ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abschleppen*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abschleppen, -abschleppen-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll have it towed to the yard.- Ja. Sie lassen es abschleppen und untersuchen. Carry On Constable (1960)
I'm not going in any truck!Ich lass mich doch nicht abschleppenKiss Me, Stupid (1964)
Listen to her! Princess Grace!Ach, die Prinzessin lässt sich nicht abschleppenKiss Me, Stupid (1964)
Maybe they sneaked him in?Ich werde es abschleppen lassen. My Master, the Spy (1967)
- Rig for towing.Fertigmachen zum AbschleppenSpace Seed (1967)
Tow the robot and limit our available power.Das Roboterschiff abschleppen und unsere Energie reduzieren. More Tribbles, More Troubles (1973)
Franklin, if we run out of gas before we get back to that station, you're towing us back in your chair.Franklin, wenn uns das Benzin ausgeht, bevor wir zu dieser Tankstelle kommen musst du uns in deinem Stuhl abschleppenThe Texas Chain Saw Massacre (1974)
Yes, hustling.Wenn Sie mich fragen, wollte sie hier Maenner abschleppenMr. Klein (1976)
I'm willing to pay for the trouble if you'll take me there.Ich wäre bereit, Sie zu entschädigen, wenn Sie mich dorthin abschleppen könnten. Hitch-Hike (1977)
Deduct the cost of being towed From my column.Ziehe die Kosten fürs Abschleppen bei mir ab. California Suite (1978)
Let's go back in before you want to take me to a sleazy motel.Gehen wir zurück, bevor Sie mich in ein übles Motel abschleppenThe Main Event (1979)
- We're gonna have to tow it in.-Werden wir abschleppenDeadly Maneuvers (1982)
Did I hear wrong or did you say "tow"?Habe ich mich verhört oder sagten Sie "abschleppen"? Deadly Maneuvers (1982)
Yeah, you know, tow, connect her car to our car.Ja, genau, abschleppen. Ihr Auto an unserem festmachen. AbschleppenDeadly Maneuvers (1982)
I've checked my circuits, and due to that towing incident, my alpha circuit is malfunctioning.Ich habe meine Schaltkreise überprüft. Beim Abschleppen... wurde mein Alpha-Schaltkreis beschädigt. Deadly Maneuvers (1982)
KITT, the only way that you could damage that is to do something stupid... like... towing another car.KITT, die einzige Möglichkeit, den zu beschädigen, wäre so etwas Dummes wie... einen anderen Wagen abschleppenDeadly Maneuvers (1982)
I gotta go back to that gas station for a tow.Ich muss zurück zur Tankstelle, damit die uns abschleppenThe Beast Within (1982)
There are some very cool, very scoreable broads at this joint.Es gibt ein paar starke Bräute zum Abschleppen hier. Grease 2 (1982)
Scoreable.AbschleppenGrease 2 (1982)
Beginning with the letter "A," there's Dorothy Ackridge, the woman you attempted to pick up.Dorothy Ackridge, die Frau, die du abschleppen wolltest. Give Me Liberty... or Give Me Death (1983)
No more climbing out of a window.Damit kann man einen Truck abschleppen oder eine Seilbahn betreiben. Damit kann man sich aus dem Fenster abseilen. Go for It (1983)
- For the girls.- Frauen abschleppenYear of the Jellyfish (1984)
I still gotta take a ticket, but you're not supposed to tow me.Ein Strafzettel ist OK, aber nicht AbschleppenThe Pope of Greenwich Village (1984)
Maybe they should tow me back to... No.Vielleicht sollte man mich abschleppenJunk Yard Dog (1985)
No one is going to tow you anywhere.- Nein, niemand wird dich abschleppenJunk Yard Dog (1985)
Tow for impoundment.Abschleppen zur Beschlagnahme. Back to the Future (1985)
I have your car towed to your house and all you got for me is lite beer?Ich ließ den Wagen bis hierher abschleppen, und du hast nur Diät-Bier für mich? Back to the Future (1985)
- They'll tow you away.Sie werden Sie abschleppenInto the Night (1985)
He decides to pick another woman and take off.Er will eine andere abschleppen und abhauen. Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)
I'm too loaded down ... so you'll have to carry it.Da meine Kiste zu viel Gewicht hat, wirst du dich damit abschleppen müssen. Iron Eagle (1986)
I bet you're upset you didn't get to tow it.Wie schade, dass Sie ihn nicht abschleppen konnten. Nothing in Common (1986)
Someday, we both have to find women at the same time.Irgendwann müssen wir mal zur selben Zeit Weiber abschleppenRunning Scared (1986)
Thanks for dragging it home.Danke fürs AbschleppenThe Big Three-O (1987)
Lt. Yar, run a structural analysis on the Stargazer for an impulse tow.Lieutenant Yar, überprüfen Sie, ob wir das Schiff abschleppen können. The Battle (1987)
It's early yet. Maybe you can still get lucky in a bar.Sie könnten in einer Bar noch Eine abschleppenAmazon Women on the Moon (1987)
You shouldn't be carrying those heavy things, that's our job"?"Du solltest dich nicht so abschleppen, wir gehen dir zur Hand"? We're in the Money (1989)
Yield. Tow away.AbschleppenAlways (1989)
50 for the violation, 75 for the tow and 20 bucks a day for storage.50 Dollar Strafe, 75 fürs Abschleppen und 20 am Tag für die Aufbewahrung. The Dream Team (1989)
50 for the fine, 75 for the tow.50 Strafe, 75 fürs AbschleppenThe Dream Team (1989)
-Hooking it up.- AbschleppenLethal Weapon 2 (1989)
Want your car towed?Soll ich Ihr Auto abschleppen lassen? Turner & Hooch (1989)
Well, Parnell down at the Elm Creek Garage has got a tow truck.Die Werkstatt in Elm Creek kann Sie abschleppenThe Visitor (1990)
- She made me an offer.- Sie wollte mich abschleppenInternal Affairs (1990)
I was checking out the skirts at the carnival when I first saw her.Ich wollte auf dem Rummelplatz ein Mädchen abschleppenBart's Dog Gets an F (1991)
To that end Cmdr La Forge is rigging the Brittain for towing.Commander La Forge bereitet das Abschleppen der Brittain vor. Night Terrors (1991)
On the escort scene.Beim AbschleppenScent of a Woman (1992)
Oh, I'm not trying to pick up on you.- Ich möchte Sie nicht abschleppenWayne's World (1992)
You have seen Monsieur Cust. Can you imagine Monsieur Cust, as you English say, getting off with a pretty young girl?Können Sie sich vorstellen, dass Monsieur Cust, wie Sie Engländer sagen, eine schöne, junge Frau abschleppen kann? The ABC Murders (1992)
- Can we tractor them out?- Können wir abschleppenRealm of Fear (1992)
I'll radio for a tow truck.Ich lasse es abschleppenFalling Down (1993)

German-Thai: Longdo Dictionary
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| ลาก, จูง, พ่วง, ลากรถที่เสียระหว่างทาง(เช่น ไปอู่)
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| รับ(คน), นำใครกลับบ้าน(โดยหวังจะมีเซ็กส์ด้วย ในภาษาพูดบางครั้ง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abschleppento haul off [Add to Longdo]
abschleppen; schleppen | abschleppend | abgeschlepptto tow off; to tow | towing off | towed off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abschleppen /apʃlɛpən/
   to haul off; to tow; to tow off

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top