ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*detract*

D IH0 T R AE1 K T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: detract, -detract-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detract[VT] ทำให้เบี่ยนเบน, See also: ทำให้หันเห
detract[VI] ลดค่า, See also: ลดความสำคัญ, เสื่อมเสีย, Syn. degrade, derograte, Ant. appreciate
detractor[N] ผู้กล่าวร้าย
detraction[N] การลดค่า, See also: การลดความสำคัญ, การเสื่อมเสีย, Ant. compliment, praise
detract from[PHRV] ทำให้ลดลง (คุณค่า, ความสำคัญ, ผลกระทบ), Syn. take away from, take from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction

English-Thai: Nontri Dictionary
detract(vi) ลดค่า,เอาออก
detract(vt) ยั่วยุ,หันเห,เลิกล้ม,ทำลาย,เคลื่อนย้าย
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'd encourage to look at this with a little more detraction, Girouxพวกคุณให้ผมพิจารณาเรื่องนี้ /n ด้วยการทิ้งงานอื่น,Giroux Æon Flux (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detractThe scandal detracted from his reputation.

CMU English Pronouncing Dictionary
DETRACT D IH0 T R AE1 K T
DETRACTS D IH0 T R AE1 K T S
DETRACTED D IH0 T R AE1 K T IH0 D
DETRACTOR D IY0 T R AE1 K T ER0
DETRACTING D IH0 T R AE1 K T IH0 NG
DETRACTORS D IH0 T R AE1 K T ER0 Z
DETRACTORS D IY0 T R AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detract (v) dˈɪtrˈækt (d i1 t r a1 k t)
detracts (v) dˈɪtrˈækts (d i1 t r a1 k t s)
detracted (v) dˈɪtrˈæktɪd (d i1 t r a1 k t i d)
detractor (n) dˈɪtrˈæktər (d i1 t r a1 k t @ r)
detracting (v) dˈɪtrˈæktɪŋ (d i1 t r a1 k t i ng)
detraction (n) dˈɪtrˈækʃən (d i1 t r a1 k sh @ n)
detractors (n) dˈɪtrˈæktəz (d i1 t r a1 k t @ z)
detractions (n) dˈɪtrˈækʃənz (d i1 t r a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}detraction; detracting [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}detraction [Add to Longdo]
Schmähung {f}; Verleumdung {f}detraction [Add to Longdo]
Verleumder {m}; Verleumderin {f}detractor [Add to Longdo]
entziehen | entziehend | entzieht | entzogto detract | detracting | detracts | detracted [Add to Longdo]
herabsetzenddetractive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink) [Add to Longdo]
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detract \De*tract"\, v. i.
   To take away a part or something, especially from one's
   credit; to lessen reputation; to derogate; to defame; --
   often with from.
   [1913 Webster]
 
      It has been the fashion to detract both from the moral
      and literary character of Cicero.    --V. Knox.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detract \De*tract"\, v. t. [imp. & p. p. {Detracted}; p. pr. &
   vb. n. {Detracting}.] [L. detractus, p. p. of detrahere to
   detract; de + trahere to draw: cf. F. d['e]tracter. See
   {Trace}.]
   1. To take away; to withdraw.
    [1913 Webster]
 
       Detract much from the view of the without. --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To take credit or reputation from; to defame.
    [1913 Webster]
 
       That calumnious critic . . .
       Detracting what laboriously we do.  --Drayton.
 
   Syn: To derogate; decry; disparage; depreciate; asperse;
     vilify; defame; traduce. See {Decry}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top