ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*龙*

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -龙-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龙, lóng, ㄌㄨㄥˊ] dragon; symbol of the emperor
Radical: Decomposition: 尤 (yóu ㄧㄡˊ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] A dragon,  Rank: 696
[袭, xí, ㄒㄧˊ] to attack, to raid; to inherit
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 1,213
[庞, páng, ㄆㄤˊ] disorderly, messy; huge, big
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A dragon 龙 inside a house 广,  Rank: 1,849
[笼, lóng, ㄌㄨㄥˊ] basket; cage; bamboo basket used to serve dimsum
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 1,928
[垄, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] grave, mound; furrow, ridge
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,336
[拢, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] to collect, to bring together
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 2,374
[宠, chǒng, ㄔㄨㄥˇ] to love; to favor, to pamper, to spoil; concubine
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 2,422
[胧, lóng, ㄌㄨㄥˊ] blurry, obscured; the condition or appearance of the moon
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 2,837
[聋, lóng, ㄌㄨㄥˊ] deaf
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,873
[咙, lóng, ㄌㄨㄥˊ] throat
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,027
[龚, gōng, ㄍㄨㄥ] to give, to present; reverential
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 3,184
[陇, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] a mountain located in the Shanxi provice
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 3,353
[珑, lóng, ㄌㄨㄥˊ] the tinkling of jewelry
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 3,797
[龛, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 4,015
[茏, lóng, ㄌㄨㄥˊ] tall grass; water-weeds
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 4,743
[泷, lóng, ㄌㄨㄥˊ] raining; wet, soaked; rapids; a river in Guangdong
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,977
[垅, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] grave, mound; furrow, ridge
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 5,281
[砻, lóng, ㄌㄨㄥˊ] millstone; to grind, to mill
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  石 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 5,566
[眬, lóng, ㄌㄨㄥˊ] faint, fuzzy, blurry
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 6,103
[栊, lóng, ㄌㄨㄥˊ] cage, pen; grating
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 6,357

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon; imperial; surname Long, #1,054 [Add to Longdo]
[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
[lóng nián, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] Year of the Dragon (e.g. 2000), #4,998 [Add to Longdo]
[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
[shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] salon, #8,249 [Add to Longdo]
江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
[Chéng Lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star, #11,736 [Add to Longdo]
[kǒng lóng, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dinosaur, #11,940 [Add to Longdo]
[Lóng mén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] (N) Longmen (place in Guangdong), #12,019 [Add to Longdo]
[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons, #16,755 [Add to Longdo]
一条[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process, #16,871 [Add to Longdo]
[fēi lóng, ㄈㄟ ㄌㄨㄥˊ, / ] wyvern (type of dragon), #17,168 [Add to Longdo]
雪铁[xuě tiě lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Citroen (French car company), #18,889 [Add to Longdo]
马精神[lóng mǎ jīng shén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, / ] old but still full of vitality (成语 saw), #19,235 [Add to Longdo]
[lóng xiā, ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] lobster, #19,374 [Add to Longdo]
[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] Azure Dragon (Chinese constellation), #19,859 [Add to Longdo]
[huǒ lóng, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] fiery dragon, #20,219 [Add to Longdo]
[Jiǔ lóng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Kowloon (Hong Kong), #20,490 [Add to Longdo]
[shuǐ lóng tóu, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet, #20,877 [Add to Longdo]
[lóng zhōu, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] dragon boat; imperial boat, #21,935 [Add to Longdo]
[lóng yǎn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, / ] longan fruit (Dimocarpus longan), #22,028 [Add to Longdo]
[Mǎ lóng, ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Malong (place in Yunnan), #22,390 [Add to Longdo]
[Lóng Wáng, ㄌㄨㄥˊ ㄨㄤˊ, / ] the Dragon King of the Eastern Sea (in mythology), #22,434 [Add to Longdo]
[ní lóng, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] nylon, #25,072 [Add to Longdo]
卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, / ] tornado; hurricane; twister; cyclone, #25,666 [Add to Longdo]
[Lóng gǎng, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #25,941 [Add to Longdo]
[Huáng lóng, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Huanglong (place in Shaanxi), #26,089 [Add to Longdo]
[Lóng yán, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˊ, / ] Longyan prefecture level city in Fujian, #26,206 [Add to Longdo]
[Lóng quán, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] (N) Longquan (city in Zhejiang), #26,429 [Add to Longdo]
李小[Lǐ Xiǎo lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Bruce Lee (1940-1973), Hong Kong actor and martial arts expert, #26,738 [Add to Longdo]
[Hè Lóng, ㄏㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] He Long (1896-1969), important communist military leader, died from persecution during the Cultural Revolution, #26,891 [Add to Longdo]
[Lóng jǐng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] Longjing county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin; also Longjing tea 龍井茶|井茶, #29,217 [Add to Longdo]
[wū lóng chá, ㄨ ㄌㄨㄥˊ ㄔㄚˊ, / ] Oolong tea, #29,231 [Add to Longdo]
[lóng gǔ, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨˇ, / ] keel, #29,493 [Add to Longdo]
去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going, #29,885 [Add to Longdo]
[Lóng shān, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ, / ] (N) Longshan (place in Hunan); Longshan district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin, #30,830 [Add to Longdo]
[Hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Helong county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #32,437 [Add to Longdo]
[Lóng jiāng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] (N) Longjiang (place in Heilongjiang), #34,144 [Add to Longdo]
车水马[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic, #35,005 [Add to Longdo]
麦德[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Metro supermarket chain (originally German), #35,635 [Add to Longdo]
岗区[Lóng gǎng qū, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ ㄑㄩ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #35,727 [Add to Longdo]
[Yún lóng, ㄩㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Yunlong (place in Yunnan), #36,745 [Add to Longdo]
混杂[yú lóng hùn zá, ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] lit. fish and dragons mixed in together (成语 saw); fig. crooks mixed in with the honest folk, #37,580 [Add to Longdo]
[wǔ lóng, ㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon dance, #38,168 [Add to Longdo]
[Gǔ Lóng, ㄍㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Gu Long (Taiwanese writer), #38,445 [Add to Longdo]
[Lóng kǒu, ㄌㄨㄥˊ ㄎㄡˇ, / ] Longkou county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong, #39,719 [Add to Longdo]
[Yà lóng wān, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄢ, / ] Yalong Bay, #41,456 [Add to Longdo]
点睛[huà lóng diǎn jīng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] to paint a dragon and dot in the eyes (成语 saw); fig. to add the vital finishing touch; the crucial point that brings the subject to life; a few words to clinch the point, #42,144 [Add to Longdo]
[Lóng hǎi, ㄌㄨㄥˊ ㄏㄞˇ, / ] (N) Longhai (city in Fujian), #42,207 [Add to Longdo]
望子成[wàng zǐ chéng lóng, ㄨㄤˋ ㄗˇ ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. to hope one's son becomes a dragon (成语 saw); fig. to long for one' s child to succeed in life; to have great hopes for one's offspring; to give one's child the best education as a career investment, #43,895 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the Bishop of the Black Canons is performing the ceremony tomorrow...[CN] 如果明天布莱克卡的主教 要举行典礼... The Adventures of Robin Hood (1938)
Let's get out of this lobster trap. We need salt air.[CN] 让我们离开这虾陷阱 我们需要吹吹海风 Dead Reckoning (1947)
- Only the caretaker, Mrs Clark.[CN] 以前这里车水马 The Paradine Case (1947)
I hope they haul you in, turn a fire hose on you like the last time![CN] - 听着,尤尼丝 - 我希望他们把你拖进去用水头浇你,和上次一样 A Streetcar Named Desire (1951)
You still D and D?[CN] 还是笨吗? On the Waterfront (1954)
Bang, her head cracks the faucet. Almost perfect crime. Ordinary accident.[CN] 砰, 她的头撞上水头, 几乎完美的犯罪,普通的意外 Scandal Sheet (1952)
So all I got to do is find a guy called "The Schemer," 50, fat... smokes strong cigars, chews Chinese Dragon Liver herbs and maybe has a scar on his shoulder.[CN] 所以我要做的就是找到一个叫"谋士"的人,50岁, 胖... 抽很烈的雪茄 嚼中国肝草药,在左肩的位置可能有一个疤 T-Men (1947)
Mr Lung![CN] 先生 A Better Tomorrow II (1987)
lobsters à la Newburg with a special white wine sauce...[CN] 虾 加特殊白酒调味汁 Lifeboat (1944)
Black alpaca?[CN] 黑 The Yearling (1946)
Or a dragon.[CN] 或者是 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
May i suggest, perhaps, madame begue's renowned crawfish bisque?[CN] 我提个建议,也许, Begue夫人著名的小虾浓汤? Saratoga Trunk (1945)
Bruce...[CN] 小 Adventure of the King (2010)
-The Bishop of the Black Canons.[CN] -布莱克卡的主教 The Adventures of Robin Hood (1938)
I am not Nijinsky. I am not Marlon Brando.[CN] 我不是尼金斯基,我不是马白兰度 The Band Wagon (1953)
They'll be standin ' in lines[CN] 观众将大排长 Singin' in the Rain (1952)
See, we were playing poker in the saloon —[CN] 我们正在沙玩扑克牌 Lifeboat (1944)
Do you have Valton's address?[CN] 你有瓦的 地址吗? 你也要? Quai des Orfèvres (1947)
The three other ladies formed a kind of aristocracy and stayed upstairs in the "Jupiter" salon with their clients.[CN] 另外三个女个属于上流阶层 她们在楼上的"朱庇特沙"招待客人 Le Plaisir (1952)
Take the lady to the Abbey of the Black Canons...[CN] 带女士去布莱克卡的修道院... The Adventures of Robin Hood (1938)
Balance of the nylons.[CN] 尼的平衡好的 Night and the City (1950)
Any minute now, he'll pull a fast one out of that little book of his and it'll rain milk.[CN] Any minute now, he'll pull a fast one out of that little book of his and it'll rain milk. 他随时会从他的小册子里放出王行云施雨 Strange Cargo (1940)
- Crawfish soup for me. - Very well, monsieur.[CN] 我要小虾汤很好 先生 Ninotchka (1939)
Oh, the Willard mansion, huh? You know, I read they got gold faucets in every bathroom.[CN] 威拉德大厦吗我知道他们 每间浴室都装有金质水 The Street with No Name (1948)
Down with your head, up with your heart, and you're over the top like a flash... and skimming down the other side like a dragonfly.[CN] 把头低下去,心灵勇往直前 你就会像光一样冲向山顶 下坡可以自然滑下 就像飞天的一样 Blithe Spirit (1945)
Well, it's just because... the president of our company is so upset over it.[CN] Well, it's just because... 我们公司董事长颜大怒 the president of our company is so upset over it. This Gun for Hire (1942)
Why, dirt's as natural in this world as sin, disease... storms, twisters, floods and cyclones.[CN] 尘土很自然,就像罪恶,疾病 暴风雨,卷风,洪水和爬风 The Palm Beach Story (1942)
The year of Dragon.[CN] 年,比我大36岁 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Sire, Prince John's calling Bishop of the Black Canons...[CN] 陛下 明天约翰王子让布莱克卡的主教... The Adventures of Robin Hood (1938)
-Was it a dragon?[CN] 是不是一条 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I had him on Dragon Liver Recipe.[CN] 我给他抓过肝的药方 T-Men (1947)
You sure nobody came to see Valton?[CN] 你确信没人来看瓦 Quai des Orfèvres (1947)
Like a nylon lemon peel.[CN] 就像尼柠檬皮一般 All About Eve (1950)
Or as nearly asleep as any city ever is.[CN] 就跟其他城市沉睡中的样子差不多 通用汽车,雪佛 The Naked City (1948)
That Valton is such a dope! - Sure.[CN] 那个瓦真是个笨蛋! Quai des Orfèvres (1947)
For your benefit, Dragon Liver Herb Preparation.[CN] 再告诉你一点,是肝草药制剂 T-Men (1947)
JEFFREY CORDOVA PRODUCTION OF The Band Wagon[CN] 杰佛瑞可多瓦制作的凤花车 The Band Wagon (1953)
She slipped in the tub and opened her skull on a faucet.[CN] 她在浴缸里滑倒,脑袋撞开了水 Scandal Sheet (1952)
-You, Sir Boron?[CN] -你 伯爵士 The Adventures of Robin Hood (1938)
Tequila.[CN] 舌兰酒 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
...are you going to the underwater castle?[CN] 他住在海底 Episode #1.8 (2004)
- You want a dragoon?[CN] -你想要一个骑兵 Wuthering Heights (1939)
Then alone at night, under a canopy of tropical stars, with the soft strains of a Viennese waltz from the salon...[CN] 然后,我在一个人的夜晚, 在赤道星光的照耀下 在舞会沙里传出的维也 纳华尔兹的轻柔陪伴下... Monsieur Verdoux (1947)
Eating a meal of roast turkey and drinking a bottle of tequila probably.[CN] 也许吃着烤熟的火鸡 喝着舌兰酒呢 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
- Well, I reckon you stand in them little rooms... and water comes down out of that little jigger up there.[CN] -站在小隔间里... 水就会从上面的水头流出来 The Grapes of Wrath (1940)
Houses with roofs on them, women with nylons, kids that eat.[CN] 房子有屋顶 女人有尼 儿童有吃的 Dead Reckoning (1947)
They'll be standing in lines[CN] 他们将大排长 Singin' in the Rain (1952)
Especially on nights when I've eaten lobster.[CN] 尤其是我晚上虾吃太多的时候 The Punch Bowl (1944)
You're sound in body and mind".[CN] ,,你现在生活虎. , The Woman on the Beach (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top