ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dogged*

D AO1 G D   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dogged, -dogged-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dogged[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn
doggedly[ADV] อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างไม่เชื่อฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dogged(ดอก'กิด) adj. ดื้อรั้น,ทรหด, See also: doggedness n. ดูdogged, Syn. tenacious,inflexible

English-Thai: Nontri Dictionary
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well done, Passepartout. We're still on schedule despite those dogged thieves.เก่งมาก ถึงเจอโจร ก็ยังอยู่ในกำหนดเวลา Around the World in 80 Days (2004)
You never should've dogged Trish.นายไม่ควรจะยุ่งกับทริชเลย Sigh (2009)
It's 4-6, we're outdogged.มันมี 4 ถึง 6 เราก็ไม่ไหวแล้ว Hotel for Dogs (2009)
Handsome, charming, dogged by tragedy all his life.หล่อ, มีเสน่ห์ ตลอดชีวิตมีแต่เรื่องเศร้า Of Grave Importance (2012)
In eight years, he never banged in sick, he never dogged it.เขาไม่เคยลาป่วย เขาไม่เคยดื้อรั้น The Blood from the Stones (2013)
Patterson had now been at it for six years, doggedly tracking down and eliminating the many sources of lead that were compromising his instruments.แพตเตอร์สันได้รับตอนนี้ มันเป็นเวลาหกปีที่ผ่านมา เชื่อฟังติดตามลงและกำจัด แหล่งที่มาของหลายนำ The Clean Room (2014)
Consider yourself bird-dogged.Betrachte dich selbst bird-doggedFuturama: Bender's Big Score (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doggedShe is dogged by misfortune.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรั้น[N] stubbornness, See also: obstinacy, pertinacity, doggedness, Syn. ความดื้อรั้น, ความดื้อ, Example: ความรั้นของเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[adj.] (kat mai plǿi) EN: dogged ; tenacious   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOGGED    D AO1 G D
DOGGEDLY    D AO1 G AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dogged    (j) dˈɒgɪd (d o1 g i d)
dogged    (v) dˈɒgd (d o1 g d)
doggedly    (a) dˈɒgɪdliː (d o1 g i d l ii)
doggedness    (n) dˈɒgɪdnəs (d o1 g i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbissenheit {f}doggedness [Add to Longdo]
verbissen {adj} | verbissener | am verbissenstendogged | more dogged | most dogged [Add to Longdo]
verbissen {adv}doggedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
頑強[がんきょう, gankyou] (adj-na,n) dogged; tenacious; stubborn; (P) [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\, v. t. [imp. & p. p. {Dogged}; p. pr. & vb. n.
   {Dogging}.]
   To hunt or track like a hound; to follow insidiously or
   indefatigably; to chase with a dog or dogs; to worry, as if
   by dogs; to hound with importunity.
   [1913 Webster]
 
      I have been pursued, dogged, and waylaid. -- Pope.
   [1913 Webster]
 
      Your sins will dog you, pursue you.   --Burroughs.
   [1913 Webster]
 
      Eager ill-bred petitioners, who do not so properly
      supplicate as hunt the person whom they address to,
      dogging him from place to place, till they even extort
      an answer to their rude requests.    -- South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dogged \Dog"ged\, a. [Fron. {Dog}.]
   1. Sullen; morose. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       The sulky spite of a temper naturally dogged. -- Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Sullenly obstinate; obstinately determined or persistent;
    as, dogged resolution; dogged work; dogged pursuit.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top