ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*钥匙*

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 钥匙, -钥匙-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a casino on the other side of town. Here's the key.[CN] 城另一边有间赌场, 这是钥匙 Gilda (1946)
It's better having the lock than the key. How does it sound?[CN] 有锁比有钥匙好 你觉得怎么样 To Be or Not to Be (1942)
- You got the keys?[CN] - 你带钥匙了吗? Strangers in the Night (1944)
- I couldn't find the key to turn it off.[CN] 我找不到钥匙关上它 Shadow of a Doubt (1943)
Get that key for Miss Lynn, and be quick about it.[CN] 帮琳恩小姐拿钥匙,动作快点 I Wake Up Screaming (1941)
- Where's the key?[CN] -钥匙在哪里 Wuthering Heights (1939)
Of course, I'll get them for you at once.[CN] 我立刻给你拿钥匙 Notorious (1946)
Have you got that down? Yes, sir. Yeah, I put the turn key on 'em with my hands![CN] 我徒手勒着那小子的脖子 把他的钥匙抢了过来 The Whole Town's Talking (1935)
It's all right. I always carry my own keys.[CN] 没关系 我一向自备钥匙 Double Indemnity (1944)
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.[CN] 你最好藏起来,我去拿地下室的钥匙 The Great Dictator (1940)
Give me the key. There it is.[CN] 将钥匙交给我在这里 Saboteur (1942)
Get his keys. See if he has one that'll open it.[CN] 拿来钥匙 看是不是开这个的 The Long Voyage Home (1940)
You went to the house, and at the door... my wife handed you the key.[CN] 你走向了房子.在门口 我妻子给了你钥匙 One Hour with You (1932)
When we got back to the apartment, she had forgotten her key.[CN] 当我们回到公寓,她忘带钥匙 I Wake Up Screaming (1941)
- Keys?[CN] - 钥匙? Who You Really Are (2015)
And I've got the key.[CN] 钥匙就在我手上 It's a Wonderful Life (1946)
I have the key in my hand, all I have to find is the lock.[CN] 我手里有钥匙 我要寻找的就是那把锁 To Be or Not to Be (1942)
Where are they?[CN] 钥匙 Notorious (1946)
I will give you back your key, you will need it for someone else.[CN] 我把钥匙还给你,你得给别人开门! Seduction (1929)
Mr. Sebastian has the key for this, madame.[CN] 这把钥匙是归塞巴斯蒂安先生管的 Notorious (1946)
What do I look for if I get the key?[CN] 拿到了钥匙我该做什么 Notorious (1946)
Good evening, Harry. May I please have my key?[CN] 晚上好, 哈里,帮我拿下钥匙? I Wake Up Screaming (1941)
Hey, Marie, have you got an extra key?[CN] 嘿,玛丽,你有没有备用钥匙 The Best Years of Our Lives (1946)
You got a passkey to the bungalows?[CN] 你有别墅的钥匙吧? The Blue Dahlia (1946)
Here's the key. The pack is locked.[CN] 这是钥匙,背包上锁了 For Whom the Bell Tolls (1943)
Find that key, and bring me a bottle of wine.[CN] 去找钥匙 而且带给我一瓶酒 Wuthering Heights (1939)
- May I have the key?[CN] -把钥匙给我 Notorious (1946)
- Who gave them the key?[CN] -谁给他们的钥匙 To Be or Not to Be (1942)
Madame Sebastian has charge of all the house keys, madame.[CN] 所有的钥匙都由老太太管 夫人 Notorious (1946)
Your key![CN] 把你的钥匙给我! Seduction (1929)
Then, take his keys, open his trunk and burn the papers.[CN] 然后拿着他的钥匙 To Be or Not to Be (1942)
Bye![CN] -钥匙 Who Will Survive? (2015)
Oh, dear, the passkey's gone too.[CN] 哦,亲爱的,万能钥匙也不在 I Wake Up Screaming (1941)
Peeking through keyholes, chasing fire engines waking people up in the night to ask questions stealing pictures off old ladies?[CN] 从钥匙孔里偷窥 追逐救火车... 把人半夜摇醒问问题 偷老女人的照片? His Girl Friday (1940)
- Where'd you get the key, off his chain?[CN] 从他钥匙链里拿的钥匙 是的 Notorious (1946)
- I do not have the keys, madame.[CN] -我没有钥匙 夫人 Notorious (1946)
- Yes. We both have keys. - Fine.[CN] 对 我俩都有钥匙 Double Indemnity (1944)
Your key, sir.[CN] 你的钥匙,先生 The Spiral Staircase (1946)
Car keys.[CN] 车钥匙 Cold Prey III (2010)
- Have you got the key?[CN] -你有带钥匙 Rebecca (1940)
You let yourself in with your passkey and waited for her in the apartment.[CN] 你用万能钥匙进了房间,在公寓里等着她 I Wake Up Screaming (1941)
The keys.[CN] 钥匙 The Corruption (1986)
Here's a key.[CN] 这是钥匙 好 Here's a key. This Gun for Hire (1942)
Well, Charlie gave me the key[CN] Charlie 给了我这把钥匙 Bordertown (1935)
Good, next week, then. And get the key.[CN] 好呀 下星期把钥匙弄到手 Notorious (1946)
This is a house key, but the doors are all wide open, so the key's useless.[CN] 哦,哈利路亚 这是房子的钥匙 可房子都炸成废墟了 钥匙还有什么用 Paisan (1946)
I'll bring the keys to you right away, my dear.[CN] 我马上把钥匙交给你 亲爱的 Notorious (1946)
You'd better take the key.[CN] 你最好拿着钥匙 The Great Dictator (1940)
Alex has the key to that.[CN] -钥匙在亚历克斯那里 Notorious (1946)
Do? I'll put her under lock and key if need be.[CN] 做什么 我会把她放在锁和钥匙之下 如果需要的话 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top