ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*blether*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blether, -blether-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blether[VI] พูดโง่ๆ หรือเรื่อยเจื้อย, Syn. blather

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blether (v) blˈɛðər (b l e1 dh @ r)
blethers (v) blˈɛðəz (b l e1 dh @ z)
blethered (v) blˈɛðəd (b l e1 dh @ d)
blethering (v) blˈɛðərɪŋ (b l e1 dh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwafelnto blether [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blather \Blath"er\ (bl[a^][th]"[~e]r), v. i. & t. [imp. & p. p.
   {Blathered}; p. pr. & vb. n. {Blathering}.] [Written also
   {blether}.] [Icel. bla[eth]ra. Cf. {Blatherskite}.]
   To talk foolishly, or nonsensically, or concerning matters of
   no consequence. --G. Eliot.
 
   Syn: babble, smatter, blether, blither.
     [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blather \Blath"er\, n. [Written also {blether}.]
   Voluble, foolish, or nonsensical talk; -- often in the pl.
   --Hall Caine.
   [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top