ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*拌嘴*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 拌嘴, -拌嘴-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拌嘴[bàn zuǐ, ㄅㄢˋ ㄗㄨㄟˇ, ] to bicker; to squabble; to quarrel [Add to Longdo]
拌嘴斗舌[bàn zuǐ dòu shé, ㄅㄢˋ ㄗㄨㄟˇ ㄉㄡˋ ㄕㄜˊ, / ] to quarrel [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But this is not an argument ..[CN] # 让你不会陷入打斗和拌嘴 # PK (2014)
Beau, care to join me for a game of backgammon while the love birds bicker?[CN] Beau 跟我一起玩西洋双陆棋吧 让小冤家们拌嘴 Day One of Twenty-Two Thousand, Give or Take (2015)
Is it weird that I find the sound of their bickering comforting?[CN] 听她们拌嘴真爽 Girls' Night Out (2012)
Never a cross word, eh?[CN] 从来没有拌嘴? Fugue (2013)
What'll you do now, when I've gone?[CN] 你接下来怎么办? 等我搬走,谁来负责跟你拌嘴 A French Gigolo (2008)
You two need to stop bickering.It's unattractive.[CN] 你們倆別拌嘴了 煞風景 Give Peace a Chance (2009)
I'm not trying to start anything, I'm not.[CN] 我不想开始拌嘴 不想 Long Weekend (1978)
We argued, and you know I don't like arguing with you.[CN] 我们在拌嘴吗,我可不想和你吵架 The Body (2012)
Can't live with them, can't successfully refute their hypotheses.[CN] 难以共处 拌嘴也拌不过 The Zazzy Substitution (2010)
We have our ups and downs.[CN] 我们俩拌嘴 Live Free or Die (2006)
We're procrastinating out of fear, aren't we?[CN] 我们因害怕而拌嘴,对吗? Journey 2: The Mysterious Island (2012)
Despite these little disagreements, he's a wonderful son.[CN] 别看我们会拌嘴 但我儿子还是很棒的 Spanish Affair (2014)
Do you want the fighting and the bickering?[CN] 你又想吵架 又想拌嘴是吧 2 Days in New York (2012)
It's like a bulletin board.[CN] -情侣间的小拌嘴 Magic Spell Costco (2016)
This thing's echoing in my ear[CN] 你们俩像小孩子一样拌嘴 This thing's echoing in my ear Love Boat (2015)
Papa can't do without mum for a second.[CN] 爸爸一刻也离不开妈妈 但还是整天拌嘴 Jaane Tu... Ya Jaane Na (2008)
But as with any war,[CN] 拌嘴小事 而是你死我活的斗争 'cause it's not a business. Demolition (2016)
Damn! -It's a war. [ explosion ][CN] 这可不是女人间鸡毛蒜皮的拌嘴小事 This is not a business for little girls. Weapons (2016)
You know how Hitch and me are, always rowing about something.[CN] 你知道我和Hitch是怎樣的, 拌嘴是常有的事 Applause (1929)
Come on. You're bickering like an old married couple.[CN] 你俩拌嘴的样子就跟对老夫老妻似的 Tall Tales (2007)
Phil, I don't have time for this, okay?[CN] 我没空跟你拌嘴 Keeping the Faith (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top