Search result for

*envelop*

(166 entries)
(0.5007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: envelop,-envelop-, *envelop*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envelop    [VT] หุ้มห่อ, Syn. cover, enclose, wrap up
envelope    [N] ซอง, See also: ห่อ, Syn. cover, folder, wrapper
envelope    [N] ซองจดหมาย
envelop in    [PHRV] ห่ออยู่ใน, See also: swathe in; wrap in
envelop in    [PHRV] ห้อมล้อมด้วย, See also: โอบล้อมด้วย, Syn. swathe in, wrap in
envelopment    [N] การหุ้มห่อ, See also: การห่อหุ้ม
windowenvelope    [N] ซองจดหมายที่มีกรอบกระดาษใสด้านหน้า, See also: เพื่อให้เห็นชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
line conic; conic-envelopeสิ่งหุ้มภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
building envelopeเปลือกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
conic-envelope; line conicสิ่งหุ้มภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gas envelopeเปลวแก๊สชั้นนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
envelopeซอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
envelopeสิ่งหุ้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nuclear envelope; nuclear membraneเยื่อหุ้มนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nuclear membrane; nuclear envelopeเยื่อหุ้มนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data envelopment analysisเทคนิค ดีอีเอ [TU Subject Heading]
Cell Envelopeผนังเซลล์ [การแพทย์]
Enveloped Phenonmenaการพับขอบ [การแพทย์]
Envelopesตัวหุ้ม,เยื่อหุ้ม,สิ่งห่อหุ้ม [การแพทย์]
Envelopes, Viralเปลือกหุ้มไวรัส [การแพทย์]
nuclear membrane [nuclear envelope]เยื่อหุ้มนิวเคลียส, เยื่อบาง ๆ ที่หุ้มนิวเคลียส มีช่องหรือรูเล็ก ๆ อยู่ทั่ว ๆ ไป ทำให้สารซึมผ่านเข้าออกระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nuclear envelopeเยื่อหุ้มนิวเคลียส, ดู nuclear membrane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lipid Envelopeเปลือกไขมัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envelopThe paper is too big for the envelope.
envelopWrite your name and address on this envelope.
envelopDid you put a stamp on the envelope?
envelopWho has torn the envelope open?
envelopIt might be a bit big but this envelope will do just fine. It's better to be too big than too small.
envelopThe haze enveloped London.
envelopI already have an envelope.
envelopI need an envelope, a piece of paper, and pencil or a pen.
envelopI forget to attach a stamp to the envelope.
envelopI opened the envelope and pulled out a letter.
envelopI ripped the envelope open.
envelopAn office girl was robbed of the envelope containing 100,000 yen on her way back from the bank.
envelopThe island was enveloped in a thick fog.
envelopHe cut the envelope open.
envelopHe opened the envelope only to be disappointed.
envelopHe cut the envelope open.
envelopHe ripped the envelope open.
envelopThe secretary inserted the letter in the envelope.
envelopWill you stick a 60 yen stamp on the envelope?
envelopStick another stamp on the envelope.
envelopI have to put a stamp on the envelope.
envelopStick a stamp on the envelope.
envelopI've written his address on the back of the envelope.
envelopI need an envelope.
envelopEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
envelopNotaries are involved in the drawing up of notarial deeds and sealed envelope deeds.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envelope(เอน'วะโลพ) n. ซองจดหมาย,ซองกระดาษ,สิ่งห่อหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เครื่องหุ้มห่อ
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
envelop(vt) ห่อหุ้ม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,ปิดผนึก
envelope(n) ซองจดหมาย,เครื่องหุ้มห่อ,เปลือกหุ้ม
envelopment(n) การห่อ,การปิดผนึก,การหุ้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อมรอบ    [V] surround, See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring, Syn. ล้อม, โอบล้อม, Example: ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อยๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
แวดล้อม [V] surround, See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop, Example: วิวตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำได้อย่างชัดเจน, Thai definition: อยู่โดยรอบ, เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ
ห่อ    [V] wrap, See also: package, envelop, Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม, Ant. แกะ, เปิด, แก้, Example: สิ่งของที่จะส่งทางไปรษณีย์ต้องห่อให้เรียบร้อย, Thai definition: พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษ เป็นต้น
ห้อมล้อม    [V] surround, See also: encircle, enclose, encompass, envelop, hem in, Syn. โอบล้อม, แวดล้อม, Example: สถานที่แห่งนี้ห้อมล้อมด้วยภูเขา
ปกคลุม    [V] cover, See also: spread over, overspread, shroud, envelop, Syn. คลุม, ห่อหุ้ม, หุ้ม, ห่ม, Example: ความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณสวน, Thai definition: แผ่คลุมอยู่เบื้องบน
ซอง    [N] envelope, See also: case, wrapping, Syn. ปลอก, Count unit: ซอง, อัน, Thai definition: เครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ
ซองจดหมาย    [N] envelope, See also: letter envelope, Example: เลขาเขาลืมผนึกซองจดหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดประจำ, Count unit: ซอง
กรูม    [V] cover, See also: envelop, enwrap, Syn. กรอม, คลุม, Example: หลังคากรูมบ้านไว้ทั้งหมด
คลุม    [V] cover, See also: clothe, envelop, wrap, put on, encase, Syn. ปกคลุม, หุ้ม, Example: คนงานหญิงใช้ผ้าคลุมหัวและหน้าตา เพื่อป้องกันความร้อนจากแดด, Thai definition: กิริยาที่เอาของที่เป็นผืนเช่นผ้าหรือเสื่อปกไว้
ห่อหุ้ม    [V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
ห่อหุ้ม    [V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
เยื่อหุ้มสมอง [N] meninx, See also: membranes enveloping the brain and spinal cord, Example: การชักของผู้ป่วยเกิดจากการติดเชื้อของระบบประสาทเช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อ[n.] (hø) EN: wrap ; package ; envelop   
ห่อหุ้ม[v.] (hø-hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold   FR: envelopper ; couvrir
ห่อของ[v. exp.] (hø khøng) EN: wrap   FR: emballer ; envelopper
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กาบ[n.] (kāp) EN: bract ; sheath ; husk ; sheating bract ; spathe   FR: enveloppe [f] ; bractée [f]
คลุม[v.] (khlum) EN: cover ; spread over ; envelop   FR: couvrir ; recouvrir ; envelopper
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap   FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
ม้วนต้วน[v.] (mūantūan) EN: curl oneself up ; roll   FR: s'enrouler ; s'envelopper
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up   FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
ปิดผนึกซองจดหมาย [v. exp.] (pitphaneuk søng jotmāi) EN: seal an envelope   FR: fermer une enveloppe
ปกคลุม[v.] (pokkhlum) EN: cover ; spread over ; overspread ; shroud ; envelop   FR: recouvrir
ซอง[n.] (søng) EN: envelope ; case ; wrapping   FR: enveloppe [f] ; étui [m]
ซอง[n.] (søng) EN: [classifier : envelopes ; packs of cigarettes, pack ; package ; case ; packet]   FR: [classificateur : enveloppes ; cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]
ซองจดหมาย [n.] (søng jotmāi) EN: envelope ; letter envelope   FR: enveloppe [f]
ซองขาว[n. exp.] (søng khāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVELOP    EH0 N V EH1 L AH0 P
ENVELOPE    EH1 N V AH0 L OW2 P
ENVELOPS    EH0 N V EH1 L AH0 P S
ENVELOPED    EH0 N V EH1 L AH0 P T
ENVELOPES    EH1 N V AH0 L OW2 P S
ENVELOPING    EH0 N V EH1 L AH0 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envelop    (v) (i1 n v e1 l @ p)
envelope    (n) (e1 n v @ l ou p)
envelops    (v) (i1 n v e1 l @ p s)
enveloped    (v) (i1 n v e1 l @ p t)
envelopes    (n) (e1 n v @ l ou p s)
enveloping    (v) (i1 n v e1 l @ p i ng)
envelopment    (n) (i1 n v e1 l @ p m @ n t)
envelopments    (n) (i1 n v e1 l @ p m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umhüllung {f} | Umhüllungen {pl}envelopment | envelopments [Add to Longdo]
eingewickeltenveloped [Add to Longdo]
einwickeln | einwickelndto envelop | enveloping [Add to Longdo]
verhüllen | verhüllend | verhülltto envelope | enveloping | enveloped [Add to Longdo]
wickelt einenvelops [Add to Longdo]
wickelte einenveloped [Add to Longdo]
frankierter Rückumschlags.a.e. : stamped addressed envelope [Add to Longdo]
Briefumschlag {m}; Umschlag {m}; Briefkuvert {n}; Kuvert {n} | Briefumschläge {pl}; Umschläge {pl}; Briefkuverts {pl}; Kuverts {pl} | Umschlag mit eigener Adresse | freigemachter Umschlag mit eigener Adresse | frankierter Rückumschlag | gepolsterter Umschlag; wattierter Umschlag | gummierter Briefumschlagenvelope | envelopes | self-addressed envelope | self-addressed and stamped envelope | self-addressed stamped envelope [Am.] | padded envelope | adhesive envelope [Add to Longdo]
Einhüllende {f} [math.]envelope [Add to Longdo]
Fensterbriefumschlag {m}window envelope [Add to Longdo]
Fensterumschlag {m}panel envelope [Add to Longdo]
Hülle {f}envelope [Add to Longdo]
Hüllkurvenspitzenleistung {f} [techn.]peak envelope power [Add to Longdo]
Hüllenkurve {f}envelope [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンベロープ[, enbero-pu] (n) envelope [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
宛名書き[あてながき, atenagaki] (n) addressing (e.g. writing an address on an envelope) [Add to Longdo]
花被[かひ, kahi] (n) perianth; floral envelope [Add to Longdo]
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
給料袋[きゅうりょうぶくろ, kyuuryoubukuro] (n) pay envelope [Add to Longdo]
金一封[きんいっぷう, kin'ippuu] (n) gift of money (contained in an envelope) [Add to Longdo]
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift [Add to Longdo]
糊付き封筒[のりつきふうとう, noritsukifuutou] (n) adhesive envelope [Add to Longdo]
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope) [Add to Longdo]
込める(P);籠める;篭める;罩める(oK)[こめる, komeru] (v1,vt) (1) to load (a gun, etc.); to charge; (2) to put into (e.g. emotion, effort); (3) to include (e.g. tax in a sales price); (v1,vi) (4) (See 立ち込める) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen; (P) [Add to Longdo]
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation [Add to Longdo]
祝儀袋[しゅうぎぶくろ, shuugibukuro] (n) special envelope for monetary gifts [Add to Longdo]
上包み[うわづつみ, uwadutsumi] (n) cover; wrapper; envelope [Add to Longdo]
状袋[じょうぶくろ, joubukuro] (n) envelope [Add to Longdo]
窓付き[まどつき, madotsuki] (n,adj-f) window (e.g. in an envelope, box, etc.); aperture [Add to Longdo]
窓付き封筒[まどつきふうとう, madotsukifuutou] (n) window envelope; billing envelope [Add to Longdo]
茶封筒[ちゃぶうとう, chabuutou] (n) brown envelope; manila envelope [Add to Longdo]
匂い立つ[においたつ, nioitatsu] (v5t) (1) to be enveloped in a smell; (2) to be radiant; to be attractive [Add to Longdo]
箸袋[はしぶくろ, hashibukuro] (n) paper envelope in which chopsticks are presented [Add to Longdo]
秘密証書遺言[ひみつしょうしょゆいごん, himitsushoushoyuigon] (n) secret will and testament (sealed envelope will) [Add to Longdo]
表記[ひょうき, hyouki] (n,vs,adj-no) (1) writing on the surface (e.g. an address on an envelope); inscribing on the face; (2) expression in writing; notation; transcription; (P) [Add to Longdo]
表書き;表書[おもてがき, omotegaki] (n) address (on envelope, etc.) [Add to Longdo]
封じ目[ふうじめ, fuujime] (n) seal (of an envelope) [Add to Longdo]
封筒[ふうとう, fuutou] (n) envelope; (P) [Add to Longdo]
返信用の封筒[へんしんようのふうとう, henshinyounofuutou] (n) self-addressed stamped envelope; SASE [Add to Longdo]
返信用封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n) self-addressed stamped envelope; SASE [Add to Longdo]
返信料封筒[へんしんりょうふうとう, henshinryoufuutou] (n) return, postage-paid envelope [Add to Longdo]
俸給袋[ほうきゅうぶくろ, houkyuubukuro] (n) pay envelope [Add to Longdo]
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P) [Add to Longdo]
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]
包絡線[ほうらくせん, hourakusen] (n) {comp} envelope [Add to Longdo]
密封[みっぷう, mippuu] (n,vs) hermetically seal; sealing (e.g. envelope) [Add to Longdo]
霧に覆われる[きりにおおわれる, kirinioowareru] (exp,v1) (See 霧に包まれる) to be enveloped in mist [Add to Longdo]
名宛[なあて, naate] (n) (See 宛名) address (on an envelope) [Add to Longdo]
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [Add to Longdo]
洋形[ようけい, youkei] (n) Japanese Western-style envelope (opening on the long dimension; numbered 0-7, each with different sizes) [Add to Longdo]
立ち込める;立ちこめる;立ち籠める;立込める[たちこめる, tachikomeru] (v1,vi) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen [Add to Longdo]
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信封[xìn fēng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ, ] envelope [Add to Longdo]
[hán, ㄏㄢˊ, ] envelope; case; letter [Add to Longdo]
包抄[bāo chāo, ㄅㄠ ㄔㄠ, ] outflank; envelop [Add to Longdo]
包被[bāo bèi, ㄅㄠ ㄅㄟˋ, ] peridium (envelope or coat of fungi, e.g. puffballs) [Add to Longdo]
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, / ] envelope; outer shell [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, / ] cover over; to envelope [Add to Longdo]
狼烟四起[láng yān sì qǐ, ㄌㄤˊ ㄧㄢ ㄙˋ ㄑㄧˇ, / ] fire beacons on all sides (成语 saw); enveloped in the flames of war [Add to Longdo]
笼罩[lǒng zhào, ㄌㄨㄥˇ ㄓㄠˋ, / ] envelop; shroud [Add to Longdo]
花被[huā bèi, ㄏㄨㄚ ㄅㄟˋ, ] perianth (common term for calyx and corolla); border and protecting envelope of a flower [Add to Longdo]
被单[bèi dān, ㄅㄟˋ ㄉㄢ, / ] (bed) sheet; envelope for a padded coverlet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
封筒[ふうとう, fuutou] envelope [Add to Longdo]
包絡線[ほうらくせん, hourakusen] envelope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envelop \En*vel"op\, v. t. [imp. & p. p. {Enveloped}; p. pr. &
   vb. n. {Enveloping}.] [OE. envolupen, envolipen, OF.
   envoluper, envoleper, F. envelopper; pref. en- (L. in) +
   voluper, voleper. See {Develop}.]
   To put a covering about; to wrap up or in; to inclose within
   a case, wrapper, integument or the like; to surround
   entirely; as, to envelop goods or a letter; the fog envelops
   a ship.
   [1913 Webster]
 
      Nocturnal shades this world envelop.   --J. Philips.
   Envelope

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envelope \En"vel*ope\ (?; 277), Envelop \En*vel"op\ (?; 277), n.
   [F. enveloppe.]
   1. That which envelops, wraps up, encases, or surrounds; a
    wrapper; an inclosing cover; esp., the cover or wrapper of
    a document, as of a letter.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The nebulous covering of the head or nucleus of
    a comet; -- called also {coma}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fort.) A work of earth, in the form of a single parapet
    or of a small rampart. It is sometimes raised in the ditch
    and sometimes beyond it. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) A curve or surface which is tangent to each member
    of a system of curves or surfaces, the form and position
    of the members of the system being allowed to vary
    according to some continuous law. Thus, any curve is the
    envelope of its tangents.
 
   4. A set of limits for the performance capabilities of some
    type of machine, originally used to refer to aircraft; --
    it is often described graphically as a two-dimensional
    graph of a function showing the maximum of one performance
    variable as a function of another. Now it is also used
    metaphorically to refer to capabilities of any system in
    general, including human organizations, esp. in the phrase
    push the envelope. It is used to refer to the maximum
    performance available at the current state of the
    technology, and therefore refers to a class of machines in
    general, not a specific machine.
    [PJC]
 
   {push the envelope} to increase the capability of some type
    of machine or system; -- usually by technological
    development.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top