Search result for

*convention a [...] hment (1984)*

(1 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: convention ag [...] shment (1984), -convention ag [...] shment (1984)-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*convention ( K AH0 N V EH1 N SH AH0 N) against ( AH0 G EH1 N S T) torture ( T AO1 R CH ER0) and ( AE1 N D, AH0 N D) other ( AH1 DH ER0) cruel ( K R UW1 AH0 L, K R UW1 L), inhuman ( IH2 N HH Y UW1 M AH0 N), or ( AO1 R, ER0) degrading ( D IH0 G R EY1 D IH0 NG) treatment ( T R IY1 T M AH0 N T) or ( AO1 R, ER0) punishment ( P AH1 N IH0 SH M AH0 N T) (1984)*

 


  

 
convention
 • การชุมนุม[Lex2]
 • การประชุม[Lex2]
 • ข้อตกลง: สนธิสัญญา [Lex2]
 • (คันเวน\'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด ###S. meeting,custom [Hope]
 • (n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน [Nontri]
 • /K AH0 N V EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
against
 • เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์[Lex2]
 • ดูขัดแย้งกับ: ดูขัดกับ [Lex2]
 • ต่อต้าน: สู้กับ [Lex2]
 • ต้าน: ทวน, ทวนน้ำ [Lex2]
 • ทาบ: พิง, พาด, แนบ [Lex2]
 • ปกป้องจาก[Lex2]
 • ปะทะกับ: กระทบกับ [Lex2]
 • เป็นข้อเสียของ[Lex2]
 • เปรียบเทียบกับ[Lex2]
 • ฝืน: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ [Lex2]
 • เพื่อใช้คืนให้กับ[Lex2]
 • (อะเกนสฺทฺ\') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม ###S. counter or contrary to) [Hope]
 • (pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม [Nontri]
 • /AH0 G EH1 N S T/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
torture
 • การทรมาน[Lex2]
 • วิธีทรมาน[Lex2]
 • ความเจ็บปวด[Lex2]
 • ทรมานให้เจ็บปวด[Lex2]
 • ทำให้บิดเบี้ยว[Lex2]
 • (ทอร์\'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ ###SW. torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv. [Hope]
 • (n) ความทรมาน,การทำให้เจ็บปวด [Nontri]
 • (vt) ทรมาน,บิด,งอ,ทำให้เจ็บปวด [Nontri]
 • /T AO1 R CH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
other
 • อื่นๆ: อื่น [Lex2]
 • คนอื่น: สิ่งอื่น [Lex2]
 • ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)[Lex2]
 • อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง): อีกอันหนึ่ง [Lex2]
 • (อัธ\'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน [Nontri]
 • (n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
cruel
 • ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด: ร้ายแรง [Lex2]
 • โหดร้าย[Lex2]
 • (ครู\'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด ###SW. cruelness n. ดูcruel ###S. brutal,barbarous [Hope]
 • (adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด [Nontri]
 • /K R UW1 AH0 L/ [CMU]
 • /K R UW1 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
inhuman
 • โหดร้าย: ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม [Lex2]
 • (อินฮิว\'เมิน) adj. ไร้ความปรานี,ไม่ใช่ลักษณะของมนุษยชาติ,ทารุณ,โหดร้าย. ###SW. inhumanness n. [Hope]
 • (adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม [Nontri]
 • /IH2 N HH Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
degrading
 • ซึ่งเสื่อมเสีย: ซึ่งเสื่อมถอย, ที่เสื่อมทราม [Lex2]
 • (ดิเกรด\'ดิง) adj. เลวทราม,ซึ่งเสื่อมถอย,น่าอาย. ###SW. degradingness n. [Hope]
 • /D IH0 G R EY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [degrade]
 • ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ)[Lex2]
 • ลดค่า: ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย [Lex2]
 • (ดิเกรด\') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว ###S. debase [Hope]
 • (vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า [Nontri]
 • /D IH0 G R EY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
treatment
 • การทำให้คืนสภาพ: การบำบัด, การรักษา [Lex2]
 • การดูแล: การรักษา [Lex2]
 • การปฏิบัติ[Lex2]
 • การเจรจา[Lex2]
 • วิธีแสดง: วิธี [Lex2]
 • (ทรีท\'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ,วิธีการทางวรรณกรรม,การใส่ (สารเคมีเป็นต้น) [Hope]
 • (n) การกระทำ,การรักษา,การปฏิบัติ,การเลี้ยง [Nontri]
 • /T R IY1 T M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
punishment
 • การลงโทษ[Lex2]
 • (พัน\'นิชเมินทฺ) n. การทำโทษ,การลงโทษ,การทำให้เจ็บปวด,การทารุณ,การใช้สิ้นเปลือง ###S. penalty [Hope]
 • (n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,การต่อย,การทำทารุณ [Nontri]
 • /P AH1 N IH0 SH M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top