ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*那太糟糕了*

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 那太糟糕了, -那太糟糕了-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's too bad.[CN] 那太糟糕了. Phenomenon (1996)
No?[CN] 那太糟糕了 Booked Solid (2013)
What is your purpose, Chris?[CN] - 噢 那太糟糕了 Missy: Get Out (2017)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Get on Up (2014)
That's too bad, Harold.[CN] 那太糟糕了,哈洛德 Compulsion (1959)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Where the Sidewalk Ends (1950)
- Oh, that's too bad.[CN] - 哦,那太糟糕了 Accidental Love (2015)
Tickets? Tickets![CN] 那太糟糕了,因为我买了今晚的票 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
That's too bad.[CN] -那太糟糕了 The Strong, Silent Type (2002)
Jeez, that's too bad, because you know what?[CN] 嘿 那太糟糕了 你知道为什么吗 Falling Down (1993)
That's terrible.[CN] 那太糟糕了 Femme Fatale (2002)
- That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Taking a Chance on Love (2009)
That's too bad, because our theory is that the kidney damage is caused by "A", and everything else is caused by "B".[CN] 那太糟糕了,因为我们的理论是... 肾脏的损害是由"A"引起的 而其它的问题是由"B"引起的 Sports Medicine (2005)
Right?"[CN] 那太糟糕了 Byrnes Sandwich (2016)
-That's too bad. -About three months.[CN] 一那太糟糕了 一大约三个月 The Awful Truth (1937)
Oh... That's too bad. I wonder what happened.[CN] 那太糟糕了 发生什么事了? The Herb Garden Germination (2011)
Oh. Well, that... that's too bad.[CN] 那太糟糕了 Models Love Magic (2013)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Home (2013)
Too bad.[CN] 那太糟糕了 Man of Marble (1977)
Oh, that's too bad because I already cashed your check.[CN] 那太糟糕了 我已经把你的支票兑现了 A New Day (2011)
Yeah, it was bad, I can't even tell you how many times, how many times I missed out on a fun date or hanging out with a fun guy, you know.[CN] 是啊 那太糟糕了,我甚至不能告诉你有多少次了 我错过了多次约会的机会 或者和帅哥出去玩,你知道的 Marfa Girl (2012)
I don't want to do that. That's a bummer.[CN] 我不要那样做 那太糟糕了 Man on the Moon (1999)
That's too bad. Just know it's not your fault. It's hereditary.[CN] 那太糟糕了,痘痘不是你的错,是遗传的 Please Give (2010)
- Oh, that's too bad.[CN] - 哦,那太糟糕了 Song One (2014)
- Sure.[CN] - 哦 那太糟糕了 The Way of the Fist (2012)
Oh, that's too bad.[CN] 你好吗? 哦,那太糟糕了 America's Sweethearts (2001)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Family Business (2012)
- Dreadful. That is just dreadful. - "Classics adapted while you wait.[CN] -太糟了,那太糟糕了 A Face in the Crowd (1957)
- Miss Collins, I have to get to practice.[CN] - 我得去训练了 - 那太糟糕了 不是么? Carrie (1976)
That's bad.[CN] 那太糟糕了 The Long Voyage Home (1940)
- Really? That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Please Give (2010)
Yeah. That's too bad.[CN] 哦 那太糟糕了 The Scarlet Letter (2009)
Oh, that's terrible.[CN] 那太糟糕了 The Occupation Recalibration (2014)
I can't, Mom. I swear, it's horrible.[CN] 我办不到 妈妈 我发誓 那太糟糕了 Turn the River (2007)
- That's too bad.[CN] - 那太糟糕了 The Eichmann Show (2015)
That's too bad. I sleep like a baby.[CN] 那太糟糕了 我像个婴儿一样地睡 Screamers: The Hunting (2009)
Well, that's too bad, 'cause I'm not going to hook you up unless you crush that hyper douchbag's skull.[CN] 那太糟糕了 如果你们不打破他那人渣的头 我是不会帮你们把他引来的 Brick (2011)
"Boy, that sucks and I'm really sorry it happened to you"[CN] "男孩 那太糟糕了 我很难过这一切发生在你身上" In Her Shoes (2005)
That's terrible.[CN] 那太糟糕了 It Happened One Night (1934)
That'd be horrible.[CN] 那太糟糕了 That'd be horrible. Ocean's Twelve (2004)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Solstice (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top