ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*(reading)*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: (reading), -(reading)-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(READING)... and invite my soul...... และเชิญดวงวิญญาณของฉัน ... The Sorcerer's Apprentice (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異文(P);異聞[いぶん, ibun] (n) strange tale; another story; variant (reading); strange report or tale; (P) [Add to Longdo]
充実した[じゅうじつした, juujitsushita] (adj-f) full; complete; replete with; substantial (meal); solid (reading); productive (day) [Add to Longdo]
俗っぽい[ぞくっぽい, zokuppoi] (adj-i) cheap (reading); vulgar; worldly-minded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Read \Read\ (r[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Read} (r[e^]d); p.
   pr. & vb. n. {Reading}.] [OE. reden, r[ae]den, AS. r[=ae]dan
   to read, advise, counsel, fr. r[=ae]d advice, counsel,
   r[=ae]dan (imperf. reord) to advise, counsel, guess; akin to
   D. raden to advise, G. raten, rathen, Icel. r[=a][eth]a,
   Goth. r[=e]dan (in comp.), and perh. also to Skr. r[=a]dh to
   succeed. [root]116. Cf. {Riddle}.]
   1. To advise; to counsel. [Obs.] See {Rede}.
    [1913 Webster]
 
       Therefore, I read thee, get thee to God's word, and
       thereby try all doctrine.       --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. To interpret; to explain; as, to read a riddle.
    [1913 Webster]
 
   3. To tell; to declare; to recite. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But read how art thou named, and of what kin.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To go over, as characters or words, and utter aloud, or
    recite to one's self inaudibly; to take in the sense of,
    as of language, by interpreting the characters with which
    it is expressed; to peruse; as, to read a discourse; to
    read the letters of an alphabet; to read figures; to read
    the notes of music, or to read music; to read a book.
    [1913 Webster]
 
       Redeth [read ye] the great poet of Itaille.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well could he rede a lesson or a story. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to know fully; to comprehend.
    [1913 Webster]
 
       Who is't can read a woman?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To discover or understand by characters, marks, features,
    etc.; to learn by observation.
    [1913 Webster]
 
       An armed corse did lie,
       In whose dead face he read great magnanimity.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Those about her
       From her shall read the perfect ways of honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To make a special study of, as by perusing textbooks; as,
    to read theology or law.
    [1913 Webster]
 
   {To read one's self in}, to read aloud the Thirty-nine
    Articles and the Declaration of Assent, -- required of a
    clergyman of the Church of England when he first
    officiates in a new benefice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reading \Read"ing\ (r[=e]d"[i^]ng), n.
   1. The act of one who reads; perusal; also, printed or
    written matter to be read.
    [1913 Webster]
 
   2. Study of books; literary scholarship; as, a man of
    extensive reading.
    [1913 Webster]
 
   3. A lecture or prelection; public recital.
    [1913 Webster]
 
       The Jews had their weekly readings of the law.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. The way in which anything reads; force of a word or
    passage presented by a documentary authority; lection;
    version.
    [1913 Webster]
 
   5. Manner of reciting, or acting a part, on the stage; way of
    rendering. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   6. An observation read from the scale of a graduated
    instrument; as, the reading of a barometer.
    [1913 Webster]
 
   {Reading of a bill} (Legislation), its formal recital, by the
    proper officer, before the House which is to consider it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reading \Read"ing\, a.
   1. Of or pertaining to the act of reading; used in reading.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to reading; as, a reading community.
    [1913 Webster]
 
   {Reading book}, a book for teaching reading; a reader.
 
   {Reading desk}, a desk to support a book while reading; esp.,
    a desk used while reading the service in a church.
 
   {Reading glass}, a large lens with more or less magnifying
    power, attached to a handle, and used in reading, etc.
 
   {Reading man}, one who reads much; hence, in the English
    universities, a close, industrious student.
 
   {Reading room}, a room appropriated to reading; a room
    provided with papers, periodicals, and the like, to which
    persons resort.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top