ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*comely*

K AH1 M L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: comely, -comely-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comely[ADJ] งดงาม, See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง, Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing, Ant. unattractive
uncomely[ADJ] น่าเกลียด, Syn. ugly
welcomely[ADV] อย่างยินดีต้อนรับ, See also: อย่างยินดี, Syn. pleasantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comely(คัม'ลี) adj. สวยงาม,เหมะสม., See also: comeliness ดูcomely, Syn. joke,

English-Thai: Nontri Dictionary
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It is true, there is no one for a day's ride as comely as your daughter, Lucy.-เป็นความจริง ไม่มีใครในละแวกนี้ ดีและสวยเท่าลูกสาวคุณ ลูซี่ An American Haunting (2005)
"Comely dental hygienist ington, indiana."เป็นหมอฟัน จากบีลิงตัน อินเดียนา The Monster at the End of This Book (2009)
You choosing a ham supper over a comely McCoy bride.นายถึงเลือกมากินมื้อเย็น แทนที่จะกกอยู่กับแม่สาวแม็คคอย Episode #1.2 (2012)
As you can see, the patient is a comely woman of five and thirty years who has been under my care at Bethlehem Hospital.อย่างที่เห็น ผู้ป่วยเป็นสาวสวย อายุ 35 ปี เป็นคนไข้ของผมที่รพ.เบธเลเฮม Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ย้อง[ADJ] beautiful, See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisit, Syn. งาม, สวย
โสภณ[ADJ] beautiful, See also: lovely, pretty, handsome, comely, fair, good-looking, Syn. งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMELY    K AH1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comely    (j) kˈʌmliː (k uh1 m l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begrüßt {adv}welcomely [Add to Longdo]
gut aussehend; ansehnlich; anmutig; hübsch {adj}comely [Add to Longdo]
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenuncomely | uncomelier | uncomeliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
佳容[かよう, kayou] (n) comely face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comely \Come"ly\ (k[u^]m"l[y^]), a. [Compar. {Comelier}; superl.
   {Comeliest}.] [OE. comeliche, AS. cyml[imac]c; cyme suitable
   (fr. cuman to come, become) + l[imac]c like.]
   1. Pleasing or agreeable to the sight; well-proportioned;
    good-looking; handsome.
    [1913 Webster]
 
       He that is comely when old and decrepit, surely was
       very beautiful when he was young.   --South.
    [1913 Webster]
 
       Not once perceive their foul disfigurement
       But boast themselves more comely than before.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitable or becoming; proper; agreeable.
    [1913 Webster]
 
       This is a happier and more comely time
       Than when these fellows ran about the streets,
       Crying confusion.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is good to sing praises unto our God; for it is
       pleasant; and praise is comely.    --Ps. cxlvii.
                          1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comely \Come"ly\, adv.
   In a becoming manner. --Ascham.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top