ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bailor*

B EY1 L ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bailor, -bailor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailor[N] ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailorผู้ฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailor๑. ผู้มอบการครอบครองทรัพย์๒. ผู้ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bailor hasn't gotten back to me yet about your appeal.คนที่ฉันส่งไปประกันตัวยังไม่ติดต่อกลับมาเลย เกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์ Clawback (2011)
Bob Bailor, now playing for Cabell, picks it up and throws him out.Bob Bailor spielt jetzt für Cabell, nimmt ihn an und wirft ihn raus. Bless the Boys in Blue (1985)
Bailor hasn't gotten back to me yet about your appeal.Bailor hat sich bei mir noch nicht wegen deiner Berufung gemeldet. Clawback (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฝากทรัพย์[n. exp.] (phūfāk sap) EN: bailor   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAILOR B EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bailor (n) bˈɛɪlɔːr (b ei1 l oo r)
bailors (n) bˈɛɪlɔːz (b ei1 l oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证人[bǎo zhèng rén, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] guarantor; bailor, #37,787 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bailor \Bail`or"\, n. (Law)
     One who delivers goods or money to another in trust.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top