ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*猫头鹰*

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 猫头鹰, -猫头鹰-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猫头鹰[māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ ㄧㄥ, / ] owl, #26,284 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, Big Mama, I know Copper would never track me down.[CN] 猫头鹰大妈 小铜永远不会这样子对我的 The Fox and the Hound (1981)
You been runnin' up and down this city... just to show me some kind of dried-up dead man... and a cane of monkeys and a... - and a hoot owl.[CN] 你那天跟着我走了大半个城市... 就是为了让我看一具干尸. 一笼子的大猩猩 还有猫头鹰吗? Wise Blood (1979)
Picasso's owls look like women[CN] 毕加索画的猫头鹰像女人 Cleo from 5 to 7 (1962)
The owls fly by, watching you with their yellow eyes.[CN] 猫头鹰飞过 用棕黄色的眼睛盯着你 Through a Glass Darkly (1961)
Gosh, he seems so... I don't know, so downhearted, Big Mama.[CN] 他看起来好像心情很低落 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
Our sign will be three owl calls.[CN] 我们的信号是三声猫头鹰 Delirio caldo (1972)
So long, Big Mama.[CN] 猫头鹰大妈 再见 The Fox and the Hound (1981)
Big Mama's gonna be right back.[CN] 猫头鹰大妈马上就回来 The Fox and the Hound (1981)
That's an owl, so let's go and get one[CN] 即是猫头鹰 别多说了,我们马上分头去找 Yan gui fa kuang (1984)
We heard owls squawking' away, hootin' away.[CN] 我们听到猫头鹰的叫声 Days of Heaven (1978)
Hoot owl must have got him. I thought you said they didn't make any noise.[CN] 黄鼠狼,猫头鹰 定抓到它了 The Defiant Ones (1958)
The day she fell ill i felt something bad approaching because an owl chirped all night.[CN] 她生病那一天, 我感觉有什么东西来临 因为猫头鹰叫了一个晚上。 Nazarin (1959)
The Owl Shou Kao Shing[CN] 猫头鹰仇高成 The Avenging Eagle (1978)
You tellin' me Rodney Kent gave you his apartment for this owl?[CN] 罗德尼·肯特把这间套房 给你用,该不会是为了这只猫头鹰吧? Pocketful of Miracles (1961)
Like a woods owl, maybe.[CN] 也许像树林猫头鹰 Tammy and the Bachelor (1957)
Though owls and wolves Make us real wuss...[CN] 虽然猫头鹰与豺狼让我们成了真正的胆小鬼 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
Big Mama, you better lose a few pounds.[CN] 猫头鹰大妈 你该减减肥了 The Fox and the Hound (1981)
An owl is givin' me the eye[CN] 猫头鹰赠我青眼 Calamity Jane (1953)
They say the owl was a baker's daughter.[CN] 他们说猫头鹰是女孩变的 Hamlet (1948)
What? But Big Mama, I don't...[CN] 什么 猫头鹰大妈 我没把握 The Fox and the Hound (1981)
- Oh, please, Doctor. Look like an owl.[CN] 不要,才不 医生, 拜托.扮扮猫头鹰 One Hour with You (1932)
Big Mama! Wake up! Wake up![CN] 猫头鹰大妈 醒醒 醒醒 The Fox and the Hound (1981)
You say there are no wolves, I'm not seeing any owls or hearing anything.[CN] 你心里说"根本没有狼 我既没 看见什么猫头鹰 也没听见什么响动 Through a Glass Darkly (1961)
Hooting? He was singing you to sleep.[CN] 猫头鹰叫 他唱歌让你睡觉 The Adventures of Robin Hood (1938)
An owl.[CN] 一只猫头鹰 Poison for the Fairies (1985)
And fortunately, Owl's Forest is nearby.[CN] 而幸运的是,猫头鹰的是附近的森林。 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
Not me. Not Big Mama, now.[CN] 不 不是我猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
Um, won't we, Big Mama?[CN] 对吗 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
The old hootie owl hootie-hoos to the dove[CN] 老猫头鹰对鸽子咕咕讲 The old hootie owl hootie -hoos to the dove Tammy and the Bachelor (1957)
Oh, hi, Big Mama.[CN] 悔 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
Tonight the owl won't hoot[CN] 今晚,猫头鹰也将不眠 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
- Hiya, Big Mama.[CN] -你好 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
Don't tell anyone about the owl.[CN] 不准告诉任何人猫头鹰的事 Poison for the Fairies (1985)
'The owls are not what they seem.'[CN] "不要给猫头鹰的外表迷惑了." Episode #2.2 (1990)
This morning you look like a tree full of owls.[CN] 你今天看上去象一棵站满猫头鹰的树 High Society (1956)
-An owl hooting in my ear all night.[CN] -猫头鹰整晚都在我耳边叫 The Adventures of Robin Hood (1938)
Hello, Big Mama.[CN] 早 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
-Please, my lady. A giant owl examined me quite closely, not one minute ago.[CN] 求求你 刚刚才有一只大猫头鹰 Ladyhawke (1985)
- Big Mama told me, you know...[CN] -猫头鹰大妈说 你知道 The Fox and the Hound (1981)
Do you like our owl?[CN] 喜欢我们的猫头鹰吗? Blade Runner (1982)
- Or an owl.[CN] -或者是猫头鹰 The Seventh Seal (1957)
The owls are not what they seem.[CN] 不要给猫头鹰的外表迷惑了 Episode #2.2 (1990)
Darling, look like an owl.[CN] 亲爱的.扮成猫头鹰 One Hour with You (1932)
Tonight the owl won't hoot[CN] 今夜猫头鹰也将不眠 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
Look, Big Mama! Copper's back![CN] 猫头鹰大妈 小铜回来了 The Fox and the Hound (1981)
- That was an owl.[CN] - 是猫头鹰 Man's Favorite Sport? (1964)
Big Mama's here.[CN] 猫头鹰大妈在这儿 The Fox and the Hound (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top