ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

* 钥匙*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 钥匙, - 钥匙-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Garcia, give me the keys.[CN] 加西亚 钥匙给我 A Nightmare on Elm Street (1984)
- And the key?[CN] - 钥匙呢? Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Right... the key![CN] 对 钥匙! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
You're not too bright, eh? They're right here![CN] 你瞎啊 钥匙就在这! Bed & Board (1970)
Uh, the key?[CN] 嗯 钥匙? Underworld U.S.A. (1961)
Now, come on. The keys.[CN] 好啦 别废话啦 钥匙 Sunset Boulevard (1950)
Yes, the key...[CN] 对 钥匙 Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
But unless I hit that highway before they start back, I'm... where is it, Susan?[CN] 除非我在他们回来前开上高速公路 钥匙在哪儿 Susan? The Prowler (1951)
With her husband peeping through?[CN] 她丈夫是不是还在 钥匙孔里看着呢? Once Upon a Time in America (1984)
The key, the key.[CN] 钥匙 钥匙 钥匙 Série noire (1979)
Thank you, sir. The key's in the door.[CN] 谢谢 先生 钥匙在门里 The Debut (1977)
- The key...[CN] - 钥匙... Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
You shoot me, this'll fall![CN] 你杀了我 钥匙就会掉下去 True Lies (1994)
Neither have I. The studio key is here.[CN] - 我也没有 钥匙在这儿 The Two Mrs. Carrolls (1947)
- Keys?[CN] - 钥匙? Who You Really Are (2015)
Once we noticed it didn't have the same band.[CN] 一天晚上,我和诺拉发现 钥匙环跟原来的不一样... Successive Slidings of Pleasure (1974)
Miss Seward, sir! I don't have the key! The key![CN] 苏厄德 小姐 我需要那钥匙 钥匙 Dracula (1979)
Holy shit, does this key work or not?[CN] 见鬼 钥匙打不打得开? Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Good girl. I just locked up, and I'm giving you the keys.[CN] 好孩子 我刚锁门 钥匙给你 Once Upon a Time in America (1984)
- Katie, she must have the key.[CN] - 凯蒂, 钥匙肯定在她这里. The Miracle Worker (1962)
- Alex, the key is on the other side.[CN] 亚历克斯 钥匙在另一头 Shallow Grave (1994)
Now, I've got some very simple instructions for you. Here's the keys.[CN] 有几项指示你必须遵守 钥匙给你 American Graffiti (1973)
Before I forget thanks for the loaner.[CN] 先说一声... 谢谢你借车给我 钥匙在楼下 The Fugitive (1993)
Oh, the keys![CN] Oh, the keys! 钥匙. The Miracle Worker (1962)
This door was locked shut, sir, and what's more, the key was missing.[CN] 门是锁着的 先生 而且 钥匙也不见了 The Crooked Man (1984)
The doors, corridors, photographs, keys.[CN] 门 走廊 照片 钥匙 Playing with Fire (1975)
No, the key was in the envelope the Allardyce's left.[CN] 不 钥匙在阿勒代斯留下的信里 Burnt Offerings (1976)
The key to this door, Carmen. The key![CN] 这门的钥匙 卡门 钥匙 Submission (1976)
- House - Pearls[CN] 珠宝 钥匙 Fiddler on the Roof (1971)
He still thinks it's in the handbag.[CN] 他仍然以为 钥匙在他太太皮包里 Dial M for Murder (1954)
- Do you have your key?[CN] - 你领钥匙了吗? - 钥匙 Up the Down Staircase (1967)
- The key...[CN] - 钥匙 Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
The key.[CN] - 钥匙 - 哦 Magnificent Obsession (1954)
- The key![CN] - 钥匙 钥匙在哪里? Pieces (1982)
It's all right. Here it is. It was in my glove all the time.[CN] 没事了 钥匙在我手套里 Dial M for Murder (1954)
The castle of Toth-Amon. It holds the key.[CN] 这是托阿门的城堡 钥匙就在那里 Conan the Destroyer (1984)
- Ah, the key ![CN] - 啊 钥匙! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
By the way, do you still have the key and seal for the deposit box?[CN] 你现在带着保险箱的 钥匙和封铅吗? The Bad Sleep Well (1960)
- The key ?[CN] - 钥匙? Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
you lot. I've got the key.[CN] 走吧 钥匙在我这 A Hard Day's Night (1964)
Olimpio De' Pannocchieschi, key facker![CN] 奥林匹奥・潘诺切斯齐 钥匙造假犯! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Keys, keys, pick up your keys. Sign for your keys.[CN] 钥匙, 钥匙, 带上你的钥匙,领钥匙要签字 Up the Down Staircase (1967)
- No, you do.[CN] -不 钥匙在你手上 Ivan's Childhood (1962)
- The key![CN] - 钥匙! Merry Christmas Mr. Lawrence (1983)
I did assert myself once or twice as a girl, but Mother punished any lapses from convention with exemplary severity.[CN] -就这了 -好地方 石阶在这 钥匙一定在这 Scenes from a Marriage (1973)
And your latchkey was in your handbag when you lost it?[CN] 你皮包遗失时 钥匙在皮包里? Dial M for Murder (1954)
- What about the keys?[CN] - 钥匙怎么办? Raw Deal (1948)
- Where's the key?[CN] - 钥匙在哪里? A Fish Called Wanda (1988)
This is a house key, but the doors are all wide open, so the key's useless.[CN] 哦,哈利路亚 这是房子的钥匙 可房子都炸成废墟了 钥匙还有什么用 Paisan (1946)
A relic... in the shape of a key.[CN] 出土文物来的... 钥匙形状 Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top