ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*驱邪*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 驱邪, -驱邪-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驱邪[qū xié, ㄑㄩ ㄒㄧㄝˊ, / ] to drive out devils; exorcism, #60,356 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exorcism[CN] 驱邪 Devil Seed (2012)
Did we try to exorcise him?[CN] 我们有没有试着给那人驱邪? Croatoan (2006)
I haven't done many exorcisms, but I don't think that's appropriate.[CN] 我没干过驱邪这种事,但是我觉得这样不太合适吧 A Haunted House (2013)
The TV show said it could get rid of demons[CN] 盐巴,电视上有演过可以驱邪 Zombie Fight Club (2014)
Exorcism.[CN] 驱邪术。 Devil Seed (2012)
No body shits on the Master![CN] 八刹潜藏驱邪出外 Sifu vs. Vampire (2014)
I'm chasing away the evil spirits![CN] -我在驱邪! Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Exorcism. That's what we're here for, right?[CN] 驱邪——这才是正题吧 A Haunted House (2013)
Let's do a little exorcism.[CN] 让我们开始驱邪 A Haunted House (2013)
It's supposed to ward off anything that's harmful or evil.[CN] 有驱邪的作用 The Dead Pool (1988)
Father, exorcise me![CN] 我的神甫,要为我驱邪呀... Successive Slidings of Pleasure (1974)
Your impotent men with their foolish spells cannot protect you from my power.[CN] 无能的人类跟愚蠢的驱邪物 保护不了你 Bram Stoker's Dracula (1992)
Exorcism?[CN] 驱邪术? Find Me (2014)
I'm fasting for yöur well being.[CN] 我在为你驱邪祈福 Bullett Raja (2013)
That's not ice. It's the hand of God. That's why the adjurists are here.[CN] 那不是冰,那是上帝之手 正因如此这里才有驱邪 The Devil's Tomb (2009)
Those possessed came to my mother to be healed.[CN] 那些中邪的人来找我母亲驱邪 The Grudge 3 (2009)
An exorcism is really in the realm of science fiction, Sarah.[CN] 所有的驱邪仪式 都是电影瞎掰的 The Taking of Deborah Logan (2014)
A close friend of mine is an exorcist[CN] 我有一个姐妹 她会驱邪 The Second Coming (2014)
Exorcise me.[CN] 为我驱邪 Successive Slidings of Pleasure (1974)
Sarah, it's something that we just don't do.[CN] 莎拉, 我们从来都没做过驱邪仪式 The Taking of Deborah Logan (2014)
That amulet, the Egyptians believed, was a charm against evil sendings, such as struck down your father.[CN] 古埃及人相信那个护身符 具有驱邪的灵力 比如说那些害死你父亲的邪气 The Mummy (1932)
I'm here to un-possess you.[CN] 我是来替你驱邪 A Haunted House (2013)
-The adjurists. A group with one purpose.[CN] - 驱邪师,这群人有一个目标 The Devil's Tomb (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top