ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agouti*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agouti, -agouti-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agoutiแบบอะกัวติ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจง[n.] (krajong) EN: mouse deer ; chevrotain   FR: chevrotain [m] ; agouti [m]
สาคู[n.] (sākhū) EN: sago ; sago palm   FR: sagoutier [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agouti \A*gou"ti\, Agouty \A*gou"ty\ ([.a]*g[=oo]"t[i^]), n. [F.
   agouti, acouti, Sp. aguti, fr. native name.] (Zool.)
   1. A rodent of the genus {Dasyprocta}, about the size of a
    rabbit, peculiar to South America and the West Indies. The
    most common species is the {Dasyprocta agouti}.
    [1913 Webster]
 
   2. the color of the agouti[1], a grayish-brown of grizzled
    texture; -- used especially to describe the color of the
    fur of a strain of mice. Also used attributively.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top