ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*談合*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 談合, -談合-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
談合[dangou] (n) ฮั้วประมูล

Japanese-English: EDICT Dictionary
官製談合[かんせいだんごう, kanseidangou] (n) collusive bidding at the initiative of government agencies [Add to Longdo]
談合[だんごう, dangou] (n,vs) (1) consultation; discussion; conference; (2) collusion; bid-rigging; (P) [Add to Longdo]
談合入札[だんごうにゅうさつ, dangounyuusatsu] (n,vs) (See 入札談合) prearranged bidding; collusive bidding [Add to Longdo]
入札談合[にゅうさつだんごう, nyuusatsudangou] (n,vs) (See 談合入札) collusion before a bid or tender; bid-rigging [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't talk to me about legitimate business.[CN] 別和我談合法企業 Down Neck (1999)
Yes, she is making a deal in the conference room[CN] 找到了! 人家正在會議室談合 Your Place or Mine (1998)
--in regards to a smog control device... the recent lawsuit against the Big Three.[JA] 談合が申し立てられました、 最近のビッグ3に対する訴訟のことです The Nice Guys (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top