างรัฐ
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว,ท่ามกลางดวงดาว
interstice(อิน'เทอร์สทิช) n. ช่องระหว่างสิ่งหรือส่วน
interstitial(อินเทอร์สทิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับ interstice .
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,แปลผิด, Syn. misread,mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
overstay(โอ'เวอะสเท) vt. อยู่นานเกินไป,อยู่เลยเวลา
overstep(โอ'เวอะสเทพ) vt. ก้าวก่าย,ล้ำก้าวเลย, Syn. pass over
superstition(ซูเพอสทิช'เชิน) n. ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์,ความเชื่อที่ผิด,ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา), Syn. credulity,gullibility,notion
superstitious(ซูเพอสทิช'เชิส) adj. เชื่อทางไสยศาสตร์,ถือผีถือสาง,เชื่องมงาย,เชื่อผิด ๆ ,กลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา) . v., See also: superstitiousness n., Syn. credulous
superstructure(ซูเพอสทรัค'เชอะ) n. ส่วนที่อยู่เหนือฐาน,โครงสร้างส่วนบน,ส่วนบน, See also: superstructural adj.
thunderstormn. พายุฝน,ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
thunderstruckadj. งงงวย,ตกใจเหมือนถูกสายฟ้า,อกสั่นขวัญหาย., Syn. thunderstricken
understand(อันเดอะสแทนดฺ') vt.,vi. เข้าใจ,รู้,รู้จัก,เข้าใจความหมาย,เรียนรู้,เชื่อ,ยอมรับว่าเป็นความจริง,เห็นอกเห็นใจ, Syn. comprehend
understandable(อันเดอะสแทน'ดะเบิล) adj. เข้าใจได้,สามารถเข้าใจได้., See also: understandably adv. understandability n.
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement
understate(อันเดอะสเทท') vt. บรรยายไม่เต็มที่,กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่., See also: understatement n.
understood(อัน'เดอะสทูด) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ understand. adj. เข้าใจ, Syn. axiomatic
understudy(อัน'เดอะสทัด'ดี) vt.,vi. ศึกษาบททดแทน,ศึกษาการแสดงแทน,ฝึกเข้าหน้าที่แทน n. ตัวสำรอง, Syn. underling
verst(เวิร์สทฺ) n. หน่วยระยะทางของรัสเซียมีค่าเท่ากับ500ฟุตหรือ0.6629ไมล์หรือ1.067กิโลเมตร., Syn. verste

English-Thai: Nontri Dictionary
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
interstice(n) ช่องแคบๆ,ร่อง,รู,ช่วงพัก
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป,ใช้กำลังมากไป
superstition(n) ความเชื่อเรื่องผีสาง,ความเชื่อโชคลาง
superstitious(adj) เชื่อผีสาง,เชื่อโชคลาง,เชื่อไสยศาสตร์
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง
thunderstruck(adj) พิศวง,ตกใจ,งงงวย,อกสั่นขวัญหาย
understand(vt) เข้าใจ,รู้จัก,ทราบ,รู้ใจ
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง
understood(vt) pt และ pp ของ understand

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เรื่องราว    [V] know, See also: realize, understand, Syn. ทราบเรื่องราว, Example: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย
หยั่งถึง    [V] fathom, See also: understand, Syn. เข้าใจ, Example: การสังเกตความคล้ายคลึงเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งถึง, Thai definition: เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, เข้าใจถ่องแท้
เข้าใจง่าย    [V] easily understood, See also: understand easily, Ant. เข้าใจยาก, Example: หนังสือเล่มนี้ขายดีเพราะใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย, Thai definition: รับรู้ได้ง่าย
เข้าใจยาก    [V] be hard to understand, See also: be difficult to understand, Ant. เข้าใจง่าย, Example: คำพูดของอาจารย์เข้าใจยาก ทำให้ผมต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม, Thai definition: รับรู้ได้ลำบาก
รู้สำนึก    [V] realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น
หลงผิด    [V] be misled, See also: misunderstand, be mistaken, Example: คุณอย่าหลงผิดคิดว่าประชาชนจะเลือกคนอย่างคุณมาเป็นผู้นำ, Thai definition: เข้าใจไปในทางที่ผิด
ประจักษ์ชัด    [V] realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai definition: ปรากฏชัด
ไม่มีหัว [V] have no tricks of, See also: be not skillful, not understand, Syn. ไร้หัว, โง่, เขลา, โง่เขลา, Example: ฉันไม่มีหัวในทางค้าขายเหมือนสามี ที่คิดอะไรเป็นธุรกิจไปหมด, Thai definition: ปราศจากความรู้ความชำนาญ, ไม่เข้าใจ
ถือโชคถือลาง    [V] be superstitious, Syn. เชื่อโชคลาง, ถือโชคลาง, Example: คนแก่มักจะถือโชคถือลางเป็นส่วนใหญ่
ทำเกินขอบเขต    [V] overstep, Example: ชาวบ้านรู้สึกว่าผู้ใหญ่บ้านทำเกินขอบเขตกว่าอำนาจที่ตนมี
รู้ใจ    [V] know one's mind, See also: understand one's intention, Syn. รู้อกรู้ใจ, Example: ผมกับเขารู้จักกันมานานมาก หัวหกก้นขวิดมาด้วยกัน รู้ใจกันเป็นอย่างดี, Thai definition: รู้นิสัยใจคอดี
รู้ดี    [V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
ล่วง    [V] go beyond, See also: exceed, precede, pass, go in advance, overstep, Syn. ล่วงพ้น, ล่วงเลย, ผ่านพ้น, เลย, พ้น, Example: สถานการณ์ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนอีกครั้งหลังจากล่วงผ่านหน้าฝนนี้ไปแล้ว, Thai definition: ผ่านข้ามจากจุดหนึ่งเข้าไปยังอีกจุดหนึ่ง
รู้    [V] know, See also: understand, comprehend, realize, see, Syn. ทราบ, เข้าใจ, Example: เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าความเชื่อเช่นนั้นไร้สาระ, Thai definition: มีอยู่ในสมองเนื่องจากประสบการณ์หรือการเรียน
รู้ความ    [V] know, See also: be aware of, understand, Syn. รู้เรื่องรู้ราว, Example: ฉันเห็นมันมาตั้งแต่มันยังไม่รู้ความ, Thai definition: เข้าใจเรื่องราวรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
รู้แจ้ง    [V] understand thoroughly, See also: have a thorough knowledge, Example: คุณต้องทดลองฟังให้รู้แจ้งว่าได้เสียงที่ต้องการเพียงใด, Thai definition: รู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
รู้ซึ้ง    [V] realize, See also: know well, understand, Syn. รู้ดี, Example: ผมได้รู้ซึ้งถึงอุปสรรคขวากหนามนานัปการที่รออยู่เบื้องหน้า
รู้เรื่อง    [V] understand, See also: see, know, Syn. เข้าใจ, Ant. ไม่รู้เรื่อง, Example: นักคอมพิวเตอร์มักพูดจากับคนที่อยู่นอกวงการไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน
สำคัญ    [V] understand, See also: consider, think, suppose, Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต, Example: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
ไสยศาสตร์ [N] superstition, See also: belief for no good or logical reason, Syn. ไสยเวท, Example: เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทยยังคงความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์อยู่, Thai definition: ตำราทางไสย, วิชาทางไสย
คิดได้    [V] realize, See also: become aware of, comprehend, understand, Example: เขาคงจะคิดได้ เลยกลับมาเรียนเอาปริญญาแทนที่จะเกเรไปวันๆ, Thai definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
ไม่เข้าใจ [V] not understand, See also: not know, Syn. ู้ไม่รู้เรื่อง, Example: พวกเขาไม่เข้าใจว่าสาขานี้เรียนอะไร จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง, Thai definition: ไม่รู้ความหมายของเรื่องนั้นๆ
เก้าอี้นวม    [N] sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม
ไขว้เขว [V] be confused, See also: misunderstand, Syn. สับสน, งง, Example: ผู้อ่านอาจไขว้เขวกับคำหรือวลีที่ใช้เพราะมีความกำกวมมาก, Thai definition: เข้าใจสับสนเพราะเกิดความไม่แน่ใจ
เขว    [V] distort, See also: misunderstand, Syn. ไขว้เขว, หลงผิด, Example: คุณอาจจะเขวไปได้ เพราะคำพูดหว่านล้อมของเขา, Thai definition: เหออกไปนอกทาง, ผิดทาง
เข้าใจผิด    [V] misunderstand, See also: mistake, Syn. รู้ผิด, หลงผิด, Ant. เข้าใจถูก, Example: การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด, Thai definition: รู้ความหมายของเรื่องนั้นยังไม่ถูกต้อง
เข้าใจ    [V] understand, See also: comprehend, Syn. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย, Example: ถ้าเธอเข้าใจเธอก็สามารถทำข้อสอบได้ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน, Thai definition: รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน
ความหลง    [N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด    [N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
หลง    [V] be misled, See also: be misguided, misunderstand, be mistaken, Syn. เข้าใจผิด, หลงผิด, Example: เธอหลงเข้าใจว่าเขาชอบเธอเป็นคู่รัก, Thai definition: สำคัญผิด, เข้าใจผิดพลาด
พุทธิปัญญา    [N] intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
ฟังออก    [V] understand, See also: know, comprehend, grasp, perceive, Syn. เข้าใจ, รู้, ฟังรู้เรื่อง, Example: เขาฟังออกนะว่าเธอพูดตำหนิเขาอย่างไรบ้าง
มุติ    [N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
ล้ำเส้น    [V] overstep, See also: cross the line, Example: หากคุณยังล้ำเส้นที่เราตกลงกันไว้ ผมจะต้องตักเตือนคุณบ้าง, Thai definition: ล่วงเกินเข้าไป
ลุแก่อำนาจ    [V] abuse one's authority, See also: overstep/exceed one's authority, Syn. ลุอำนาจ, Thai definition: ล่วงอำนาจ, ตกอยู่ในอำนาจ
วิญญูภาพ    [N] condition of attaining the state of normal understanding, See also: attaining a realm of a person with breadth of vision, Thai definition: ความเป็นผู้รู้ผิดรู้ชอบตามปกติ, ความเป็นผู้มีความรู้
ตัวสำรอง    [N] substitution, See also: reservation, understudy, Syn. ผู้เล่นสำรอง, Ant. ตัวจริง, Example: เธอเล่นวอลเล่ย์บอลทีมชาติเป็นตัวสำรอง, Thai definition: ผู้ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาจากตัวจริง
ตรัสรู้    [V] become enlightened, See also: understand, foresee, intuit, Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้, Example: ใครจะไปตรัสรู้ได้ทุกเรื่อง, Thai definition: รู้เอาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ฉะฉาน    [V] be clear, See also: be easily understood, be fluent, be definite, be forceful, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Example: ถ้อยคำของเขาฉะฉานจนทำให้คณะกรรมการตอบรับคำขอร้องของเขา, Thai definition: อาการที่พูดห้าวหาญและชัดถ้อยชัดคำ
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท    [V] know, See also: understand (used when speaking to royalty), Syn. รู้, Example: เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมรูปทรงม้าขึ้น, Notes: (ราชา)
ทราบฝ่าพระบาท    [V] know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Thai definition: รู้ (ใช้กราบทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอที่ทรงกรมขึ้นไปจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้า), Notes: (ราชา)
ทราบเกล้าทราบกระหม่อม    [V] know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Syn. รู้, ทราบเกล้าฯ, Thai definition: กราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทราบมา, Notes: (ราชา)
ทราบ    [V] know, See also: understand, realize, learn, perceive, see, recognize, Syn. รู้, Example: เมื่อรถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มันจะเตือนให้มนุษย์ทราบ ด้วยการส่งเสียงดัง บี๊บ บี๊บ
รู้แก่ใจ    [V] know well, See also: apprehend, understand, Example: เขามักไม่ยอมรับว่าตัวเองรักใคร แม้จะรู้แก่ใจตัวเองดี
ปฏิเวธ    [V] attain enlightenment, See also: understand thoroughly, Syn. ตรัสรู้, เข้าใจตลอด
ปรับความเข้าใจ    [V] reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน
ชำนัญ    [V] know, See also: be aware of, understand, comprehend, perceive, Syn. รู้
ซับซาบ    [V] realize, See also: understand, aware, Syn. ซึมซาบ, เข้าใจ, Example: เรายังไม่ซับซาบความประสงค์ของท่าน, Notes: (ปาก)
ซึมทราบ    [V] know well, See also: realize, understand, perceive, Example: ฉันซึมทราบปัญหาต่างๆ ของที่นี่จากการคลุกคลีกับชาวบ้าน, Thai definition: รู้ละเอียด, เข้าใจดี
การตรัสรู้    [N] enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure   
ช่วงล่าง[n. exp.] (chūang lāng) EN: lower portion ; understructure   
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāirap sāp wā) EN: have learned that ; understand that   FR: avoir appris que
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: know ; get it ; understand   
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
ฟ้าคะนอง[n.] (fākhanøng) EN: thunder ; thunderstorm   FR: orage [m]
ฟังไม่ได้ศัพท์[v. exp.] (fang mai dāi sap) EN: fail to understand   
ฟังออก[v.] (fang-øk) EN: understand   
ฟังรู้เรื่อง[v. exp.] (fang rū reūang) EN: understand   
อินทนิล[n.] (inthanin) EN: Lagerstroemia   
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   
จันทร์กระจ่างฟ้า [n. exp.] (jan krajang fā) EN: Hammock viperstail ; Wild allamanda   
การเชื่อโชคลาง[n. exp.] (kān cheūa chōklāng) EN: superstition [f]   
การจ้างบุคลากรมากเกินไป[n. exp.] (kān jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: overstaffing   
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
เก็บสินค้ามากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā māk koēnpai) EN: overstock   
เก๊ต[v.] (ket) EN: get ; understand   FR: saisir
เข้าใจ [v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see   FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข้าใจไม่ยาก[v. exp.] (khaojai mai yāk) EN: be not difficult to understand   FR: ne pas être difficile à comprendre
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngāi) EN: understand easily ; easily understood   FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phit) EN: misunderstand   FR: mal comprendre
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand   
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเห็นชอบ[n. exp.] (khwām henchøp) EN: right understanding   FR: compréhension juste [f]
ความเข้าใจ [n.] (khwām khaojai) EN: understanding ; comprehension   FR: compréhension [f]
เขว[v.] (khwē) EN: distort ; misunderstand   FR: faire fausse route
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt nāthī) EN: overstep one's official powers   
ก้นหนัก[n.] (konnak) EN: tiresome talker ; tiresome drinker ; one who overstays   
กระดิกหู[v. exp.] (kradik hū) EN: understand clearly ; know well   
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget   FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[v.] (longphit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand   FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
ล่วง[v.] (lūang = luang) EN: pass ; over ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep   FR: dépasser ; outrepasser
ไม่เข้าใจ [v. exp.] (mai khaojai) EN: not understand ; not know   FR: ne pas comprendre
ไม่มีหัว[xp] (mai mī hūa) EN: have no tricks of ; be not skillful ; not understand   
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
นักกีฬายอดนิยม[n. exp.] (nakkīlā yøt niyom) EN: superstar   FR: superstar [f]
นักแสดงยอดนิยม[n. exp.] (naksadaēng yøt niyom) EN: superstar   FR: superstar [f]
พอฟังได้[adj.] (phø fangdāi) EN: reasonable ; understandable   
พูดกันไม่รู้เรื่อง [v. exp.] (phūt kan mai rū reūang) EN: be unable to understand each other   FR: parler sans se comprendre
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   
เรียนรู้ [v.] (rīenrū) EN: learn ; understand ; study ; read up ; mug up ; mug up   FR: apprendre ; comprendre ; étudier ; s'instruire ; s'initier à

CMU English Pronouncing Dictionary
GERST    G ER1 S T
HERST    HH ER1 S T
KERST    K ER1 S T
WERST    W ER1 S T
BERST    B ER1 S T
HUERST    HH ER1 S T
DUERST    D UH1 R S T
AYERST    EY1 ER0 S T
AYERST    EH1 R AH0 S T
OBERST    AA1 B ER0 S T
FUERST    F W EH1 R S T
FIERST    F IY1 R S T
KERSTEN    K ER1 S T AH0 N
AMHERST    AE1 M ER0 S T
JOKERST    JH AA1 K ER0 S T
GERSTEN    G ER1 S T AH0 N
GERSTER    G ER1 S T ER0
GERSTEL    G ER1 S T AH0 L
GERSTNER    G ER1 S T N ER0
GERSTEIN    G ER1 S T IY0 N
VERSTEEG    V ER1 S T IY0 G
GERSTEIN    G ER1 S T AY0 N
GERSTMAN    G ER1 S T M AH0 N
KERSTEIN    K ER1 S T AY0 N
BERSTEIN    B ER1 S T IY0 N
BERSTEIN    B ER1 S T AY0 N
OVERSTEP    OW1 V ER0 S T EH2 P
OVERSTAY    OW2 V ER0 S T EY1
FOERSTER    F AO1 R S T ER0
OBERSTAR    OW1 B ER0 S T AA2 R
KERSTEIN    K ER1 S T IY0 N
DERSTINE    D ER1 S T IY0 N
KERSTING    K ER1 S T IH0 NG
KIERSTEAD    K IH1 R S T EH0 D
OVERSTOCK    OW1 V ER0 S T AA1 K
OVERSTROM    OW1 V ER0 S T R AA1 M
SUPERSTAR    S UW2 P ER0 S T AA1 R
OVERSTUFF    OW1 V ER0 S T AH2 F
OVERSTAFF    OW1 V ER0 S T AE2 F
OVERSTATE    OW1 V ER0 S T EY2 T
FIERSTEIN    F IY1 R S T AY2 N
EBERSTADT    EH1 B ER0 S T AE2 T
ERSTWHILE    ER1 S T W AY2 L
WATERSTON    W AO1 T ER0 S T AH0 N
FIERSTEIN    F IY1 R S T IY2 N
OVERSTAYED    OW2 V ER0 S T EY1 D
DOBERSTEIN    D OW1 B ER0 S T AY0 N
DUBERSTEIN    D UW1 B ER0 S T AY2 N
VERSTRAETE    V ER1 S T R EH0 T
DUBERSTEIN    D UW1 B ER0 S T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amherst    (n) (a1 m h @@ s t)
overstay    (v) (ou2 v @ s t ei1)
overstep    (v) (ou2 v @ s t e1 p)
Oberstein    (n) (ou1 b @ s t ai n)
erstwhile    (n) (@@ s t w ai l)
Ulverston    (n) (uh1 l v @ s t @ n)
overstate    (v) (ou2 v @ s t ei1 t)
overstays    (v) (ou2 v @ s t ei1 z)
oversteps    (v) (ou2 v @ s t e1 p s)
overstock    (v) (ou2 v @ s t o1 k)
superstars    (n) (s uu1 p @ s t aa z)
Atherstone    (n) (a1 th @ s t @ n)
Humberston    (n) (h uh1 m b @ s t @ n)
interstate    (j) (i2 n t @ s t ei1 t)
interstice    (n) (i1 n t @@1 s t i s)
overstated    (v) (ou2 v @ s t ei1 t i d)
overstates    (v) (ou2 v @ s t ei1 t s)
overstayed    (v) (ou2 v @ s t ei1 d)
overstocks    (v) (ou2 v @ s t o1 k s)
overstrain    (n) (ou1 v @ s t r ei n)
overstrain    (v) (ou2 v @ s t r ei1 n)
overstrung    (j) (ou2 v @ s t r uh1 ng)
understand    (v) (uh2 n d @ s t a1 n d)
understate    (v) (uh2 n d @ s t ei1 t)
understock    (v) (uh2 n d @ s t o1 k)
understood    (v) (uh2 n d @ s t u1 d)
understudy    (v) (uh1 n d @ s t uh d ii)
cornerstone    (n) (k oo1 n @ s t ou n)
deerstalker    (n) (d i@1 s t oo k @ r)
fingerstall    (n) (f i1 ng g @ s t oo l)
interstices    (n) (i1 n t @@1 s t i s i z)
overstating    (v) (ou2 v @ s t ei1 t i ng)
overstaying    (v) (ou2 v @ s t ei1 i ng)
overstepped    (v) (ou2 v @ s t e1 p t)
overstocked    (v) (ou2 v @ s t o1 k t)
overstrains    (v) (ou2 v @ s t r ei1 n z)
overstuffed    (j) (ou2 v @ s t uh1 f t)
understands    (v) (uh2 n d @ s t a1 n d z)
understated    (v) (uh2 n d @ s t ei1 t i d)
understates    (v) (uh2 n d @ s t ei1 t s)
understocks    (v) (uh2 n d @ s t o1 k s)
Featherstone    (n) (f e1 dh @ s t @ n)
cornerstones    (n) (k oo1 n @ s t ou n z)
deerstalkers    (n) (d i@1 s t oo k @ z)
deerstalking    (n) (d i@1 s t oo k i ng)
fingerstalls    (n) (f i1 ng g @ s t oo l z)
interstellar    (j) (i2 n t @ s t e1 l @ r)
masterstroke    (n) (m aa1 s t @ s t r ou k)
overstepping    (v) (ou2 v @ s t e1 p i ng)
overstocking    (v) (ou2 v @ s t o1 k i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
受け取る[うけとる, uketoru] Thai: เข้าใจ English: to understand
知る[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
判る[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจอย่างถ่องแท้ English: to understand

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
für Ersteสำหรับตอนนี้
erstenอันดับแรก, See also: erst
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
Erstgeburtsrecht(n) |das| สิทธิของการเป็นลูกคนโต
verstehen(vt) |verstand, hat verstanden| เข้าใจ เช่น Ich habe dich gut verstanden., See also: kapieren
etw. verstehen unter (D)(vt) มีคำแปลหรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Unter einer Familie versteht man die Eltern und ihre Kinder.
etw. verstehen von (+D)(vt) รู้เรื่อง รู้จักด้านนั้นๆเป็นอย่างดี เช่น Er versteht sehr wenig von Physik.
sich verstehen mit (+D)(vt) เข้าใจกันดีกับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เช่น Je länger desto besser verstehe ich mich mit ihm.
sich verstehen auf (+A)(vt) ได้เรียนรู้, ทำได้ดี เช่น Sie versteht sich aufs Programmieren.
Das versteht sich von selbst.เป็นที่เข้าใจได้
Wasserstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไฮโดรเจน (เคมี)
Sauerstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุออกซิเจน (เคมี)
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter,
verstecken(vt) |versteckte, hat versteckt| ซ่อน, แอบไว้ เช่น Komm raus, wo hast du dich versteckt? ออกมาซะดีๆ เธอหลบซ่อนอยู่ตรงไหนนะ
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen
ersteigern(vt) |ersteigerte, hat ersteigert| ประมูลซื้อของ, ซื้อของโดยการประมูล, See also: A. versteigern,
versteigern(vt) |versteigerte, hat versteigert| ประมูลขายของ, ขายของโดยการประมูล, See also: A. ersteigern,
Überstunde(n) |die, pl. Überstunden| เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,
Gerste(n ) |die, nur Sg.| ข้าวบาร์เลย์ เช่น Aus Gerste wird bei der Mälzung Malz gemacht. Enzyme verwandeln das keimende Getreide von Stärke zu Maltose-Zucker.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
Zerstörer (n ) (Der) ผู้ทำลาย , เรือพิฆาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schreibt zu; unterstelltimputes [Add to Longdo]
schreiten; überschreiten; durchschreiten; übersteigen; mit großen Schritten gehen | schreitend; übersteigend | geschritten; überschritten; durchschritten; überstiegen | er/sie schreitet | ich/er/sie schritt | er/sie ist/war geschrittento stride {strode; stridden} | striding | stridden | he/she strides | I/he/she strode | he/she has/had stridden [Add to Longdo]
schweißüberströmtrunning with sweat [Add to Longdo]
schwer {adj} | schwerer | am schwerstenheavy | heavier | heaviest [Add to Longdo]
schwerverständlich {adj}difficult to understand [Add to Longdo]
sicher; selbstsicher; überzeugt; zuversichtlich {adj} | sicherer; selbstsicherer; überzeugter; zuversichtlicher | am sichersten; am selbstsichersten; am überzeugtesten; am zuversichtlichstenconfident | more confident | most confident [Add to Longdo]
selbst erklärend; selbstdokumentierend; unmittelbar verständlich {adj}self-explanatory [Add to Longdo]
selbstverständlich {adj}self-evident [Add to Longdo]
selbstzerstörerisch {adj}self-destructive [Add to Longdo]
serienmäßig herstellento mass-produce [Add to Longdo]
sicher (vor) {adj} | sicherer | am sicherstensafe (from) | safer | safest [Add to Longdo]
sicher; gesichert; geborgen {adj} | sicherer | am sichersten | sich sicher fühlen; sich geborgen fühlensecure | securer | securest | to feel secure [Add to Longdo]
sicher; gewiss; zuverlässig; verlässlich {adj} | sicherer | am sicherstensure | surer | surest [Add to Longdo]
sicherstellen | wir haben sicherzustellento secure | we have to secure [Add to Longdo]
sichern; sicherstellento back up; to backup [Add to Longdo]
sicherstellendsteadying [Add to Longdo]
simulieren; sich verstellen; vortäuschen | simulierend; verstellend; vortäuschend | simuliert; vestellt; vorgetäuschtto sham | shamming | shammed [Add to Longdo]
sponsern; finanziell unterstützen | sponsernd; finanziell unterstützend | gesponsert; finanziell unterstütztto sponsor | sponsoring | sponsored [Add to Longdo]
sprachloses Erstaunenblank astonishment [Add to Longdo]
stärker werden; sich verstärken | gestärkt; verstärktto strengthen | strengthened [Add to Longdo]
hinter jdm. stehen; jdn. unterstützen [übtr.]to be behind sb.; to back sb.; to support sb. [Add to Longdo]
steif machen; stärken; versteifen; steifen; steif werden lassento stiffen [Add to Longdo]
still sein; verstummento hush [Add to Longdo]
stören; verstümmelnto mutilate [Add to Longdo]
strapaziös {adj} | äußerst strapaziöswearing; tiring; exhaustive | grueling [Add to Longdo]
strecken; ausstrecken; sich erstreckento stretch [Add to Longdo]
stürzen; fallen; hinunterstürzen; herunterfallento plunge [Add to Longdo]
stürzen; überstürzen | stürzend; überstürzend | gestürzt; überstürzt | stürztto precipitate | precipitating | precipitated | precipitates [Add to Longdo]
stützen; Kraft geben; ertragen; tragen; unterstützento sustain [Add to Longdo]
teuer; kostspielig {adj} | teurer; kostspieliger | am teuersten; am kostspieligstenexpensive | more expensive | most expensive [Add to Longdo]
total; massiv; uneingeschränkt; äußerst; kompromisslos: radikal {adj} | sein Letztes geben; sein Äußerstes gebenall-out | to go all-out [Add to Longdo]
tränenüberströmt {adj}drowned in tears [Add to Longdo]
trampeln | trampelnd; zerstampfend | getrampelt; zerstampft | trampelt; zerstampft | zu Tode getrampelt werdento trample | trampling | trampled | tramples | to be trampled to death [Add to Longdo]
überanstrengen | überanstrengend | überanstrengt | überanstrengt | überanstrengteto overstrain; to overwork | overstraining; overworking | overstrained | overstrains | overstrained [Add to Longdo]
mit Arbeit überlasten; überstrapazierento overwork [Add to Longdo]
überaus; äußerst; ausgesprochen {adv}eminently [Add to Longdo]
überfüllen | überfüllend | überfüllt | überfüllt | überfüllteto overstuff | overstuffing | overstuffed | overstuffs | overstuffed [Add to Longdo]
überhebt; überanstrengtoverstrains [Add to Longdo]
überholen; wieder herstellento recondition [Add to Longdo]
überholen; wiederherstellen; neu ausrüsten | überholend; wiederherstellend; neu ausrüstendto refit | refitting [Add to Longdo]
überlastento overstress [Add to Longdo]
überleben; durchstehen; überstehen | überlebend; durchstehend; überstehend | überlebt; durchgestanden; überstanden | überlebt | überlebteto survive | surviving | survived | survives | survived [Add to Longdo]
überreiztoverstrung [Add to Longdo]
überschaubar {adj}easily understandable [Add to Longdo]
überschreiten; übersteigen | überschreitend; übersteigend | überschritten; überstiegen | er/sie überschreitet; er/sie übersteigt | ich/er/sie überschritt; ich/er/sie überstieg | er/sie hat/hatte überschritten | seine Befugnisse überschreiten | seine Kompetenzen überschreitento exceed | exceeding | exceeded | he/she exceeds | I/he/she exceeded | he/she has/had exceeded | to exceed one's powers | to exceed one's authority [Add to Longdo]
überschreiten (Termin); versäumento overstay [Add to Longdo]
überschreiten | überschreitend | überschreitet | überschrittto overstep | overstepping | oversteps | overstepped [Add to Longdo]
überschreitend; übersteigend {adj}; übermäßig; überausexceeding [Add to Longdo]
den Markt überschwemmen | den Markt überschwemmend | er/sie überschwemmt den Markt | ich/er/sie überschwemmte den Markt | er/sie hat/hatte den Markt überschwemmtto overstock | overstocking | he/she overstocks | I/he/she overstocked | he/she has/had overstocked [Add to Longdo]
überspannen | überspannend | überspannt | überspanntto overstretch | overstretching | overstretched | overstretches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
アンダースタンド[, anda-sutando] (vs) understand [Add to Longdo]
インターステートハイウエー[, inta-sute-tohaiue-] (n) interstate highway [Add to Longdo]
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]
エルステッド[, erusuteddo] (n) oersted [Add to Longdo]
オーバーステップ[, o-ba-suteppu] (n) overstep; (P) [Add to Longdo]
スーパースター[, su-pa-suta-] (n) superstar; (P) [Add to Longdo]
スーパーステーション[, su-pa-sute-shon] (n) superstation [Add to Longdo]
スーパーストア[, su-pa-sutoa] (n) superstore [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[, misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
ラジャ[, raja] (exp) (col) I understand (from roger) [Add to Longdo]
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize [Add to Longdo]
暗黙の主語[あんもくのしゅご, anmokunoshugo] (n) understood subject [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
意を得る[いをえる, iwoeru] (exp,v1) (1) to get (e.g. the gist of something); to understand; (2) (See 我が意を得たり) to turn out as one thought [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
意志の疏通[いしのそつう, ishinosotsuu] (n) mutual understanding [Add to Longdo]
意思疎通(P);意志疎通(iK)[いしそつう, ishisotsuu] (n) (coming to a) mutual understanding; understanding each other; (P) [Add to Longdo]
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (exp,v5r) to follow the sense; to understand the meaning of [Add to Longdo]
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
窺い知る;伺い知る;窺いしる[うかがいしる, ukagaishiru] (v5r,vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
縁起を担ぐ[えんぎをかつぐ, engiwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P) [Add to Longdo]
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P) [Add to Longdo]
火山雷[かざんらい, kazanrai] (n) volcanic thunderstorm [Add to Longdo]
荷嵩み[にがさみ, nigasami] (n) glut; overstock [Add to Longdo]
会す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (arch) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解け合う;解合う[とけあう, tokeau] (v5u,vi) (1) to come to a mutual understanding; (2) (See 解け合い) to cancel mutually (contract, etc.) [Add to Longdo]
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (1) (See 解する) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (See 解せる) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
解する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
解せる[げせる, geseru] (v1,vt) (See 解せない) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
界雷[かいらい, kairai] (n) frontal thunderstorm [Add to Longdo]
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name [Add to Longdo]
学歴偏重[がくれきへんちょう, gakurekihenchou] (n) overstressing academic background [Add to Longdo]
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P) [Add to Longdo]
噛み分ける;噛分ける[かみわける, kamiwakeru] (v1,vt) to taste; to distinguish; to understand [Add to Longdo]
噛んで含めるように;かんで含めるように[かんでふくめるように, kandefukumeruyouni] (exp) in an easy-to-understand manner; in a very kind and detailed way [Add to Longdo]
寒雷[かんらい, kanrai] (n) winter thunder; thunderstorm accompanying a cold front [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me [Add to Longdo]
上层建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] superstructure [Add to Longdo]
不懂[bù dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ, ] not to understand; cannot (see, hear, understand, as verb complement); incomprehension [Add to Longdo]
不懂装懂[bù dǒng zhuāng dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄉㄨㄥˇ, / ] to pretend to understand when you don't [Add to Longdo]
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] not clear; unknown; fail to understand [Add to Longdo]
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
不了解[bù liǎo jiě, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] does not understand; not realizing [Add to Longdo]
不解[bù jiě, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, ] not understand; indissoluble [Add to Longdo]
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, ] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand [Add to Longdo]
了如指掌[liǎo rú zhǐ zhǎng, ㄌㄧㄠˇ ㄖㄨˊ ㄓˇ ㄓㄤˇ, ] to understand sth thoroughly (like the back of one's hand) [Add to Longdo]
克星[kè xīng, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ, ] nemesis; bane; (superstition) fated to be ill-matched [Add to Longdo]
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, / ] bright and easily understood; clear; transparent [Add to Longdo]
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, / ] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled [Add to Longdo]
出圈儿[chū quān r, ㄔㄨ ㄑㄩㄢ ㄖ˙, / ] to overstep the norm; to go out of bounds [Add to Longdo]
出轨[chū guǐ, ㄔㄨ ㄍㄨㄟˇ, / ] a derailment (railway accident); to leave the rails; fig. to overstep bounds [Add to Longdo]
分晓[fēn xiǎo, ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, / ] the result (becomes apparent); now one understands [Add to Longdo]
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
启蒙[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing [Add to Longdo]
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone [Add to Longdo]
大惑不解[dà huò bù jiě, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, ] do not understand a certain thing [Add to Longdo]
奠基石[diàn jī shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄕˊ, ] a foundation stone; a cornerstone [Add to Longdo]
完全懂得[wán quán dǒng de, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙, ] to understand completely [Add to Longdo]
家喻户晓[jiā yù hù xiǎo, ㄐㄧㄚ ㄩˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] understood by everyone (成语 saw); well known; a household name [Add to Longdo]
平易近人[píng yì jìn rén, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, ] (set phrase) amiable and approachable, modest and unassuming; (of writing) plain and simple, easy to understand [Add to Longdo]
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] extension cord; extended line; powerstrip [Add to Longdo]
弄清[nòng qīng, ㄋㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ, ] to clarify; to fully understand [Add to Longdo]
弄错[nòng cuò, ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] to err; to get sth wrong; to miscalculate; to misunderstand [Add to Longdo]
心照[xīn zhào, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ, ] intuitive sympathy; to understand tacitly [Add to Longdo]
心照不宣[xīn zhào bù xuān, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, ] a tacit mutual understanding [Add to Longdo]
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness [Add to Longdo]
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words [Add to Longdo]
恒星际[héng xīng jì, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] interstellar; between the fixed stars [Add to Longdo]
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc) [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] tranquil; understand [Add to Longdo]
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, ] to understand; to know [Add to Longdo]
懂得[dǒng de, ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙, ] to understand; to know; to comprehend [Add to Longdo]
掌握[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny) [Add to Longdo]
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, / ] accounts; one's understanding [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming [Add to Longdo]
明了[míng liǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ, ] to understand clearly; to be clear about; plain; clear [Add to Longdo]
明白[míng bai, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] clear; obvious; unequivocal; to understand; to realize [Add to Longdo]
易懂[yì dǒng, ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, ] easy to understand [Add to Longdo]
星际[xīng jì, ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] interstellar; interplanetary [Add to Longdo]
晦涩[huì sè, ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, / ] difficult to understand; cryptic [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] understanding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
主席[しゅせき, shuseki] oberster_Sitz, Haupt, Chef [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
了解[りょうかい, ryoukai] Verstaendnis [Add to Longdo]
亡い[ない, nai] verstorben, -tot [Add to Longdo]
亡夫[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
亡父[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
亡霊[ぼうれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] sich_verbeugen, sich_niederwerfen, sich_verstecken [Add to Longdo]
伏せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
便秘[べんぴ, benpi] (Stuhl) Verstopfung [Add to Longdo]
偽る[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
元年[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
公爵[こうしゃく, koushaku] Fuerst [Add to Longdo]
共謀[きょうぼう, kyoubou] Verschwoerung, heimliches_Einverstaendnis [Add to Longdo]
内心[ないしん, naishin] Innerstes, wahre_Meinung [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
分かる[わかる, wakaru] verstehen [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] ui- = erste [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] hatsu- = erste [Add to Longdo]
初めて[はじめて, hajimete] das_erste_Mal [Add to Longdo]
初恋[はつこい, hatsukoi] erste_Liebe [Add to Longdo]
初演[しょえん, shoen] Urauffuehrung, Erstauffuehrung [Add to Longdo]
初版[しょはん, shohan] Erstauflage, Erstausgabe [Add to Longdo]
初雪[はつゆき, hatsuyuki] der_erste_Schnee (der Saison) [Add to Longdo]
利口[りこう, rikou] klug, verstaendig, schlau [Add to Longdo]
刺し殺す[さしころす, sashikorosu] erstechen [Add to Longdo]
前半[ぜんはん, zenhan] die_erste_Haelfte [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
勘当[かんどう, kandou] verstossen, enterben [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] Missverstaendnis, Irrtum [Add to Longdo]
[とく, toku] VERBERGEN, VERSTECKEN [Add to Longdo]
卵巣[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]
厄介[やっかい, yakkai] -Muehe, Belaestigung, Unterstuetzung, Hilfe [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
[はん, han] (Masseinheit fuer Land-Kleiderstoff) [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] Gegenteil, Gegensatz, Widerstand [Add to Longdo]
反抗[はんこう, hankou] Widerstand, Auflehnung [Add to Longdo]
反発[はんぱつ, hanpatsu] Rueckstoss, Widerstand [Add to Longdo]
合点[がてん, gaten] Verstaendnis, Einverstaendnis [Add to Longdo]
君臣[くんしん, kunshin] Fuerst_und_Untertan, Herrscher_und_Volk [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] im_Einklang_handeln, im_Einverstaendnis_handeln [Add to Longdo]
噴霧器[ふんむき, funmuki] Zerstaeuber, Spray [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erst \Erst\ ([~e]rst), adv. [Orig. superlative of ere; AS.
   [=ae]rest. See {Ere}.] [Archaic]
   1. First. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Previously; before; formerly; heretofore. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Tityrus, with whose style he had erst disclaimed all
       ambition to match his pastoral pipe. --A. W. Ward.
    [1913 Webster]
 
   {At erst}, at first; at the beginning.
 
   {Now at erst}, at this present time. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 erst [eːrst]
   first; foremost
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top