ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*apotheosis*

AH0 P AA2 TH IY0 OW1 S AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: apotheosis, -apotheosis-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apotheosis[N] การยกบุคคลให้เป็นพระเจ้า, Syn. deification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า

CMU English Pronouncing Dictionary
APOTHEOSIS AH0 P AA2 TH IY0 OW1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apotheosis (n) ˈəpˌɒθɪˈousɪs (@1 p o2 th i ou1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神化[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to make divine; apotheosis, #41,719 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apotheose {f}; Vergöttlichung {f}apotheosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神化[しんか, shinka] (n,vs) apotheosis [Add to Longdo]
神聖視[しんせいし, shinseishi] (n,vs) regarding something as sacred; apotheosis; deification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apotheosis \Ap`o*the"o*sis\ ([a^]p`[-o]*th[=e]"[-o]*s[i^]s;
   277), n. pl. {Apotheoses} ([a^]p`[-o]*th[=e]"[-o]*s[=e]z).
   [L., fr. Gr. 'apoqe`wsis, fr. 'apoqewy^n to deify; 'apo` from
   + qewy^n to deify, qeo`s a god.]
   1. The act of elevating a mortal to the rank of, and placing
    him among, "the gods;" deification.
    [1913 Webster]
 
   2. Glorification; exaltation. "The apotheosis of chivalry."
    --Prescott. "The noisy apotheosis of liberty and
    machinery." --F. Harrison.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top