ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*粕*

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -粕-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[粕, pò, ㄆㄛˋ] sediment, lees, dregs
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,655

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pò, ㄆㄛˋ, ] grains in distilled liquor, #10,832 [Add to Longdo]
[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]
去其糟[qù qí zāo pò, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] to remove the dross; to discard the dregs, #92,768 [Add to Longdo]
取其精华,去其糟[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
[あめかぜ, amekaze] (n) residue (e.g. from sugar cane or beets) [Add to Longdo]
酒かす;酒;酒糟[さけかす, sakekasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
糟汁;汁;かす汁[かすじる, kasujiru] (n) soup made with sake lees [Add to Longdo]
大豆[だいずかす, daizukasu] (n) soybean cake [Add to Longdo]
[まめかす, mamekasu] (n) bean cake; soybean (oil) meal [Add to Longdo]
;糟[かす, kasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
取り;糟取り[かすとり, kasutori] (n) (1) shochu made from sake lees; (2) low-quality moonshine (esp. post-WWII); hooch (hootch) [Add to Longdo]
取り焼酎[かすとりしょうちゅう, kasutorishouchuu] (n) shochu made from sake lees [Add to Longdo]
漬け;糟漬[かすづけ, kasuduke] (n) (fish or vegetables) pickled in sake lees [Add to Longdo]
油かす;油;油糟;油滓[あぶらかす, aburakasu] (n) oil cake [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deciding initiative.[CN] 柳上燕 菖蒲 Summer Wars (2009)
Keep touching. Don't drop off, and don't resist.[CN] 黏不离,不丢失,也不顶抗 The Way We Dance (2013)
The lines really get blurred, which, I mean, I love.[CN] 护士医生界碑良f民模。 不对我f民喜,欠 Coffee Town (2013)
Ö÷²Ë20...[CN] 翋20... God, That's Good (2007)
I must clear away the chaff from my life, then let shine forth the true wheat of greatness![CN] 我必須將我生命中的糟驅除 踏上閃亮的榮光大道! The Black Seal (1983)
"but soft mush and sad ballads.[CN] 尽是些糟和烂歌 The Passersby (1961)
Leftovers keep for a week.[CN] 勛賸珨跺獰問腔呁 Scared and Running (2013)
3 plain.[CN] "三文啦 Summer Wars (2009)
You have to see past the kitsch.[CN] 你该去其糟 Greenberg (2010)
The "fire that cleanses the forest"?[CN] "去其糟"? The "Fire that cleanses the forest"? Badge! Gun! (2015)
Dim, sum, let's show him how we go uphill! Whoo-hoo![CN] 纏飲涴欴 Kung Fu Panda 3 (2016)
I've brought some Orujo, tobacco, cheese.[JA] オリーブとタバコにチーズを 持ってきたわ Pan's Labyrinth (2006)
Then her face must be hopeless.[CN] 那就是说就脸蛋是糟 The Royal Tailor (2014)
The so-called "fire that cleanses the forest,"[CN] 也叫作"去其糟" the so -called "Fire that cleanses the forest" Badge! Gun! (2015)
Sapaketti phat khi mao.[CN] 彌陷遵劇沭( 怍弊) Scared and Running (2013)
We must scrupulously purify the state institutions.[CN] 288)}我們必須去除國家的糟 Papierove hlavy (1996)
She's no more than a jook-joint Jezebel.[CN] 她就像俱乐部里无耻的杰若 The Color Purple (1985)
Prepare the vegetables, will you?[CN] - 揭燴珨狟報滇腔 Midsummer's Equation (2013)
And when he's finished he drops them.[CN] 犹豫不决的 结果还是选了个糟 The Little House (2014)
But a lot of bullshit went with it.[CN] 但是很多糟也消失了 Forget (2015)
Ah. If I stepped on you, would you die?[CN] - 萺 扂貊貊腔 Kung Fu Panda 3 (2016)
Unleash the power of your mind.[CN] 你要学会抛除心灵的糟 Ong-bak 3 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top