ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ambulatory*

AE1 M B Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ambulatory, -ambulatory-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambulatory[ADJ] เกี่ยวกับการเดิน, Syn. walking
ambulatory[ADJ] ที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง, Syn. movable
ambulatory[ADJ] ที่สามารถเดินได้, Syn. able to walk
ambulatory[N] สถานที่ที่ทำไว้สำหรับการเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patient, ambulatoryคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ambulatoryอาจยกเลิกเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambulatory patientคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambulatory careการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Ambulatory surgical proceduresศัลยกรรมผู้ป่วยนอก [TU Subject Heading]
Peritoneal dialysis, Continuous ambulatoryไดอะลัยซิสเยื่อบุช่องท้องแบบถาวร [TU Subject Heading]
Ambulatory Careการพยาบาลเคลื่อนที่, การดูแลผู้ป่วยนอก [การแพทย์]
Ambulatory Care Serviceหน่วยบริการผู้ป่วยนอก [การแพทย์]
Ambulatory Periodระยะเวลาของความสามารถที่ผู้ป่วยจะเดินได้, ระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะเดินได้ [การแพทย์]
Ambulatory Unitหน่วยผู้ป่วยนอก [การแพทย์]
Blood Pressure Monitoring, Ambulatoryการวัดความดันเลือดโดยเครื่องวัดติดตัวผู้ป่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's my recommendation that he remain ambulatory.แม่แนะนำให้เขา ได้หัดเดินบ้าง White to Play (2009)
She wasn't ambulatory.เธอเดินไม่ได้ The Waking Dead (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBULATORY    AE1 M B Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arkade {f}; Wandelgang {m} | Arkaden {pl}; Wandelgänge {pl}ambulatory | ambulatories [Add to Longdo]
bereisendperambulatory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中売り[なかうり, nakauri] (n) ambulatory vending of snacks in a theater or stadium (theatre) [Add to Longdo]
歩脚[ほきゃく, hokyaku] (n) walking leg (esp. of an arthropod); ambulatory leg [Add to Longdo]
夜鷹蕎麦[よたかそば, yotakasoba] (n) ambulatory evening vendor of noodles (or the noodles themselves) [Add to Longdo]
夜鳴き蕎麦[よなきそば, yonakisoba] (n) ambulatory evening vendor of noodles (or the noodles themselves) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambulatory \Am"bu*la*to*ry\, a. [L. ambulatorius.]
   1. Of or pertaining to walking; having the faculty of
    walking; formed or fitted for walking; as, an ambulatory
    animal.
    [1913 Webster]
 
   2. Accustomed to move from place to place; not stationary;
    movable; as, an ambulatory court, which exercises its
    jurisdiction in different places.
    [1913 Webster]
 
       The priesthood . . . before was very ambulatory, and
       dispersed into all families.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to a walk. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The princess of whom his majesty had an ambulatory
       view in his travels.         --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Not yet fixed legally, or settled past alteration;
    alterable; as, the dispositions of a will are ambulatory
    until the death of the testator.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambulatory \Am"bu*la*to*ry\, n.; pl. {Ambulatories}. [Cf. LL.
   ambulatorium.] (Arch.)
   A place to walk in, whether in the open air, as the gallery
   of a cloister, or within a building.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top