ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*(snoring)*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: (snoring), -(snoring)-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(SNORING)(SNORINGUp (2009)
(SNORING)(SNORINGTower Heist (2011)
(SNORING)(กรน) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(SNORING)(กรน) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(SNORING)กรน) One Chance (2013)
And what if I can't keep us together? (Snoring) (Pats leg) Patriots.แล้วถ้าผมไม่สามารถรวบรวมเราให้อยู่ด้วยกันได้ บางทีคุณน่าจะกลับเข้าเมืองนะ Endgame (2013)
(Snoring)(กรน) Bear Movie Night (2013)
(SNORING)(กรน) The Pirate Fairy (2014)
(Snoring)(นอนกรน) A Haunted House 2 (2014)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snoring \Snor"ing\, n. (Physiol.)
   The act of respiring through the open mouth so that the
   currents of inspired and expired air cause a vibration of the
   uvula and soft palate, thus giving rise to a sound more or
   less harsh. It is usually unvoluntary, but may be produced
   voluntarily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snore \Snore\ (sn[=o]r), v. i. [imp. & p. p. {Snored}
   (sn[=o]rd); p. pr. & vb. n. {Snoring}.] [OE. snoren, AS.
   snora a snoring; akin to LG. snoren, snorken, snurken, to
   snore, D. snorken, G. schnarchen to snore, schnarren to
   rattle, MHG. snarren, Sw. snarka to snore, Icel. snarka to
   sputter, fizzle. Cf. {Snarl} to growl, {Sneer}, {Snort}. See
   {Snoring}.]
   To breathe with a rough, hoarse, nasal voice in sleep.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top